Roman Potocki: Powstaje nowa strategia powiatu wrocławskiego

Możliwość komentowania Roman Potocki: Powstaje nowa strategia powiatu wrocławskiego została wyłączona Aktualności, Samorząd

Prace nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030 pomogą w  postawieniu właściwej diagnozy społeczno-gospodarczej naszego obszaru – mówi Roman Potocki, starosta wrocławski.

Roman Potocki, Starosta Wrocławski
Roman Potocki, Starosta Wrocławski fot. mat. prasowe

Jak będzie wyglądał Powiat Wrocławski za 10 lat? Na to pytanie próbują odpowiedzieć radni, urzędnicy i  zewnętrzni eksperci, którzy pracują nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030”. Rozpoczęcie prac to efekt decyzji, którą na początku 2021 r. podjął Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

– Strategia rozwoju jest niezbędnym narzędziem zarządzania strategicznego, które pozwala planować cele i działania, a dzięki odpowiedniemu monitoringowi i ewaluacji – efektywnie oceniać ich wykonanie – powiedział Roman Potocki, starosta wrocławski i  jednocześnie przewodniczący Konwentu Strategicznego.

Wyzwania związane z rozwojem

Podczas pierwszego posiedzenia Konwentu Strategicznego, przedstawiono wstępne wyniki „Diagnozy Społeczno-Gospodarczej Powiatu Wrocławskiego”, stanowiącej część Strategii. Jej autorami są: dr hab. Robert Szmytkie z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Wojciech Maleszka, kierownik Pracowni Analiz Strategicznych w Instytucie Rozwoju Terytorialnego.

Starosta Roman Potocki nie ukrywa, że obok potrzeby sprostania wyzwaniom demograficznym, za opracowaniem nowej strategii stoją jeszcze dwie inne przesłanki – konieczność stworzenia nowych ram strategicznych do aplikowania o  środki zewnętrzne, co należy wiązać m.in. z nową perspektywą UE na lata 2021-2027, a także potrzeba oszacowania konsekwencji społeczno-gospodarczych trwającej obecnie pandemii COVID-19.

W  opinii ekspertów, Powiat Wrocławski wykazuje jedne z najwyższych wskaźników rozwojowych w kraju. Z tak dynamicznym rozwojem wiąże się jednak szereg wyzwań, m.in. w zakresie odpowiedniej polityki senioralnej i młodzieżowej, ochrony zdrowia, edukacji, ochrony środowiska, infrastruktury, czy komunikacji i transportu.

28 maja w  siedzibie urzędu odbyły się warsztaty strategiczne, podczas których przedstawiciele Starostwa i  jednostek organizacyjnych powiatu omawiali założenia najważniejszych 5 celów strategicznych dla powiatu w  takich obszarach jak: środowisko, gospodarka, komunikacja i infrastruktura drogowa, społeczeństwo oraz administracja i zarządzanie.

Egzamin z zarządzania kryzysowego

Jak wynika z Raportu o stanie Powiatu Wrocławskiego za rok 2020, dochody powiatu w ubiegłym roku przekroczyły kwotę 211,9 mln złotych, a stopa bezrobocia ukształtowała się na bardzo niskim poziomie 2,3%. Na koniec czerwca 2020 roku, powiat wrocławski jako miejsce zameldowania deklarowało 153 876 osób. W  stosunku do 2016 roku oznacza to wzrost liczby ludności o ponad 16 tysięcy mieszkańców w okresie niespełna 5 lat. Tak duży wzrost wynika głównie z odpływu ludności z Wrocławia i coraz lepszych warunków infrastrukturalnych, edukacyjnych, czy socjalnych na terenie powiatu.

Władze samorządowe zdały egzamin z zarządzania w sytuacji kryzysowej, nie tylko w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie jednostek, ale także do podmiotów zewnętrznych. Podczas pandemii, w ramach solidarności społecznej, zaangażowały się w pomoc finansową szpitalom, doposażenie placówek społecznych, służb i straży oraz mieszkańców w  niezbędne środki ochrony osobistej, pomoc przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii, wsparcie kadrowe placówek społecznych. Pandemia nie spowolniła też działań administracyjnych urzędu, o czym świadczy wzrost liczby prowadzonych spraw, m.in. w obszarze rejestracji pojazdów, czy dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

W tym roku nabrały tempa prace związane z  modernizacją i  rozbudową siedziby starostwa. W efekcie kilkumiesięcznych procedur przetargowych, 15 maja br. została podpisana umowa na realizację tego zadania pomiędzy Powiatem Wrocławskim i firmą ALFA DACH Sp. z o.o z Wrocławia. Budżet zadania opiewa na kwotę ponad 26,8 mln zł, w której mieści się także 3 mln zł, stanowiące wartość dotacji, którą Powiat Wrocławski pozyskał już z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Jednocześnie trwają prace nad kolejnymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji.

Jednak już teraz trzeba podejmować działania, które od razu poprawią jakość obsługi administracyjnej mieszkańców powiatu. 1 czerwca otwarty został punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, który znajduje się w  Kobierzycach. Jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców z terenu powiatu wrocławskiego bez podziału na konkretne gminy. W  Kobierzycach również, dzięki wieloletnim staraniom samorządowców i  wrocławskiej Policji,otwarto 19 maja br. Komisariat Policji. W nowej placówce, mieszkańcy gmin Kobierzyce i  Żórawina będą mogli bezpośrednio i  sprawnie załatwić wszystkie bieżące sprawy blisko swojego miejsca zamieszkania.

Cały czas realizowane są zadania związane z  rozwojem infrastruktury drogowej. W  maju zakończył się I  etap rozbudowy drogi powiatowej w Kiełczowie. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła ok. 7,5 mln zł. W ramach realizacji zadania, na odcinku około 900 m, wzmocniono i poszerzono konstrukcję drogi powiatowej, wybudowano obustronne ciągi pieszo- -rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe i zjazdy oraz elementy odwodnienia drogowego.

Samorządowcy pracują nad nową strategią rozwoju powiatu wrocławskiego, ale zdają sobie sprawę z tego, że jak mówił Peter F.Drucker wybitny myśliciel i teoretyk zarządzania – „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Oprac. na podstawie: www.powiatwroclawski.pl