Polska Spółka Gazownictwa będzie dystrybuować biometan i wodór

Możliwość komentowania Polska Spółka Gazownictwa będzie dystrybuować biometan i wodór została wyłączona Aktualności

Z Robertem Więckowskim prezesem zarządu PSG, rozmawia Magdalena Gryczke

Robert Więckowski prezes zarządu PSG fot. mat. prasowe Polska Spółka Gazownictwa
Robert Więckowski prezes zarządu PSG fot. mat. prasowe Polska Spółka Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa działa na rynku już od 10 lat. Powstała w wyniku konsolidacji sześciu spółek. Przeważnie celem tego rodzaju fuzji jest poprawienie sytuacji w  danej firmie czy branży – bowiem jak wiadomo większy może więcej. Proszę zatem powiedzieć, z  jakimi wyzwaniami spółka musiała się mierzyć w  pierwszych latach?

Na wstępie warto podkreślić, że konsolidacja, do której doszło, przyniosła szereg korzyści, m.in. zwiększenie możliwości inwestycyjnych, czy poprawienie jakości usług w tym tych związanych z obsługą klienta. Największym wyzwaniem, przed którym stanęła wtedy spółka, było zagwarantowanie ciągłości dostaw gazu ziemnego do odbiorców. Ponad 25% sieci, którą przejęliśmy, miała więcej niż 25 lat, a część pamiętała okres Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli lata 30. XX wieku. W znacznej części były to gazociągi stalowe. W związku z tym duży nacisk w pierwszych latach funkcjonowania spółki został położony na modernizację sieci, gwarantującą poprawę i  utrzymanie stanu technicznego naszych gazociągów.

Jak podsumowałby Pan ostatnie 10 lat, od kiedy powstała PSG?

Dla nas był to niewątpliwie czas wielu sukcesów. O ciągłym rozwoju spółki świadczy zwiększające się zaangażowanie finansowe w realizację inwestycji. W 2014 roku przeznaczyliśmy na ten cel 1,4 mld zł, natomiast od 2021 roku, średnio co roku, jest to już ponad 4 mld zł. Wzrost zaangażowania finansowego przełożył się na przyspieszenie gazyfikacji kraju. Dla porównania, w 2015 roku liczba wybudowanych nowych przyłączy gazowych wyniosła 37 tys. sztuk, a w ostatnich trzech latach co roku średnio ok. 115 tys. sztuk. Analogiczna tendencja wzrostowa odnosi się do zrealizowanej długości sieci gazowej. Łącznie przez ten czas powiększyliśmy ją o blisko 25%, z niewiele ponad 170 tys. km do blisko 210 tys. km. Zwiększyliśmy także w  rekordowym czasie o blisko 35% ilość dystrybuowanego paliwa, a także pozyskaliśmy blisko milion nowych klientów. Jako największa firma dystrybuująca gaz w Polsce mieliśmy także potencjał, by realizować inwestycje, które przełożyły się na rozwój polskiej gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy czy wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przez te dziesięć lat zainwestowaliśmy w  rozwój sieci gazowej blisko 25 mld zł.

Porozmawiajmy teraz o  przyszłości. Kiedy wodór i biometan będą dystrybuowane przez Polską Spółkę Gazownictwa?

Jeśli chodzi o dystrybucję biometanu, to od pewnego czasu głośno o tym mówimy, że pod względem technicznym jesteśmy gotowi, aby go dystrybuować naszymi sieciami. Pewnym wyzwaniem jest jednak chłonność naszej sieci gazowej na obszarach, gdzie składane są wnioski o  przyłączenie instalacji wytwarzających biogaz, oraz w  tych rejonach, gdzie zidentyfikowaliśmy największy potencjał substratu, który mógłby posłużyć do produkcji biogazu. Rozwój tego rynku – a tym jesteśmy bardzo zainteresowani – z  jednej strony pozwoli na stosunkowo szybkie uzupełnienie miksu energetycznego o  odnawialne źródła energii, które są niezależne od pogody. Natomiast z  drugiej strony jest ogromną szansą dla sektora rolniczego w  Polsce, który może dzięki temu generować dodatkowe dochody.

Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał biometanu, konieczne jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, które pozwolą nam zaproponować lepsze warunki przyłączeniowe dla tworzących się biometanowni.

A  jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dystrybucję wodoru?

Wykorzystanie naszej sieci do transportu mieszaniny wodoru i  innych paliw gazowych wydaje się naturalną konsekwencją działań prowadzonych w  ramach transformacji energetycznej. Dlatego też prowadzimy własny projekt dotyczący wpływu wspomnianej mieszany na istniejącą sieć gazową oraz przystępujemy do badań prowadzonych w tym zakresie z innymi podmiotami z GK Orlen. Zainaugurowaliśmy również wraz z  partnerami prekursorski projekt, który ma na celu ocenę bezpieczeństwa komponentów sieci gazowych podczas transportu gazu zawierającego do 20% wodoru. Polska Spółka Gazownictwa będzie dążyć do uzyskania pozycji operatora dystrybucyjnego wodoru. Mamy ku temu potencjał oraz kompetencje.

Na koniec chciałabym poruszyć temat Pogotowia Gazowego. Większość użytkowników gazu wie, że w  razie wyczucia ulatniającego się gazu czy spadku jego ciśnienia należy zadzwonić pod numer alarmowy 992. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jest ono częścią Polskiej Spółki Gazownictwa.

To jest formacja, z  której jesteśmy dumni i  jestem przekonany, że gdyby w  rankingach zaufania do zawodów badano również pracowników Pogotowia Gazowego, to bylibyśmy na samej górze razem ze strażakami i  ratownikami medycznymi. Pracownicy Pogotowia Gazowego co roku wyjeżdżają z interwencjami ponad 130 tysięcy razy współdziałając z Dyspozycjami Gazu oraz lokalnymi służbami – policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym.

Dziękuję za rozmowę.