Dominika Fox-Matulewicz: Amerykańskie firmy liderami innowacyjnych rozwiązań

Możliwość komentowania Dominika Fox-Matulewicz: Amerykańskie firmy liderami innowacyjnych rozwiązań została wyłączona Aktualności

Z Dominiką Fox-Matulewicz dyrektorem wykonawczym Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, rozmawia Marcin Prynda

 dyrektor wykonawczy Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce fot. mat. prasowe
Dominika Fox-Matulewicz, dyrektor wykonawczy Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce fot. mat. prasowe

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce została założona w  1990 roku, u progu transformacji gospodarczej w naszym kraju. Jak bardzo Izba zmieniła się od tego czasu, jakie są najważniejsze etapy jej rozwoju?

AmCham został założony w  1990 r. przez siedmiu amerykańskich przedsiębiorców, a obecnie zrzesza ponad 330 firm. Izba zmieniała się i rozwijała wraz z  rozwojem polskiej gospodarki, relacji polsko – amerykańskich oraz naszych inwestorów – przede wszystkim zmieniła się skala firm, które reprezentujemy. Na początku lat 90-tych inwestorzy amerykańscy odegrali bardzo ważna rolę w budowaniu nowej polskiej gospodarki. Wtedy najważniejszy był zainwestowany kapitał, który połączony z  amerykańskim know-how tworzył wolny rynek. Zainwestowane dolary oraz nowe modele biznesowe pozwoliły na współpracę i rozwój polskich firm.

Obecnie amerykańscy inwestorzy stanowią drugą największą grupę zagranicznych inwestorów w  Polsce. Amerykańskie firmy są liderami nowoczesnych rozwiązań i  technologii. Zatrudniają w  naszym kraju blisko 300 tys. pracowników, zainwestowali w Polsce 26,8 mld dolarów, a wartość ich aktywów wycenia się na ok. 57,7 mld dolarów.

W  obecnej sytuacji, kiedy trwa wojna w  Ukrainie, nasze firmy przekazują ogromne wsparcie również w tym zakresie, według naszych ustaleń na początku wojny nasze firmy przekazały ponad 570 mln dolarów dla ogarniętej wojną Ukrainy, nie wliczając pomocy humanitarnej i rzeczowej.

AmCham kontynuuje swoją misję reprezentowania inwestorów amerykańskich poprzez dialog biznesu z rządem, szczególnie teraz kiedy relacje polsko-amerykańskie mogą kształtować nową pozycję Polski w  regionie i  na świecie. Kwestie bezpieczeństwa w  każdym aspekcie –  energetycznym, technologicznym i  cyberbezpieczeństwa, są kluczowymi tematami, którymi zajmuje się obecnie AmCham poprzez nasze firmy członkowskie.

AmCham zawsze wpierał rozwój inwestycji amerykańskich w  Polsce, Naszym przesłaniem do obecnych i przyszłych inwestorów jest to, że Polska jest otwarta na biznes i nowe inwestycje oraz że jest bezpiecznym krajem do budowania biznesu.

W  2015 roku polski rząd przyznał Izbie Polska Honorową Odznakę Zasłużony dla Rozwoju Gospodarczego RP. Jakie osiągnięcia Izby przyczyniły się do otrzymania tego wyróżnienia?

Przyznana nam przez rząd polski Honorowa Odznaka miała podkreślić istotny wkład inwestorów amerykańskich w budowanie nowoczesnej gospodarki wolnorynkowej, przyniesienie do Polski kapitału, know-how i  kultury biznesowej, stworzenie licznych miejsc pracy oraz wdrażanie dobrych praktyk i sprawdzonych przykładów społeczeństwa obywatelskiego.

Izba została wyróżniona za wybitne osiągnięcia w  obszarze innowacji, promocji polskiego przemysłu, wdrażania nowych technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania.

