Roman Potocki: Dobre prognozy na trudny rok

Możliwość komentowania Roman Potocki: Dobre prognozy na trudny rok została wyłączona Aktualności, Samorząd

Rok 2021 był trudny dla samorządów i wszystko wskazuje na to, że obecny rok może być gorszy. Problemy z wdrażaniem Polskiego Ładu, radykalne zmiany podatkowe, które mogą uszczuplić budżety samorządów, sięgająca rekordowych poziomów inflacja, wyzwania transformacji energetycznej – to wszystko nie będzie sprzyjać stabilnemu rozwojowi.

 Szybko rosnące przychody powiatu, wynikają m.in. z niesłabnącej atrakcyjności Powiatu Wrocławskiego dla inwestorów i indywidualnych osób – uważa Roman Potocki, Starosta Wrocławski.
Szybko rosnące przychody powiatu, wynikają m.in. z niesłabnącej atrakcyjności Powiatu Wrocławskiego dla inwestorów i indywidualnych osób – uważa Roman Potocki, Starosta Wrocławski. fot. mat. prasowe

Jednak prognozy dotyczące Powiatu Wrocławskiego nie wydają się być aż tak pesymiDobre prognozy na trudny rok styczne. W  2021 roku Powiat Wrocławski radził sobie nadspodziewanie dobrze, można nawet powiedzieć, że był to udany rok.

Kontynuowane były ważne inwestycje m.in. w obszarze infrastruktury drogowej, zainicjowane zostały nowe działania na rzecz poprawy ochrony środowiska. Dzięki strategicznemu zarządzaniu, nawet podczas pandemii, Powiat potrafił wykorzystać szanse rozwojowe i  zanotował nawet kilka spektakularnych sukcesów.

Najlepiej zarządzają finansami

Jednym z nich było kolejne już zwycięstwo w  ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w  Polsce za 2020 rok. 6 grudnia ub.r. podczas Gali VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach nagrodę z rąk wicemarszałka województwa dolnośląskiego Macieja Krzyżanowskiego odebrał starosta wrocławski Roman Potocki. Starosta zadedykował nagrodę swoim pracownikom.

Ranking przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich , która jest organizatorem Forum Ekonomicznego w  Karpaczu, we współpracy z  Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Opracowanie oparte na zestawieniu parametrów finansowych obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w  Polsce, których jest 2791. Naukowcy badają sposób gospodarowania pieniędzmi korzystając z  oficjalnych sprawozdań finansowych, które samorządy składają do regionalnych izb obrachunkowych.

Dla potrzeb rankingu zbudowano syntetyczny indeks będący pochodną siedmiu składników: udziału dochodów własnych samorządu w  dochodach ogółem, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów, udziału wydatków inwestycyjnych w  wydatkach, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i  pochodnymi od wynagrodzeń, udziału środków europejskich w  wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Zwycięzcy są wyłaniani w pięciu kategoriach.

– Podstawą tego sukcesu są szybko rosnące przychody powiatu, wynikające m.in. z  niesłabnącej atrakcyjności Powiatu Wrocławskiego dla inwestorów oraz dla indywidualnych osób, które bardzo chętnie się tu osiedlają – uważa Roman Potocki. – Wszystko to przekłada się na utrzymujące się mimo pandemii wysokie wpływy z podatków CIT i PIT.

Budżet rośnie wraz z mieszkańcami

Budżet Powiatu Wrocławskiego sięgnął już poziomu 200 mln złotych. Dla porównania, przed ośmioma laty, gdy Roman Potocki obejmował stanowisko starosty, budżet powiatu był o połowę mniejszy.

Roman Potocki często podkreśla, że budżet powiatu rośnie wraz z mieszkańcami, ze stale zwiększającą się ich liczbą, która według oficjalnych statystyk przekroczyła już 156 tysięcy.

Rosnące przychody powiatu, połączone z  umiejętnym pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, w  tym unijnych oraz najlepsze w  Polsce zarządzanie finansami publicznymi, pozwoliły m.in. na przeprowadzenie wielu ważnych inwestycji.

