Mimo pandemii gmina nie rezygnuje z inwestycji

Możliwość komentowania Mimo pandemii gmina nie rezygnuje z inwestycji została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Sylwiuszem Jakubowskim wójtem gminy Żelazków, rozmawia Ryszard Żabiński

Sylwiusz Jakubowski, wójt gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski, wójt gminy Żelazków fot. mat. prasowe

Jak funkcjonuje gmina Żelazków w  czasie pandemii? W  jaki sposób działa samorządowa administracja, jak obsługiwani są petenci, którzy chcą załatwić urzędowe sprawy?

Urząd Gminy funkcjonuje normalnie, oczywiście tak jak na każdą instytucję na pracę urzędu mają wpływ ograniczenia związane z  pandemią. Ale jest to czas intensywnej pracy. Kiedyś ten trudny czas się skończy i musimy być przygotowani do rozliczenia się z dotychczasowych działań i normalnego funkcjonowania.

W  trosce o  bezpieczeństwo pracowników urzędu i mieszkańców, wprowadzono rozwiązania mające na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów zarówno pomiędzy pracownikami (praca zdalna, praca w systemie zmianowym), jak i na linii pracownik – klient, w taki sposób, aby nie miało to wpływu na tempo i sposób załatwienia sprawy.

Mówimy tu głównie o możliwości kontaktu i załatwianiu spraw mieszkańców Gminy poprzez kontakt telefoniczny, poprzez skrzynki elektroniczne, listownie. Jednocześnie, w  samym budynku zastosowano środki ostrożności dbając by nie zabrakło rękawiczek, maseczek, przyłbic i  środków dezynfekujących, z  których mogą korzystać pracownicy i  petenci. Zakupiliśmy 10 000 maseczek wielorazowego użytku, które przy współpracy z  sołtysami, strażakami z  Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy zostały dostarczone do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Gminy Żelazków.

Świadomy zarówno wyzwań, przed którymi stoi obecnie personel medyczny, jak również problemów z  sprzętem medycznym i  środkami ochrony osobistej związanych z  pandemią, podjąłem decyzję o  wsparciu finansowym dwóch szpitali: jednego na terenie powiatu kaliskiego, drugiego w Kaliszu.

Jaki wpływ ma pandemia na sytuację finansową gminy?

Z  pewnością, na kondycję finansową będzie miał wpływ głównie czas trwania pandemii, jestem jednak dobrej myśli ponieważ Gmina Żelazków przed pojawieniem się koronowirusa była w bardzo dobrej kondycji finansowej, stąd też nie grozi nam spektakularna katastrofa. Nie ulega wątpliwości, że wraz z pandemią na Gminę spadły dodatkowe wydatki związane np. z organizacją zdalnego nauczania, spadną dochody wynikające z  sytuacji gospodarczej przedsiębiorców, wzrosną wydatki związane z  pomocą społeczną, stopniowo zacznie pojawiać się coraz więcej wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Żelazków jest gminą, w której prowadzone są liczne inwestycje.

Z  jakich przedsięwzięć, w  związku z epidemią, trzeba było zrezygnować?

Nie rezygnowaliśmy z  zaplanowanych na ten rok inwestycji, tym bardziej, że na ich realizację Gmina pozyskała środki zewnętrzne lub zamierza je pozyskać. Do najważniejszych należą: rewitalizacja zabytkowego parku w Żelazkowie, adaptacja zabytkowej oficyny z  przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne, budowa zbiorników wodnych małej retencji, przygotowanie dokumentacji budowy nowej szkoły podstawowej, przebudowa istniejących budynków szkoły na przedszkole i żłobka w Żelazkowie. Na 2020 rok, w budżecie Gminy Żelazków zaplanowanych zostało na inwestycje ponad 8 mln złotych.

Jak Pan ocenia postawę mieszkańców gminy w  trudnym czasie pandemii? Jak znoszą obostrzenia, czy stosują się do rygorów związanych z sytuacją epidemiczną?

Daję bardzo wysoką ocenę mieszkańcom Gminy Żelazków, w  tym trudnym czasie wykazują się dużym zdyscyplinowaniem, empatią i  solidarnością. Aby łagodzić skutki kryzysu psychicznego związanego z COVID-19, Dzienny Dom Senior + w Żelazkowie, Klub Rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i szkoły oferują telefoniczne wsparcie psychologiczne i  pedagogiczne.

W  jakiej sytuacji znajdują się funkcjonujący na terenie gminy przedsiębiorcy? Jak radzą sobie z  kryzysem? Czy mogą liczyć na wsparcie samorządu?

Panujący w Polsce koronawirus ograniczył kontakty międzyludzkie do niezbędnego minimum, przez co utrudnione zostało świadczenie usług wymagające bezpośredniego kontaktu na linii usługodawca-usługobiorca. Nałożone zakazy dotykają najbardziej gastronomię, fryzjerów, kosmetyczki, transport osobowy, ale dotyczą też usług branży budowlanej, ogrodniczej, czy rzemieślniczej. Powoduje to ograniczenia działalności lub ich zupełne zawieszanie. Największe problemy będą dotyczyć tych małych firm, które już wcześniej walczyły z problemami natury finansowej, a obecna sytuacja jedynie pogłębiła ten stan. Na chwilę obecną współpracująca z  Gminą Kancelaria Prawna SCBP Piotra Barteckiego z Sopotu przygotowała poradnik dla przedsiębiorców w  praktyce dotyczący Tarczy antykryzysowej. Działania samorządu będą zależały od szeregu czynników i z pewnością ukierunkowane będą na faktyczną pomoc poprzez indywidualne podejście do każdego przedsiębiorcy.

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że naszą gospodarkę czeka kryzys. Jak Pan sobie wyobraża funkcjonowanie gminy, przedsiębiorców działających na jej terenie, gdy pandemia będzie wygasać? Czy jest Pan optymistą, czy uważa Pan że uda się w  gminie szybko odrobić wszystkie straty związane z pandemią i szybko przejść do normalności?

Moim zdaniem, nic już nie będzie takie samo, okres pandemii i  kwarantanny zmusił nas do chwili zastanowienia, przewartościowania priorytetów. Zwróci naszą uwagę na kwestie zupełnie dotychczas lekceważone. Obawiam się, że skutki pandemii odczuwać będziemy jeszcze długo, po jej wygaśnięciu, ale życie wróci do normy, musi. Gmina funkcjonować będzie normalnie, realizować nakładane na nią zadania i odpowiadać na potrzeby swoich mieszkańców. Wierzę, że nasi przedsiębiorcy dadzą radę, część z  nich przystosowuje się do nowej rzeczywistości i przebranżawia. Z  pewnością, znoszone wraz z wygasaniem pandemii ograniczenia będą siłą napędową dla przedsiębiorstw, a trudny czas z  COVID -19 wskazał im nowe możliwości, kierunki rozwoju, promocji.