Wykorzystać jak najlepiej naukowy potencjał regionu

Możliwość komentowania Wykorzystać jak najlepiej naukowy potencjał regionu została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje

Rozmowa z Jackiem Kubrakiem, Prezesem Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji

Jacek Kubrak, Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji

Jakie są główne zadania Podkarpac­kiego Centrum Innowacji i jakimi środkami ono dysponuje?
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. to wielokontekstowy projekt, który poprzez łączenie nauki z biznesem i facylitację współpracy pomiędzy interesariuszami podkarpackiego ekosystemu innowacji i startupów stawia sobie za cel zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników działal­ności naukowo-badawczej oraz wykorzy­stania infrastruktury naukowo-badawczej podkarpackich jednostek naukowych, a w szczególności Politechniki Rzeszow­skiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
Projekt jest wynikiem inicjatywy Catching­-up Regions Poland realizowanej we współ­pracy z Komisją Europejską, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, lokalnymi interesariu­szami oraz ekspertami Banku Światowego. Założenia projektu zostały przekształcone w projekt, który za zgodą Komisji Europej­skiej został wprowadzony, jako projekt po­zakonkursowy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac­kiego na lata 2014-2020 i uzyskał wsparcie w kwocie 90 mln zł.

Proszę wymienić najważniejsze przed­sięwzięcia PCI w zakresie wspierania podkarpackich projektów badawczo­-rozwojowych.
Jednym z najważniejszych działań jest wsparcie projektów badawczo-rozwojo­wych realizowanych przez podkarpackich naukowców na wczesnych poziomach gotowości technologicznej, a jednocześnie takich, w których jest duży potencjał do komercjalizacji.
W dniu 31.07.2019 r. zakończony został nabór projektów, w ramach którego złożone zostały 103 wnioski. Wynik ten obrazuje zarówno potencjał tkwiący w kadrze na­ukowej, jak też ich proaktywne podejście do realizacji prac B+R.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest prowadzona analiza potencjału badaw­czego podkarpackich jednostek nauko­wych i laboratoriów. W wyniku tych prac zainicjowano utworzenie Regionalnej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, która ma pełnić rolę regionalnego centrum informacyjnego nt. możliwości zlecania prac badawczych.
Nawiązaniem współpracy w ramach sieci zainteresowani są zarówno laboratoria publiczne, jak i niepubliczne, co jest dla nas sygnałem, że realizowana praca odpowiada realnym potrzebom regionu.

Powstanie PCI było poprzedzone diagnozą potencjału rozwojowego województwa. Jakie były wyniki tych analiz, jakie są główne atuty rozwojo­we województwa?
Jak wskazano w diagnozie zawartej w ra­porcie Banku Światowego pn. Tworzenie Regionalnego Centrum Transferu Tech­nologii: Podkarpackie Centrum Innowa­cji, ekosystem innowacji województwa podkarpackiego wykazuje pięć konkretnych obszarów, w ramach których intensywność procesów transferu technologii i współpra­cy B+R między uczelniami i firmami może ulec wzmocnieniu.
Zaliczamy do nich: wzrost wskaźnika tworzenia technologicznych startupów (opartych o prace B+R realizowane na lokalnych uczelniach), wzrost poziomu dochodów licencyjnych generowanych wskutek komercjalizacji wiedzy, poprawę poziomu wykorzystania aparatury B+R lokalnych uczelni do celów komercyjnych oraz zwiększenie zaangażowania lokal­nych przedsiębiorstw we współpracę na linii uczelnia-biznes, a także two­rzenie systematycznych mechanizmów pozwalających na przełożenie sukcesów studentów lokalnych uczelni w krajowych i międzynarodowych konkursach na sukces w dziedzinie przedsiębiorczości. Klamrą spinającą wdrożenia wniosków będzie zbudowanie platformy komunikacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami Województwa Podkarpackiego w ramach rozwijanego obecnie Regionalnego Eko­systemu Innowacji i Startupów (REIS).
Z powstałego niedawno ProtoLab – wypo­sażonego m.in. w narzędzia do zaawanso­wanego projektowania prototypów, studenci rzeszowskich uczelni mogą korzystać za darmo.

Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie, jakie ono może przynieść korzyści?
Rozwiązanie to zostało oparte o najlepsze rozwiązania na świecie, w tym o formu­łę funkcjonującą w Alto Design Factory w Finlandii, gdzie zapewniono studentom i młodym badaczom swobodną i dostępną dla nich przestrzeń wyposażoną w podsta­wowe narzędzia do prototypowania. Takie podejście pozwoliło im realizować własne pomysły projektowe budowane w oparciu o interdyscyplinarne zespoły.
Założenia modelu Design Factory zostały zaimplementowane obecnie w ponad 20 lokalizacjach na świecie przez różne instytu­cje. Efektem takiego podejścia jest tworzenie pomysłów, a następnie przekształcanie ich części w start-upy. Ufam, że na Podkar­paciu uda się nam w ten sposób wygene­rować,w najbliższych latach co najmniej kilkanaście startupów wspomaganych o roz­wiązania stworzone przez nasz uzdolniony kapitał ludzki młodych innowatorów.

Dziękuję za rozmowę Radosław Nosek