Rzeszów w ścisłej czołówce najbardziej innowacyjnych miast w Polsce

Możliwość komentowania Rzeszów w ścisłej czołówce najbardziej innowacyjnych miast w Polsce została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Rozmowa z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa fot. mat. prasowe

Jedni mówią, że Rzeszów jest stolicą, inni, że czarnym koniem innowacji w Pol­sce. Ale czy zwykli mieszkańcy na co dzień odczuwają tę innowacyjność? Co na przykład zrobiono dla podniesienia jako­ści podróżowania komunikacją miejską?

W latach 2012 – 2015 zakupiono 80 kom­fortowych, nowoczesnych i ekologicznych autobusów miejskich, w tym 30 pojazdów zasilanych gazem ziemnym. Pojazdy wyposażone są w monitoring, system zliczania pasażerów wsiadających i wysia­dających, biletomaty, system multimedial­nej informacji pasażerskiej prezentujący informacje o kolejnych przystankach oraz ogłoszenia kulturalne i społeczne. Zasto­sowano także system zapowiedzi głoso­wych wewnętrznych i zewnętrznych oraz napisy w języku Braille’a dla niedowidzą­cych. Wprowadzono również Elektronicz­ny Pobór Opłat (E-Bilet). Podróżni mają do dyspozycji 44 biletomaty stacjonarne, 130 biletomatów mobilnych zamonto­wanych w autobusach, jak również sklep internetowy, a także aplikacje mobilne służące do zdalnego zakupu biletów.

Czy miasto stawia na autobusy elek­tryczne w komunikacji miejskiej?
W tym roku na rzeszowskie ulice wy­jechały pierwsze autobusy elektryczne. Przedmiotem umowy pomiędzy Miastem Rzeszów a firmą Solaris była dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogo­wych zasilanych energią elektryczną auto­busów komunikacji miejskiej Solaris Urbi­no 12 oraz budowa stacji do ich ładowania – wolnego przy ul. Lubelskiej (10 stano­wisk) oraz szybkiego przy ul. Grottgera (2 stanowiska).Autobusy te przeznaczone są do obsługi linii miejskich o numerach linii 0A i 0B charakteryzujących się układem zamkniętej pętli długości 9,2 km każda i odpowiednio 20 i 19 przystankami na danej linii.

Jak działa Rzeszowski Inteligentny System Transportowy (RIST)?
Jego centralnym informatycznym punk­tem jest Zintegrowany System Zarządza­nia Ruchem i Transportem Publicznym. Jego zadaniem jest bieżący nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonywania zadań przewozowych MPK. Dzięki loka­lizacji GPS autobusów uzyskano wgląd w aktualną sytuację na drogach i dosto­sowanie transportu do ruchu na ulicach miasta. W trakcie jazdy i na każdym przy­stanku System zbiera pełne dane z ponad 20 różnych czujników w autobusach m. in. lokalizacji pojazdu i jego prędkości.
Zadbano również o pasażerów ocze­kujących na przystankach…
Rzeszów jako pierwsze miasto w Polsce wprowadził innowacyjne i nowoczesne wiaty przystankowe klimatyzowane latem i ogrzewane zimą, których zasilanie wspomagają ogniwa fotowoltaiczne, co obniża koszty ich eksploatacji. Jako ele­menty szklane (wypełnienie ścian i dachu) zastosowano szyby zespolone wykonane z laminowanego szkła hartowanego. Na dachu i w gablocie na rozkłady jazdy umieszczone jest oświetlenie LED. Wpro­wadzono również pasy ruchu przeznaczo­ne dla autobusów (bus-pasy).