Doceniona została również rola AmCham w promowaniu Polski jako najlepszego regionu inwestycyjnego dla Stanów Zjednoczonych i  międzynarodowych przedsiębiorstw, tak, aby zagraniczni inwestorzy jak najwięcej inwestowali w Polsce i tworzyli wiele nowych miejsc pracy.

Ilu członków liczy obecnie Amerykańska Izba Handlowa w  Polsce? Jakiego rodzaju są to przedsiębiorstwa, czy są wśród nich firmy znajdujące się na liście Fortune 500?

Amerykańska Izba Handllowa w  Polsce skupia obecnie ponad 330 członków i są to firmy z udziałem kapitału amerykańskiego oraz globalne koncerny, które posiadają znaczące operacje w  Stanach Zjednoczonych. Większość firm należących do AmCham stanowią duże przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe.

Wśród członków Izby około 80 znajduje się na liście Fortune 500, w  tym min. Amazon, Exxon Mobil, Microsoft, JP Morgan Chase, Meta Platforms (Facebook), UPS oraz Johnson & Johnson.

Jak można zostać członkiem Amerykańskiej Izby Handlowej w  Polsce? Jakie korzyści odnosi przedsiębiorstwo z takiego uczestnictwa?

Jak wspomniałam wcześniej, Izba zrzesza firmy z udziałem kapitału amerykańskiego oraz globalne koncerny, które posiadają znaczące operacje za oceanem. Każda firma spełniająca te wymogi może aplikować o członkostwo w Izbie. To ograniczenie członkostwa do tylko amerykańskich firm sprawia, że AmCham może wiarygodnie reprezentować polsko-amerykańskie interesy i być swoistym głosem amerykańskiego biznesu w Polsce.

Członkowie AmCham’u  tworzą silną biznesową społeczność, wśród której następuje wymiana wiedzy i najlepszych praktyk, mierzenie się ze wspólnymi wyzwaniami i  rozwiązywanie wspólnych problemów, a  także niezrównana możliwość nawiązywania kontaktów i  networking’u. AmCham również tworzy dla swoich firm członkowskich platformę dialogu z administracją publiczną i  umożliwia efektywne zabieranie głosu przez amerykańskie firmy w  Polsce w  sprawach najbardziej dla nich istotnych.

Jak amerykańskie firmy oceniają obecnie klimat inwestycyjny w Polsce?

Amerykańskie firmy działające w Polsce przykładają ogromną wagę do klimatu inwestycyjnego, ponieważ od początku swojej działalności w naszym kraju wiele z nich zakładało swój wieloletni rozwój. Od 2010 r. wartość inwestycji amerykańskich w Polsce wzrosła o 86% i gros tego pochodziło z reinwestowanych zysków.

Obecna ocena klimatu inwestycyjnego, mimo pesymistycznych nastrojów w gospodarce, nadal jest dość pozytywna. Należy jednak podkreślić, że wśród czynników, które mogą znacząco obniżyć chęć i  gotowość do podejmowania nowych przedsięwzięć w ostatnim czasie wymienia się nieprzewidywalność polityki gospodarczej i legislacji oraz rosnące koszty wynagrodzeń. W połączeniu z ryzykiem i niepewnością związanymi z sytuacją na Ukrainie, pogłębienie negatywnych ocen co do kształtowanej polityki ekonomicznej oraz rynku pracy może spowodować, że inwestorzy zagraniczni (w  tym amerykańscy) z  coraz większą ostrożnością zaczną traktować nasz kraj jako miejsce lokalizacji kolejnych projektów inwestycyjnych.

Proszę ocenić perspektywy rozwoju gospodarczego pomiędzy amerykańskimi i polskimi firmami w kontekście nowych wyzwań dla światowej gospodarki spowodowanych m. in. wojna na Ukrainie, kryzysem energetycznym. W jakich obszarach ta współpraca ma największy potencjał rozwoju?

