Maciej Trybuchowski: Nowoczesność i bezpieczeństwo polskiego rynku kapitałowego

Możliwość komentowania Maciej Trybuchowski: Nowoczesność i bezpieczeństwo polskiego rynku kapitałowego została wyłączona Aktualności

Z Maciejem Trybuchowskim prezesem KDPW i KDPW CCP rozmawia Ryszard Żabiński

Z Maciejem Trybuchowskim prezesem KDPW i KDPW CCP
Maciej Trybuchowski, prezes KDPW i KDPW CCP fot. mat. prasowe

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych został powołany na kolejną kadencję. Co, Pana zdaniem, zasługuje na szczególną uwagę z osiągnąć minionej kadencji?

W ostatnich 3 latach zrealizowaliśmy wiele projektów, których wspólnym celem jest rozwój polskiego rynku kapitałowego i  zapewnienie naszym uczestnikom dostępu do szerokiego pakietu usług z  obszaru post-transakcyjnego. Jest to zgodne z wizją, jaką przyjęliśmy w naszej strategii rozwoju. Wchodząc zaś bardziej w  szczegóły – na wyróżnienie zasługuje z  pewnością uzyskanie europejskiej autoryzacji KDPW zgodnie z  unijnym rozporządzeniem CSDR. Niezwykle istotne dla poprawy bezpieczeństwa i  usprawnienia rynku było uruchomienie systemu do obsługi rejestracji niepublicznych papierów wartościowych. Wdrożenie tego rozwiązania uważam za przełomowe dla obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

Wprowadziliśmy także rozwiązania ułatwiające komunikację spółek giełdowych z  akcjonariuszami, wynikające z  dostosowania do regulacji określonych w dyrektywie SRD II, której celem jest ochrona praw akcjonariuszy i zachęcanie ich do inwestowania na rynku kapitałowym. Na uwagę zasługuje decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o  rozszerzeniu rejestracji repozytorium transakcji KDPW o raportowanie transakcji SFT, czyli zawieranych z użyciem papierów wartościowych.

Znacząco zwiększyliśmy także skalę działalności repozytorium transakcji EMIR, które przyjmuje raporty o  transakcjach zwieranych na rynku instrumentów pochodnych. Z  kolei, izba rozliczeniowa KDPW CCP weszła w kolejny obszar rynku finansowego, rozpoczynając rozliczanie transakcji z segmentu kasowego TreasuryBondSpot Poland.

A jakie są cele na obecną kadencję?

Mam zaszczyt prowadzić spółkę podczas kolejnej kadencji. Ponieważ w marcu 2020 r. Rada Nadzorcza KDPW zatwierdziła strategię Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na lata 2020-2024, obecnie pracujemy nad wieloma projektami wynikającymi właśnie z tej strategii. Przygotowujemy portal do prezentacji i  sprzedaży danych statystycznych będących w  posiadaniu KDPW. Realizujemy również bardzo dużą inicjatywę związaną z  wdrożeniem własnego systemu informatycznego do rozliczania transakcji na derywatach OTC oraz systemu do zarządzania ryzykiem rozliczeniowym dla tych instrumentów. W przyszłości dostosujemy swoje systemy informatyczne do nowego systemu giełdowego, nad którym prace prowadzi Giełda Papierów Wartościowych. Unowocześniamy dostęp do naszych systemów informatycznych poprzez budowę interfejsów webowych, obniżając w ten sposób koszty dostępu do nich.

W  tym roku wprowadzimy także system uwierzytelniania wieloskładnikowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do usług GK KDPW w  sieci Internet. Usprawniamy i  automatyzujemy nasze procesy wewnętrzne. Prowadzimy także projekty związane z  międzynarodową harmonizacją w zakresie systemów rozrachunku papierów wartościowych. Projekty te realizujemy własnymi siłami. Mamy bardzo dobry zespół informatyków, który dba o spójność rozwiązań w ramach całej GK KDPW i odnosi sukcesy także na rynku międzynarodowym.

Grupa KDPW oferuje rynkowi finansowemu usługi oparte o  nowoczesne technologie. Ostatnio wprowadzono eVoting-board. Na czym polega to rozwiązanie?