Jakie korzyści dla mieszkańców płyną z porozumienia podpisanego przez Miasto Rzeszów z firmą Micro­soft na rzecz nowoczesnej edukacji w mieście?
W ramach podpisanego porozumienia Miasto Rzeszów i firma Microsoft podej­mują współpracę mającą na celu polep­szenie warunków i sposobu nauczania we wszystkich rzeszowskich szkołach poprzez wprowadzenie najnowszych rozwiązań informatycznych zarówno w obszarze na­uczania jak i zarządzania placówkami. Od października 2018 roku każdy z 3600 na­uczycieli oraz 30 tysięcy uczniów wszyst­kich szkół publicznych w Rzeszowie uzy­ska bezpłatny dostęp do oprogramowania Office 365 oraz prawo do jego instalacji na 5 komputerach, 5 tabletach oraz 5 smart­fonach. Dzięki temu młodzież i pedagodzy mają możliwość swobodnego korzystania z najnowszych rozwiązań chmurowych Microsoft w szkole, w domu i w każdym innym miejscu, z którego przychodzi im się uczyć bądź pracować. Jest to pierwszy efekt wspólnego wdrażania Pakietu Inno­wacyjna Edukacja w mieście. W ramach pakietu Office 365 uczniowie i nauczyciele z Rzeszowa mają dostęp do następujących programów: Word, Excel, Outlook, Power Point, OneNote, Publisher, Access, One Drive, Exchange, Skype, Teams, Sway, Forms oraz Stream.
Kolejnym krokiem w ramach porozu­mienia będzie uruchomienie mode­lowej „Szkoły w Chmurze” w jednej z rzeszowskich placówek w ramach programu prowadzone przez Micro­soft w całej Polsce. Nadrzędną ideą przyświecającą programowi Szkół w Chmurze Microsoft jest kształce­nie uczniów w taki sposób, by rozwi­jali swoje umiejętności w obszarze wykorzystania technologii w różnych dziedzinach.

Na czym polegały warsztaty edukacyjne Minecraft Demo Day w Rzeszowie?
17 czerwca br. uczniowie rzeszowskich szkół wzięli udział w warsztatach eduka­cyjnych Minecraft: Education Edition – w wirtualnym świecie gry zbudowali przy­szłe oblicze miasta Rzeszów. Wydarzenie realizowane było przez Urząd Miasta ze współpracy z Microsoft oraz partnerską szkołą programowania dla dzieci MindC­loud, przy wsparciu firmy DELL, która dostarczyła laptopy do przeprowadzenia warsztatów. Celem wydarzenia była promocja projektu Innowacyjna Edukacja, w ramach którego już od września 2019r. w szkołach podstawowych w Rzeszowie dla chętnych uczniów zostaną zorgani­zowane zajęcia pozalekcyjne z informa­tyki, których przedmiotem będzie nauka programowania w oparciu o popularną grę Minecraft. Dzięki współpracy Urzędu Miasta z Microsoft ponad 50 rzeszowskich uczniów szkół podstawowych będzie mogło spróbować swoich sił w programo­waniu w Minecraft jeszcze w tym roku szkolnym.

Sieć 5G

W jaki sposób w Rzeszowie będzie wdrażana publiczna sieć 5G i jakie stwarza to możliwości rozwoju współczesnego miasta typu Smart City?

5 lipca br. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisał list intencyjny z przed­stawicielami trzech firm (Exatel, Fibrain, Varioedge) w sprawie partnerstwa, które­go celem są prace badawcze i wdrożeniowe technologii 5G w Rzeszowie – pierwszej funkcjonującej w Polsce publicznej sieci 5G. Pierwszym projektem będzie auto­nomiczny autobus, który będzie woził rzeszowian na jednej z tras. Pojazdy auto­nomiczne wymagają sieci o szczególnych parametrach – musi ona być niezawodna, elastyczna, o krótkim czasie opóźnienia i zawsze dostępna. Żeby pojazd mógł poruszać się samodzielnie i bezpiecznie po drogach publicznych, musi wykorzysty­wać m.in. komunikację V2X (ang. vehicle to everything). Za jej pomocą zbiera on informacje o trasie, innych uczestnikach ruchu drogowego, oraz wysyła dane diagnostyczne i kontrolne do systemu zarządzania ruchem.Sieć 5 generacji to narzędzie niezbędne do funkcjonowania, a przede wszystkim szybkiego rozwoju współczesnego miasta typu SMART CITY. Pozwala ściągać dane z co najmniej 10-krotnie większą prędkością niż obecnie 4 generacji LTE, znane nam z komórek. By to było szybko możliwe miasto udostępni własne zasoby, przede wszystkim miejsca do umieszczania mikronadajników 5G wraz z zasilaniem – które mają niewiel­ką moc promieniowania ale i niewielki zasięg – około 200 – 300 metrów. Bardzo istotny jest aspekt pełnej kontroli przez merytoryczne komórki samorządowe miejskie nad wszystkimi nadajnikami 5G tak, by żaden z parametrów ich pracy nie przekroczył dopuszczalnych wartości. Ta ciągła i pełna kontrola sieci bezpośred­nio przez społeczeństwo gwarantuje, że instalacja 5G w Rzeszowie będzie przede wszystkim w pełni bezpieczna dla wszyst­kich mieszkańców.