W Sękocinie Starym rozbudują bazę edukacyjną Instytutu Badawczego Leśnictwa

Możliwość komentowania W Sękocinie Starym rozbudują bazę edukacyjną Instytutu Badawczego Leśnictwa została wyłączona Aktualności, Nauka

 Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej popłynie dotacja dla ośrodka edukacji ekologicznej Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym. Wyniesie ona około 1,4 mln zł co pozwoli na rozbudowę instytucji, która upowszechnia wiedzę o środowisku przyrodniczym lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej. Edukacja o zasobach polskich lasów i racjonalnego korzystania z ich zasobów skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży.

Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości niemal 1,4 mln zł pomoże rozbudować ośrodek edukacji ekologicznej Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym. Placówka ta upowszechniania wiedzę o środowisku przyrodniczym lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej. Inwestycja pozwoli atrakcyjniej i skuteczniej prezentować zasoby polskich lasów oraz uczyć, zwłaszcza dzieci i młodzież, jak z nich korzystać w sposób odpowiedzialny.

Rozbudowa ośrodka IBL pn. Izba Edukacji Leśnej i wyposażenie go w nowe elementy infrastrukturalne – obok celu zasadniczego, jakim jest autorska edukacja ekologiczna – wesprze także szkoły w procesie wychowywania i kształcenia przyrodniczego. Możliwe będzie prowadzenie w dwóch salach samodzielnych doświadczeń, eksperymentów, czy obserwacji. Pomieszczenia ośrodka zostaną wyposażone w nowoczesne sprzęty i funkcjonalne umeblowanie.

Istotnym założeniem przedsięwzięcia jest pozyskanie technologii VR, która pozwoli na digitalizację najcenniejszych obiektów i okazów polskiej przyrody oraz wykorzystywanie tego zbioru do prezentacji trójwymiarowych modeli lasów podczas zajęć w wirtualnej rzeczywistości, w wymiarze 3D. Równocześnie IBL przygotuje i wyda 10 tys. sztuk folderów z zakresu edukacji ekologicznej.

Ponadto w budynku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego IBL zostanie zorganizowana specjalna przestrzeń laboratoryjno-warsztatowa. Projekt przewiduje utworzenie tam 30 stanowisk dla zajęć warsztatowych. Dodatkowo zaprojektowano rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury terenowej Izby Edukacji Leśnej IBL. Cztery edukacyjne ścieżki terenowe zostaną doposażone technicznie, nastąpi również konserwacja urządzeń już istniejących. Zarówno budynek, jak i jedna ze ścieżek edukacyjnych dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych. Dla gości z dysfunkcją słuchu planowany jest zakup tabletów z oprogramowaniem umożliwiającym prezentację lektora posługującego się językiem migowym.

Przedsięwzięcie ma mieć charakter ogólnokrajowy, dlatego założono także utworzenie na istniejącej stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa odrębnej podstrony projektu oraz zapewnienie dla niej odpowiedniej administracji i obsługi.

Prace organizacyjne potrwają do końca czerwca 2020 r., a efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca grudnia 2021 r.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 953 448 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW to 1 367 448 zł. Realizacja projektu będzie zasilona również własnymi środkami Instytutu Badawczego Leśnictwa w kwocie 586 000 zł. Przekazanie dotacji dla IBL umożliwia program priorytetowy Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Edukacja ekologiczna. Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Z kolei cele szczegółowe programu zakładają: upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, oraz aktywizację społeczną – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Warto nadmienić, że program NFOŚiGW Edukacja ekologiczna, podobnie jak inne programy priorytetowe, jest elementem długofalowej strategii ochrony środowiska w Polsce, kreowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Umowę regulującą przekazanie dofinansowania podpisali w lipcu w NFOŚiGW Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Małgorzata Adamska oraz Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym prof. Jacek Hilszczański.

mat. prasowe: NFOŚiGW