Rozwiązanie to składa się z  dwóch komponentów: aplikacji Organy Statutowe – Głosowania, dostępnej dla emitenta, który organizuje posiedzenia swoich organów oraz aplikacji eVoting-board, dedykowanej członkom tychże organów, którzy za jej pomocą mogą oddawać głosy. Usługa kierowana jest do krajowych emitentów papierów wartościowych – spółek, których akcje rejestrowane są w KDPW. System informatyczny obsługuje zdalne głosowania organów spółki podczas posiedzeń organizowanych z  wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a  także umożliwia oddawanie głosów poza posiedzeniami, w tzw. trybie obiegowym, z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. System zapewnia podejmowanie uchwał przez rady nadzorcze i zarządy w sposób jawny i tajny, daje dostęp do wyników głosowania oraz pozwala na zapisywanie wyników głosowania na potrzeby protokołu z posiedzenia.

W jaki sposób technologia blockchain może wspierać rozwój rynku kapitałowego? Czy KDPW będzie wykorzystywał tę technologię?

KDPW jest zaangażowany w proces świadczenia usług uczestnikom rynku kapitałowego w  Polsce oraz innych krajach europejskich. Wykorzystujemy nowe technologie w  celu poszerzenia oferty świadczonych usług, dostosowania się do rosnących potrzeb i wymagań oraz podniesienia satysfakcji z naszych rozwiązań.

Technologią, która cieszy się szczególnym zainteresowaniem w  ostatnich latach jest blockchain. Pozwoliła ona na stworzenie usługi eVoting, dzięki której akcjonariusze mogą zdalnie głosować podczas walnych zgromadzeń. Technologia blockchain sprawiła, że organizacja i obsługa WZA została przeniesiona w  pełni cyfrowy wymiar przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań prawnych związanych z  identyfikacją akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Niezależnie od branży w jakiej funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, przewagę konkurencyjną budują w  głównej mierze nowoczesne rozwiązania i technologie. Innowacje, nowe aplikacje, czy rozwiązania organizacyjne to krok w  stronę cyfrowej transformacji biznesu, która już trwa.

Dlatego usługi Grupy KDPW opieramy na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, będąc często pionierem – tak jak ma to miejsce w przypadku usługi eVoting.

Od marca br. wszedł w życie obowiązek powszechnej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych i  komandytowo-akcyjnych. Czy jest to rozwiązanie korzystne dla rynku kapitałowego?

Proces dematerializacji instrumentów finansowych na polskim rynku rozpoczął się w  1991 roku. Od samego początku wdrożono bowiem obowiązek dematerializacji instrumentów wprowadzanych do obrotu giełdowego. Kolejnym krokiem była realizacja obowiązku dematerializacji obligacji i  listów zastawnych, a  dopełnieniem tego procesu – obowiązek, który wszedł w życie dniem 1 marca 2021 r. Pełna dematerializacja instrumentów finansowych przynosi rynkowi szereg korzyści, wśród których najważniejszym jest wzrost bezpieczeństwa. Zapobiega także różnego rodzaju nadużyciom. Dla spółek i  ich akcjonariuszy oznacza zaś wiele ułatwień, jak np. w  procesie wypłaty dywidendy, który teraz dokonywany będzie przez KDPW lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr, czy możliwość identyfikacji akcjonariuszy przez spółkę i  innych jej udziałowców. Proces dematerializacji wpłynął także na unowocześnienie funkcjonowania rynku poprzez pełną cyfryzację rejestru akcji.

W  jaki sposób pandemia wpłynęła na funkcjonowanie KDPW i  w  ogóle rynku kapitałowego? Pandemia nie wpłynęła w  żaden sposób na jakość i ciągłość naszej pracy. Zdecydowana większość usług świadczonych przez Grupę KDPW realizowanych jest za pomocą systemów informatycznych, co znacząco ogranicza konieczność bezpośredniego kontaktu z naszymi parterami biznesowymi. Zebrane podczas ostatnich miesięcy doświadczenia wpłyną na jeszcze większą digitalizację procesów i sposobu świadczenia przez nas usług.

Nadzwyczajna sytuacja, z  jaką mamy do czynienia od ponad roku, zweryfikowała w  praktyce nasz system zachowania ciągłości działania i  potwierdziła, że jako organizacja byliśmy przygotowani na sytuację kryzysową. Pandemia zmieniła i przewartościowała wiele paradygmatów ekonomicznych i  biznesowych. Przyspieszyła procesy cyfryzacji firm zmieniając modele biznesowe, kanały sprzedaży produktów, ale także usprawniając zdalny dostęp pracowników przedsiębiorstw. W  efekcie tego wiele firm dokonało niezbędnych dostosowań, które obniżają koszty ich działalności, co ma korzystny wpływ nie tylko na rynek kapitałowy, ale i na całą gospodarkę.

CSDR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych. Reguluje ono działalność centralnych depozytów w UE. SRD II – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania. SFTR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. EMIR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady Europejskiej nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.