Perspektywy dalszych inwestycji dokonywanych przez firmy amerykańskie są obiecujące, mimo pogarszających się uwarunkowań makroekonomicznych wynikających z  rosnących cen energii czy wynagrodzeń. Na rynku pojawiają się przedsiębiorstwa dotychczas nieobecne w tej części świata. Poza tym, firmy amerykańskie działające w  Polsce od ponad 30 lat podejmują nowe inwestycje oparte o  wypracowane zyski. O  zwiększającym się zaangażowaniu kapitałowym inwestorów amerykańskich świadczą nie tylko rosnące inwestycje (z 24,4 mld dolarów w  2018 r. do 26,8 mld dolarów w 2020 r.), ale także wzrost liczby miejsc pracy (z  267 tys. w  2018 r. do 292 tys. w 2020 r.; od 2010 r o 151%).

Jeśli mówimy o reinwestycjach, to przedsiębiorstwa, które weszły do naszego kraju z produkcją przemysłową w latach dziewięćdziesiątych czy dwutysięcznych, w  ostatnim czasie rozwijają w  Polsce własne globalne centra usług wspólnych i  centra badawczo-rozwojowe. Uważam, że ten trend będzie kontynuowany.

Ponad to, dobrze rozwinięta infrastruktura światłowodowa, dostępność gruntów i  nieruchomości komercyjnych w  atrakcyjnych lokalizacjach oraz wysoka jakość usług podwykonawców (polskich przedsiębiorstw z  branży IT) w  połączeniu z  dynamicznie rosnącym popytem na usługi cyfrowe takie jak „cloud computing”, czy „data minning”, itp. otworzyły w  naszym kraju nowe możliwości dla inwestorów budujących tzw. „data center”. Można oczekiwać, że właśnie w tym kierunku podążać będzie kapitał napływający w  kolejnych latach do Polski.

Nie bez znaczenia są również potrzeby Polski w zakresie inwestycji w energetyce, co wychodzi naprzeciw potencjałowi technologicznemu, jaki prezentują amerykańscy inwestorzy gotowi podejmować przedsięwzięcia w tej właśnie branży.

Podsumowując, sądzę, że informatyka oraz energetyka będą pochłaniać największy strumień kapitału amerykańskiego napływającego do Polski.

Jakie najważniejsze wydarzenia zaplanowano w  Amerykańskiej Izby Handlowej w  Polsce jeszcze w  tym roku?

Kalendarz Izby na pozostałe miesiące 2022 roku jest wypełniony po brzegi aktywnościami, które mają na celu realizację naszej tegorocznej agendy. Agenda AmCham’u  jest bezpośrednim odzwierciedleniem priorytetów naszych firm członkowskich i  sprawia, że obecnie skupiamy się na tematach m.in. takich jak stabilność i  przewidywalność systemu regulacyjnego, bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważony rozwój, dostępność kadr, digitalizacja i cyberbezpieczeństwo.

O  tych i  innych obszarach będziemy rozmawiać podczas naszej obecności z AmCham Diner’em na Forum Ekonomicznym w Karpaczu we wrześniu, gdzie planujemy cztery panele dyskusyjne oraz szereg spotkań i debat tematycznych.

W październiku organizujemy konferencję poświęconą tematyce energetycznej – AmCham Energy Day – podczas której chcemy spojrzeć na ten obszar zarówno z  perspektywy producenta energii i  dostawcy energooszczędnych lub zielonych technologii jak również z  perspektywy konsumenta energii, którym jest wiele naszych członkowskich amerykańskich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Dodatkowo przed końcem roku planujemy liczne spotkania z przedstawicielami rządu, administracji publicznej i  lokalnych samorządów w celu utrzymywania bieżącego dialogu pomiędzy biznesem a sektorem publicznym w tematach priorytetowych dla naszych firm członkowskich.

Oczywiście nie zabraknie również merytorycznych spotkań wśród 12 komitetów sektorowych, które działają w Izbie oraz okazji do networking’u  i  nawiązywania relacji na comiesięcznych śniadaniach biznesowych i business mixer’ach zarówno w  Warszawie jak i  naszych biurach regionalnych w  Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku.