Wzmacniajmy małe ojczyzny!

Możliwość komentowania Wzmacniajmy małe ojczyzny! została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką, rozmawia Marcin Prynda

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne fot. mat. prasowe

Czy zgadza się Pan z poglądem, że w Polsce po 1989 roku najlepiej udał się samorząd?

Oczywiście. Dziś już truizmem jest powtarzane często stwierdzenie, że reforma samorządowa była najlepiej przygotowaną reformą po 1989 roku. Przecież to mieszkańcy, tworzący wspólnoty lokalne najlepiej wiedzieli i  wiedzą, jakie są ich potrzeby. W  Gminie Tarnowo Podgórne wykorzystaliśmy szansę, jaką 30 lat temu przyniosły zmiany ustrojowe – ówcześni pierwsi samorządowcy opracowali plan strategicznego rozwoju, który potem wszyscy kolejni konsekwentnie realizowali. Z dumą uważam, że dzisiaj jesteśmy przykładem samorządowego sukcesu.

Czy udało się Państwu stworzyć realną gminną wspólnotę? W  czym ona się powinna przejawiać?

Gminę Tarnowo Podgórne tworzą mieszkańcy i  przedsiębiorcy, dlatego chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy dedykowane nawiązywaniu i  rozszerzaniu wzajemnych relacji. Ważną rolę odgrywa tutaj Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. To ta organizacja realizowała przez kilkanaście lat konkurs dla młodzieży pod nazwą „Mój pomysł na biznes”, którego głównymi założeniami było stworzenie młodzieży szansy na zaprezentowanie swoich koncepcji biznesowych, przybliżenie w  praktyce zasad funkcjonowania współczesnego rynku, a także nawiązanie pierwszych kontaktów z przyszłymi pracodawcami a pracownikami.

Dzisiaj najlepszym przykładem współpracy jest wybudowany przez Gminę Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. To nasza samorządowa odpowiedź na potrzeby naszego lokalnego rynku pracy. Z jednej strony od lat przedsiębiorcy poszukują nowocześnie wykształconych zawodowców, z  drugiej natomiast mieszkańcy chcą, by młodzież mogła w  Gminie kontynuować naukę na poziomie ponadpodstawowym. Przypominam, że organizacja szkolnictwa ponadpodstawowego nie należy do zadań przypisanych Gminie, za tę kwestie odpowiada powiat. My jednak, widząc jak duże jest zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy – zdecydowaliśmy się na samodzielne utworzenie i  poprowadzenie Technikum i  Szkoły Branżowej I  stopnia. Mamy już doświadczenie w  tym obszarze – od lat z  sukcesem prowadzimy Liceum Ogólnokształcące.

Tarnowo Podgórne, ZST 17

Tarnowo Podgórne, ZST 17 fot. mat. prasowe

Ostateczną decyzję o  rozpoczęciu tej inwestycji poprzedziły szerokie badania opinii, które zleciliśmy niezależnej firmie zewnętrznej. Z  dwustoma przedsiębiorcami przeprowadzono badania ankietowe, a potem wywiady pogłębione. Równolegle zapytano uczniów klas siódmych i ósmych oraz ich rodziców o  potencjalne zainteresowanie możliwością nauki w  takiej placówce. Uzyskane wyniki napawały nas optymizmem i pewnością, że taka inwestycja jest bardzo pożądana.

Jednocześnie po podsumowaniu wywiadów z przedsiębiorcami poznaliśmy paletę zawodów, na które jest największe zapotrzebowanie na lokalnym rynku. Równolegle po spotkaniach w szkołach podstawowych otrzymaliśmy listę zawodów, których chcą się uczyć uczniowie.

Wspólnie z przedsiębiorcami stworzyliśmy klasy patronackie, przedsiębiorcy wspierają nas w  wyposażaniu pracowni zawodowych w  nowoczesny sprzęt, w  organizacji praktyk i  stażów, pomagali przy kompletowaniu zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki ich wparciu chcemy także zapewnić system stypendialny dla najlepszych uczniów.

Pierwszy dzwonek w  Zespole Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne rozlegnie się w szkole 1 września 2020 r. Obecnie trwa rekrutacja do klas pierwszych, a pozytywne opinie młodzieży na temat wyposażenia i oferty edukacyjnej dają nadzieje, że zainteresowanie tą szkołą będzie duże.

Jakie są najważniejsze problemy, z którymi boryka się samorząd w takich obszarach jak: stabilizacja finansowa, współpraca z rządem?

Dzisiaj największym wyzwaniem jest zapewnienie stabilności realizowania zadań gminy. Restrykcje związane z  koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wprowadzenie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej, dezynfekcje przestrzeni publicznych wiążą się z  ogromnymi niezaplanowanymi wydatkami. Z  drugiej strony wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień musieli ograniczyć lub wręcz zamknąć działalność, i wprowadziliśmy szereg rozwiązań pomocowych, np. zwolnienia z podatku od nieruchomości i  ulgi podatkowe, a  także rozszerzyliśmy zakres bezpłatnego doradztwa. To z kolei oznacza mniejsze wpływy do gminnego budżetu. Dlatego podjąłem decyzję o  ograniczeniu wydatków budżetowych, zarówno w  działaniach realizowanych przez Urząd, jak i przez gminne jednostki organizacyjne. Rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane, natomiast nie podejmujemy nowych działań. To powinno zapewnić stabilność finansową.

Jednocześnie bardzo mnie martwi brak wsparcia dla samorządów ze strony rządu. Już wcześniej wiele zadań zostało przerzuconych na samorządy, bez zapewnienia dodatkowych środków na ich realizację. Oznacza to, że realizację tychże zadań gmina musi sfinansować z  własnego budżetu, kosztem innych oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji czy inicjatyw. W  przypadku Gminy Tarnowo Podgórne widać to na przykładzie oświaty: rząd przekazał nam zaledwie 36 mln zł podczas gdy tylko na płace dla naszych nauczycieli potrzeba 41 mln zł. Nie otrzymaliśmy żadnej rekompensaty z  racji zmniejszenia dochodów z  tytułu obniżenia podatków, a w naszej Gminie stanowi to utratę około 10 mln zł w  dochodach. Nie mamy też wystarczającego wsparcia w walce z pandemią. Sami finansujemy działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, choć uważam, że to powinny być one realizowane przez służby państwowe.

Cały czas apeluję o  to, by samorządowe głosy o  konieczności konsultowania z  naszym środowiskiem wprowadzanych zmian zostaną usłyszane przez obecnie rządzących. Przecież nam naprawdę zależy na podnoszeniu jakości życia mieszkańców i  na tworzeniu realnych możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości – w ten sposób wzmacniamy nasze małe ojczyzny, które decydują o silnej pozycji całego kraju.