Grzegorz Puda: Rekordowe 76 mld euro dla Polski w perspektywie finansowej 2021-2027

Możliwość komentowania Grzegorz Puda: Rekordowe 76 mld euro dla Polski w perspektywie finansowej 2021-2027 została wyłączona Aktualności

Polska otrzyma najwięcej środków z polityki spójności

Grzegorz Puda minister funduszy i polityki
regionalnej
Grzegorz Puda minister funduszy i polityki
regionalnej fot. mat. prasowe

Przed nami nowa perspektywa finansowa. Nasz kraj jest w niej największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw Unii. Polski rząd wynegocjował na lata 2021-2027 rekordowe 76 miliardów euro,które zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym będą mądrze inwestowane w dalszy rozwój naszego kraju.

W latach 2021-2027 zrealizujemy 8 programów krajowych. Będą to:

– Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 24,2 mld euro;

– Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 7,9 mld euro;

– Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,65 mld euro;

– Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – ok. 2 mld euro;

– Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro;

– Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro;

– Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro;

– Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Udało się nam wynegocjować z Komisją Europejską, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji obejmie swoim wsparciem większy zasięg terytorialny. Obejmie ono województwo śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie, a także województwo łódzkie i małopolskie. To blisko 4 mld euro na łagodzenie negatywnych skutków transformacji energetycznej w regionach, w których gospodarka w znacznym stopniu opiera się na przemyśle wydobywczym i energetyce konwencjonalnej.

44 proc. środków trafi do samorządów

Samorządy otrzymają do zarządzania w ramach Programów Regionalnych łącznie 33,54 mld euro. To oznacza, że będą gospodarować aż 44 proc. środków dostępnych dla Polski. To najwyższy poziom decentralizacji pieniędzy od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i dowód na to, jak sukcesywnie rośnie rola samorządów w kształtowaniu polityki spójności i współodpowiedzialność za jej realizację. Śląsk będzie największym beneficjentem środków spośród wszystkich programów regionalnych w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Do regionu trafi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 łącznie ponad 5,1 mld euro.

Polska będzie także uczestniczyć w kilkunastu programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg. Współpraca z Rosją i Białorusią nie będzie kontynuowana. Na wschodniej granicy skupiamy się na dwustronnym programie z Ukrainą, który zyskuje symboliczne znaczenie w obliczu trwającej wojny. Chcemy umacniać nasze więzi z Ukrainą na każdej płaszczyźnie. Jesteśmy oknem na świat Ukrainy, a proces jej akcesji do Unii Europejskiej to jeden z priorytetów naszej polityki wschodniej na najbliższe lata.

Fundusze umocnią polską gospodarkę

Polska udowodniła, że potrafi skutecznie inwestować fundusze europejskie, dla dobra naszej Ojczyzny i całej UE. Jesteśmy też liderem w jakości wykorzystywania środków unijnych.

Środki, które otrzymamy w perspektywie finansowej 2021-2027 umocnią naszą gospodarkę, pozwolą wejść jej na wyższy poziom konkurencyjności i odporności na kryzysy.
Dzięki nim w większym stopniu uniezależnimy naszą gospodarkę od energetyki związanej bezpośrednio z importem gazu i paliw.

Będziemy budować szanującą środowisko, nowoczesną i cyfrową Polskę. Ponad21 mld euro przeznaczymy na finansowanie inwestycji, które wpisują się w budowę bardziej przyjaznej dla środowiska niskoemisyjnej Europy.

13 mld euro przeznaczymy na wsparcie innowacji, przedsiębiorczości i cyfryzację.

Zainwestujemy w polskich przedsiębiorców również poprzez wsparcie rynku pracy, podnoszenie kompetencji i pomoc w otwarciu działalności gospodarczej.

Chcemy Polski o silniejszym wymiarze społecznym, dlatego środki europejskie zainwestujemy również w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawie sytuacji najbardziej potrzebujących członków społeczeństwa. Na działania związane z rynkiem pracy, edukacją, integracja społeczną, ochroną zdrowia, a także kulturą i turystyką przeznaczymy blisko 17 mld euro.

Nasz cel to innowacyjność gospodarki

Innowacje i przedsiębiorczość to od lat, obok tradycyjnych czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego, takich jak praca, kapitał i inwestycje zagraniczne, najważniejsza siła napędowa gospodarki.

Położymy większy nacisk na innowacyjność i wykorzystanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Współpraca przemysłu i nauki to klucz do wzrostu jej innowacyjności. Fundusze UE zainwestujemy w potencjał naukowo-badawczy uczelni, rozwój systemu współpracy między instytucjami otoczenia biznesu i kształcenie specjalistów.

Będziemy wzmacniać innowacyjność gospodarki poprzez:

– powstawanie i rozwój wyspecjalizowanych zespołów i organizacji badawczych,

– inwestowanie w konsorcja organizacji badawczych prowadzących działalność naukową o strategicznym znaczeniu gospodarczym,

– komercjalizację wyników prac B+R.

Już mamy się czym pochwalić, ponieważ polskie firmy odnoszą spektakularny sukcesy również międzynarodowe.

Ruszyły pierwsze konkursy z unijnych programów

Do Polski wpłynęły już zaliczki na realizację wszystkich programów krajowych i regionalnych na łączną kwotę ok. 1,11 mld euro (ok. 5,2 mld zł).

Pierwsze nabory do programów krajowych już ruszyły. W styczniu uruchomiliśmy największy w skali Europy program rozwoju opieki nad najmłodszymi dziećmi Maluch+, finansowany głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Do 19 lutego wszystkie gminy w Polsce mogły składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat. Na to wsparcie przeznaczymy ponad 1 mld euro (niemal 5,5 mld zł). Dzięki temu powstanie ponad 102 tys. dodatkowych miejsc w żłobkach i w innych instytucjach opieki dla najmłodszych.

Uruchomiliśmy dla przedsiębiorców już pierwsze konkursy z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). To kluczowy program dla tworzenia warunków dla współpracy nauki i biznesu i rozwoju innowacji. Aktualnie trwa pierwszy nabór wniosków w konkursach ścieżki SMART, czyli flagowego konkursu programu. Nabór wniosków trwa do 12 kwietnia. Środki będą przyznane na dofinansowanie innowacyjnej działalności i wprowadzanie na rynek nowych, ulepszonych produktów i usług, co stanowi klucz do rozwoju polskich firm.

Kolejne nabory i konkursy, także z programów regionalnych ruszą na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 r. Tak więc środki będą mogły trafić do przedsiębiorców w II połowie 2023 r.