We współpracy z przemysłem. Innowacyjne studia na Śląsku!

Możliwość komentowania We współpracy z przemysłem. Innowacyjne studia na Śląsku! została wyłączona Aktualności, Inwestycje, It, Nauka

Politechnika Śląska to jedna z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce, która od lat znajduje się w czołówce krajowych i międzynarodowych rankingów. Do tej pory mury uczelni opuściło już ponad 200 tys. absolwen­tów.

Politechnika Śląska fot. mat. prasowe

Doskonałe położenie w sercu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bliska współpraca z przemysłem i oferta kształ­cenia dostosowana do potrzeb rynku nowoczesnych technologii powodują, że śląska uczelnia cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem. Na ponad 50 kierun­kach i ponad 200 specjalnościach, obej­mujących cały zakres działalności inży­nierskiej, kształci się obecnie prawie 20 tys. studentów. Do wyboru są studia pro­wadzone w języku polskim i angielskim. Politechnika Śląska jest liderem kształce­nia na studiach dualnych, które odbywają się na przemian na uczelni i w przemyśle. W ofercie znajdują się także kierunki nietechniczne, takie jak: socjologia, ar­chitektura wnętrz, a nawet pedagogika i lingwistyka stosowana. Obecnie na Po­litechnice Śląskiej funkcjonuje 13 wy­działów, kolegium i instytut. 11 jednostek zlokalizowanych jest w Gliwicach, 2 w Za­brzu i 2 w Katowicach. Mimo iż główny kampus uczelni znajduje się w Gliwicach, mieście oo ponad 760-cio letniej historii, to w stolicy śląskiej aglomeracji, Politech­nika Śląska stale poszerza ofertę kształce­nia. Wśród tegorocznych nowości właśnie w Katowicach, znalazły się informatyka i budownictwo oraz cyberbezpieczeństwo na kierunku Informatyka przemysłowa. Warto też dodać, że Politechnika Śląska należy do elitarnego grona uczelni, które zajmują się szkoleniem pilotów. Współ­praca z ponad 200-ma szkołami wyższy­mi na całym świecie, bliskie kontakty z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą oraz niepowtarzalne w kraju rela­cje z przemysłem, sprawiają, że Politech­nika Śląska kształci studentów na euro­pejskim poziomie, z sukcesem realizując swoją naukowo-dydaktyczną misję.

Politechnika Śląska fot. mat. prasowe

Politechnika Śląska fot. mat. prasowe

Uczelnia od lat znajduje się w czołówce szkół wyższych nastawionych na inno­wacyjny rozwój. Politechnika Śląska efektywnie włącza się między innymi w program rozwoju elektromobilności oraz projekty dla sektora automotive realizowane wspólnie z KSSE. Firmy w nich uczestniczące zyskują nowych pracowników, studenci cenne doświad­czenie zawodowe i wynagrodzenie, a uczelnia zaufanych partnerów z oto­czenia społeczno-gospodarczego. Na Politechnice Śląskiej specjalne progra­my współpracy z przedsiębiorstwami re­alizowane są we wszystkich jednostkach zajmujących się dydaktyką i badaniami. Obejmują one między innymi płatne staże zawodowe, w trakcie których stu­denci realizują samodzielne projekty, podnosząc w ten sposób kwalifikacje oraz umiejętności związane z pracą in­żyniera na miarę XXI wieku.

Na Uczelni prowadzonych jest obecnie ponad 50 projektów z obszaru sztucznej inteligencji i IT. Dotyczą one nowator­skich rozwiązań dla przemysłu, medycy­ny, transportu czy logistyki. Łącznikiem pomiędzy światem nauki i biznesu jest Centrum Inkubacji i Transferu Technolo­gii, które posiada szerokie doświadczenie w komercjalizacji wiedzy i technologii oraz w skutecznej ochronie własności intelek­tualnej. Rocznie Centrum pośredniczy w transferze do przemysłu około 15-stu licencji.

fot. mat. prasowe

W Politechnice Śląskiej działa ponad 170 kół naukowych oraz 20 organizacji i agend stu­denckich. W rozwoju kompetencji studentów oraz ich przyszłej kariery zawodowej pomaga Biuro Karier Studenckich. Regularnie orga­nizowane są targi pracy, szkolenia i warszta­ty, a także programy i konkursy promujące przedsiębiorczość akademicką. Politechnika Śląska to jedna z najbardziej usportowionych szkół wyższych w kraju. Działa tu prawie 30 sekcji sportowych, takich jak koszyków­ka i siatkówka, sporty sztuk walki, curling, kolarstwo górskie i tenis stołowy. 13 aka­demików zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu zapewnia komfortowe warunki pobytu, a Centrum Kultury Stu­denckiej „Mrowisko”, kluby studenckie, ze­społy muzyczne i taneczne gwarantują dobrą rozrywkę!

www.polsl.pl

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej: fot. mat. prasowe

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk ,Rektor Politechniki Śląskiej:

Jako rektor uczelni technicznej z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że już w tej chwili podręcznikowa wiedza to sta­nowczo za mało. Dynamiczny rozwój nowoczesnych techno­logii powoduje, że brakuje nowoczesnych i aktualnych pod­ręczników, brakuje fachowej wiedzy, która jest potrzebna do dalszego rozwoju. Środowisko pracy zmienia się w sposób niezwykle dynamiczny.
Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jakie zawody będą potrzebne za kilka lat. Dlatego przede wszystkim musi­my wyrobić w naszych studentach kreatywność, umiejętność współpracy w zespołach, organizowania tej współpracy oraz zdolność rozwiązywania problemów. Jeśli absolwent uczelni technicznej, poza rzetelną wiedzą podstawową, będzie posia­dał takie umiejętności, to będzie w stanie się przystosować do każdego środowiska pracy. Również w przemyśle zaawanso­wanych technologii.”