MPEC Rzeszów wpisuje się w koncepcję smart city

Możliwość komentowania MPEC Rzeszów wpisuje się w koncepcję smart city została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, Samorząd

Z Lesławem Bącalem prezesem zarządu MPEC Rzeszów, rozmawia Ryrzard Żabiński

Lesław Bącal, prezes zarządu MPEC Rzeszów

Lesław Bącal, prezes zarządu MPEC Rzeszów fot. mat, peasowe

Jak MPEC Rzeszów radzi sobie w trudnych warunkach pandemii jeśli chodzi o organizację pracy, przestrzeganie standardów sanitarnych? Czy przedsiębiorstwo udziela również wsparcia służbom walczącym z epidemią?

Czas pandemii to test odporności i profesjonalizmu firmy. Zarządzanie w czasach dobrej koniunktury jest z pewnością znacznie łatwiejsze. To właśnie kiedy pojawiają się wyzwania, pokazujmy swoje rzeczywiste kompetencje. Potwierdzamy też respektowanie kluczowych wartości.  Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników MPEC-u i ich rodzin a także naszych odbiorców i lokalnych społeczności, w których działamy, są dla mnie najważniejsze. Dlatego podjęliśmy aktywne działania w celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem chorobą COVID-19 wprowadziliśmy wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, zapewniając pracownikom środki ochrony osobistej i dostosowaliśmy sposób pracy do nowych warunków zapewniając tym samym ciągłości działania MPEC-u. Podjęte działania pozwoliły zapewnić niezawodność, stabilność, i tym samym bezpieczeństwo dostaw ciepła do naszych Odbiorców – Mieszkańców Rzeszowa, budynków użyteczności publicznej, a w tym szpitali i  placówek  medycznych.

Obecna sytuacja jest dla wszystkich ogromnym wyzwaniem. Zarówno dla mieszkańców, jak i szpitali oraz personelu medycznego zabezpieczającego nasze zdrowie. Rozumiemy ich trud i wysiłek i staramy się ich w tym wesprzeć przede wszystkim finansowo. Wiemy, że wobec ogromnych potrzeb, spowodowanych pandemią, taka pomoc jest dla szpitali ważna. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy laboratoriów przyznają, że bez pomocy prywatnych przedsiębiorców i tysięcy indywidualnych darczyńców walka ze skutkami epidemii byłaby o wiele trudniejsza, a może nawet niemożliwa, dlatego nie pozostajemy obojętni na ich potrzeby i dołączyliśmy do wielu firm i instytucji wspierających walkę z koronawirusem, gdyż solidarność i odpowiedzialność społeczna jest teraz najważniejsza.

Pandemia oznacza również trudną sytuację na rynku pracy, obawy ludzi przed zwolnieniami. Jak problem ten wygląda w MPEC Rzeszów ? Czy pracownicy mają poczucie stabilności zatrudnienia?

Nowa i niecodzienna sytuacja gospodarcza związana z epidemią COVID-19 zachwiała rynkiem pracy również na podkarpaciu. Pandemia koronawirusa sprawia, że gospodarki na całym świecie nieustannie notują ogromne straty. Pracodawcy szukają oszczędności, w tym w kosztach pracowniczych. Na pewno obecny kryzys w wielu zawodach zakończył przynajmniej na jakiś czas etap ,,rynku pracownika”.

My jesteśmy dojrzałą organizacją, dobrze przygotowaną nawet do takich dużych i zupełnie niespodziewanych wyzwań. Ponadto solidne wyniki finansowe i wysoka płynność, odnotowane w poprzednim roku obrachunkowym zapewniają komfortową poduszkę bezpieczeństwa, dlatego obecny kryzys póki, co udało nam się przejść suchą stopą. Nie chcieliśmy zwalniać pracowników, obniżać pensji, ale rozważamy różne scenariusze i staramy się przygotowywać wariantowo do każdego z nich. Wierzymy, że profesjonalizm wypracowany przez lata pomoże nam podjąć mądre decyzje.

Praca w MPEC- Rzeszów to przede wszystkim służba Mieszkańcom Rzeszowa. Wiedzą o tym nasi pracownicy, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie i wytrwałość. To dzięki nim nawet w czasie pandemii MPEC może sprawnie i z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa kontynuować swoje działania.

MPEC Rzeszów

Jakie są najważniejsze inwestycje rozwojowe przedsiębiorstwa zaplanowane na 2021 rok? Czy pandemia nie wpłynie na ich ograniczenie? 

Cele na 2021 r., jakie stawia sobie przedsiębiorstwo MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. to reali zacja zadań inwestycyjnych i remontowych polegających przede wszystkim na dalszej sukcesywnej rozbudowie systemu ciepłowniczego miasta Rzeszowa poprzez budowę nowych sieci i przyłączy cieplnych wraz z węzłami cieplnymi, utrzymanie wysokiej niezawodności dostaw ciepła do Odbiorców oraz nieustanne zwiększanie efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego.