Widać to najlepiej na przykładzie dróg. Powiat Wrocławski znany jest z  bardzo dobrej ich jakości, a  jednak nakłady na modernizacje stale rosną. W  latach 2019- 2020 na inwestycje drogowe wydano 50 mln zł, a w samym tylko 2021 r. – 42 mln zł. W okresie 2019-2020 przebudowano 46 km dróg, a w 2021 r. – 33 km. Tak znaczne zwiększanie nakładów jest jednak konieczne, gdyż drogi są, wraz z szybkim rozwojem powiatu, coraz bardziej obciążone ruchem komunikacyjnym. Na terenie powiatu jest 10 odcinków dróg (np. Chrząstawa-Nadolice), po których w  ciągu roku przejeżdża ok. milion pojazdów!

Jedną z  większych prowadzonych obecnie inwestycji drogowych jest budowa mostu na rzece Graniczna w  Chrząstawie Wielkiej, w  gminie Czernica. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków pochodzących z  rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Całkowita wartość robót to ok. 3,93 mln zł – a dofinansowanie w ramach subwencji wynosi ok. 1,97 mln zł. Kolejnym rozpoczętym zadaniem jest rozbudowa drogi powiatowej w Godzieszowej, w  gminie Długołęka. Wartość robót to ok. 4,75 mln zł, a dofinansowanie wynosi ok. 2,64 mln zł. Rozpoczęto też rozbudowę drogi powiatowej w  Radomierzycach, w gminie Siechnice. Zadanie to realizowane będzie w latach 2021 – 2022, a jego wartość to ok. 8,26 mln zł. Powiat znany jest z  też udanych programów modernizacyjnych, takich jak budowa tzw. nakładek, czy chodników wspólnie z gminami powiatu.

Rekordowa sesja

Czy w  kolejnych latach Powiat Wrocławski utrzyma wysokie tempo rozwoju? Odpowiedzi możemy szukać m.in. ana- Powiat Wrocławski po raz kolejny zwyciężył w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce. Na zdjęciu: Zarząd Powiatu Wrocławskiego. Szybko rosnące przychody powiatu, wynikają m.in. z niesłabnącej atrakcyjności Powiatu Wrocławskiego dla inwestorów i indywidualnych osób – uważa Roman Potocki, Starosta Wrocławski. lizując założenia Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030, która została przyjęta podczas XXII Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego 20 grudnia 2021 roku. Sesje przeprowadzono w  trybie zdalnym. Trwała ok. 5 godzin, podczas których udało się przegłosować aż 40 punktów obrad, w tym wiele ważnych dla powiatu uchwał, programów. Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu sesji, większość wątpliwości dotyczących głosowanych punktów radni wyjaśniali wcześniej na komisjach, strategia rozwoju zaś była poddana szerokim konsultacjom społecznym.

Dzięki temu sprawnie uchwalono również m.in. budżet na 2022 rok, przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2022- 2026 oraz Program działań Powiatu Wrocławskiego w  zakresie promocji i  ochrony zdrowia na lata 2021-2025.

Wsparcie dla potrzebujących

Mimo intensywnych działań rozwojowych, samorządowcy Powiatu Wrocławskiego nie zapominają o  tych, którym jest najtrudniej funkcjonować w  czasach pandemii. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w  wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” był realizowany od 21 lipca do31 grudnia 2021 r. i w całości finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Powiat Wrocławski pozyskał 99 902 zł.

W  okresie przedświątecznym, w  ramach Modułu IV tego programu, mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego z niepełno sprawnościami otrzymali paczki żywnościowe. Do akcji ich wręczania włączył się Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego. Z  jego rąk paczki otrzymali m.in. niepełnosprawni mieszkańcy gminy Czernica, Kąty Wrocławskie, Siechnice. Jak podkreślał Roman Potocki, obdarowani okazywali wielką radość i zaskoczenie, nie spodziewali się, że otrzymają takie prezenty.

Nie zapomniano o  wspieraniu służb i  instytucji bezpośrednio zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Chociaż powiat nie zarządza żadnym szpitalem, poszczególne samorządy gminne oraz starostwo przekazały znaczne kwoty na wsparcie dla białego personelu. W  ubiegłym roku przekazano 700 tys. zł na wsparcie szpitali i  pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. Była to już druga pomoc finansowa, jakiej Powiat Wrocławski udzielił na wsparcie szpitali. W  2020 roku Powiat przeznaczył na walkę z koronawirusem prawie 1,5 miliona złotych.

Wykorzystano dane: www.powiatwroclawski.pl