W przedsiębiorstwie, już na wiosnę wprowadzone zostały potwierdzone na chwilę obecną w praktyce, procedury postępowania w czasie pandemii, dlatego też nie przewiduje się utrudnień ani ograniczeń w realizacji zadań w związku z panującą pandemią.

Dominujące, zaplanowane do realizacji w 2021 roku zadania, poza wspomnianą już rozbudową sieci ciepłowniczej, to przede wszystkim wymiana wyeksploatowanych, nieefektywnych energetycznie odcinków sieci wykonanych w technologii tzw. tradycyjnej kanałowej na nowoczesne rury preizolowane. Szczególna uwaga zwracana jest również na budowę nowoczesnych węzłów cieplnych wyposażonych w automatykę pogodową oraz na instalowanie modułów węzłowych służących przygotowaniu ciepłej wody użytkowej w budynkach, w których likwidowane są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego wyeksploatowane tzw. piecyki gazowe.

Istotną rolę odegrają kolejne przewidziane do realizacji zadania polegające na likwidacji wymiennikowni grupowych i  zewnętrznych instalacji odbiorczych tzw. sieci ciepłowniczych niskich parametrów, poprzez budowę nowych sieci i przyłączy cieplnych oraz indywidualnych węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach.

Na realizację powyższych zadań w latach 2013 – 2020 poniesiono nakłady finansowe w  wysokości ponad 214 mln zł. W okresie tym wybudowano oraz zmodernizowano blisko 90 km sieci ciepłowniczej, podłączono 306 nowych budynków do systemu ciepłowniczego, zainstalowano 628 nowych indywidualnych węzłów cieplnych, w tym 312 węzłów c.w.u.

Tak duży wachlarz realizowanych zadań nie byłby możliwy gdyby nie środki finansowe, które MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. pozyskuje z  programów operacyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej. Wymienić tu należy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP), czy też największy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Środki finansowe były również pozyskiwane z programu likwidacji niskiej emisji KAWKA II. Sumaryczna wartość brutto realizowanych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej to kwota 150,3 mln zł. Prognozowana łączna kwota dofinansowania wyniesie prawie 61,4 mln zł. Zakończenie realizacji projektów w ramach obecnej perspektywy unijnej nastąpi w 2022 roku.

W 2021 r. kontynuowana będzie realizacja zadań, które wpisują się w koncepcję miasta inteligentnego, tzw. modelu smart city. Wymienić tutaj należy modernizację i rozbudowę telemetrii systemu ciepłowniczego, która umożliwia monitoring jego podstawowych parametrów technicznych. Stanowi ona duże wsparcie dla służb eksploatacyjnych prowadzących 24 godzinny ruch sieciowy przez cały rok, tak by dostawa ciepła dla miasta Rzeszowa była niezawodna i efektywna energetycznie.

Nie bez znaczenia jest rozbudowywany w sposób ciągły system zarządzania zasobami przestrzennymi GIS, który jest wsparciem procesu projektowania, planowania zadań inwestycyjno – remontowych oraz prowadzenia bieżącej eksploatacji.

Istotnym ogniwem jest także system zdalnego odczytu liczników ciepła, który obejmuje swym zasięgiem blisko 100 % układów pomiarowych. Dodatkowo na wniosek Odbiorców ciepła tj. np. administratorów, zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych istnieje możliwość udostępnienia zdalnie danych z liczników ciepła tj. bieżącego zużycia ciepła, mocy, temperatur.

Myśląc o przyszłości, realizowane są programy pilotażowe związane z wprowadzeniem systemu zdalnego monitoringu i sterowania wszystkimi węzłami cieplnymi stanowiącymi majątek przedsiębiorstwa. Będzie on umożliwiał zdalny monitoring i regulację parametrów eksploatacyjnych węzła cieplnego w zakresie centralnego ogrzewania, technologii, czy też przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowym celem jest utworzenie tzw. panelu abonenckiego, który umożliwiałby Odbiorcom ciepła systemowego, odczyt w/w parametrów. Program pilotażowy to również system zdalnego monitoringu i  wykrywania stanów awaryjnych rur preizolowanych. W testach uczestniczą specjalistyczne firmy zajmujące się wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. W przyszłym roku planowane jest przeprowadzenie testów dot. zdalnego sterowania armaturą odcinającą w komorach ciepłowniczych, tzw. telemechaniki poprzez zastąpienie istniejących przekładni mechanicznych przepustnic odcinających nowoczesnymi napędami elektrycznymi.

Wszystkie działania inwestycyjne, remontowe czy też eksploatacyjne podejmowane przez przedsiębiorstwo mają na celu przede wszystkim rozwój i utrzymanie systemu ciepłowniczego naszego miasta na wysokim poziomie, tak by charakteryzował się on wysoką efektywnością energetyczną, był zawsze niezawodny, funkcjonalny, oszczędny, ekologiczny i  zarządzany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.