Sebastian Bartos: Zielona transformacja zaczyna się w Grupie Kapitałowej JSW

Możliwość komentowania Sebastian Bartos: Zielona transformacja zaczyna się w Grupie Kapitałowej JSW została wyłączona Aktualności

Z Sebastianem Bartosem zastępcą prezesa JSW ds. handlowych, rozmawia Radosław Nosek

Sebastian Bartos,  zastępca prezesa JSW ds. handlowych fot. JSW
Sebastian Bartos, zastępca prezesa JSW ds. handlowych fot. JSW

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach brał Pan udział w dyskusji panelowej „Czas na węgiel?”. Jakie najważniejsze wnioski płyną z tej debaty?

Węgiel koksowy ma zupełnie inne perspektywy niż węgiel energetyczny. To co dla węgla energetycznego jest zagrożeniem, dla węgla koksowego jest wielką szansą.

Dokonujące się zmiany w energetyce, zastąpienie energii z węgla energią zieloną wymagają ogromnych inwestycji, a stal jest wymieniana jako materiał strategiczny we wszystkich gałęziach gospodarki związanych z transformacją niskoemisyjną. Dostęp do taniej zielonej energii to warunek konieczny do wdrażania nowych niskoemisyjnych technologii we wszystkich pozostałych sektorach przemysłu.

Bez stali niemożliwa jest m.in. realizacja projektów offshore i onshore, a także rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej energii. Z kolei bez koksu niemożliwa jest dzisiaj produkcja taniej, wysokiej jakości stali, proces wielkopiecowy jest i pozostanie w średniookresowej perspektywie dominującą technologią. Potwierdza to stanowisko Komisji Europejskiej, która w opublikowanym w marcu 2023 r. projekcie rozporządzenia tzw. Europejskim akcie w sprawie surowców krytycznych, po raz czwarty utrzymała status węgla koksowego jako surowca krytycznego dla europejskiej gospodarki.

Czy zapotrzebowanie na węgiel kamienny i koks w Europie będzie rosnąć?

W Unii Europejskiej w technologii wielkopiecowej wytwarza się ok 59% stali, zużywając ok 30 mln ton koksu rocznie. Jedynym liczącym się lokalnym dostawcą węgla koksowego niezbędnego do produkcji koksu jest JSW. Ponad 40 mln ton węgla koksowego rocznie sprowadzanych jest z rynków zamorskich, głownie: Australii, USA i Kanady. Od ubiegłego roku obowiązuje zakaz importu z Rosji, która na rynki EU dostarczała ok 4 mln ton węgla koksowego rocznie.

Obserwujemy na rynku wiele zagrożeń, ale również i szans mogących wpłynąć na znaczące zwiększenie wykorzystania zdolności produkcyjnych europejskich hut, a tym samym zapotrzebowanie na węgiel koksowy i koks. Pierwszą jest wspomina wcześniej zielona transformacja energetyki, drugą w trudnej dziś do oceny perspektywie, odbudowa Ukrainy, która w wyniku wojny utraciła większość swojego potencjału stalowego. Głównymi dostawcami stali do odbudowy infrastruktury w Ukrainie prawdopodobnie będą czołowe europejskie koncerny stalowe dla których JSW jest strategicznym dostawcą węgla koksowego i koksu. W przypadku odbudowy ukraińskiego przemysłu stalowego otworzy się także rynek dla węgla koksowego i koksu z JSW.

Niedawno Jastrzębska Spółka Węglowa świętowała jubileusz 30-lecia działalności. Jakich perspektyw dla Spółki można się spodziewać na kolejne jubileuszowe lata?

W średniej perspektywie w okresie transformacji energetycznej, JSW jako strategiczny, lokalny dostawca węgla koksowego i koksu będzie beneficjentem zwiększonego zapotrzebowania na stal. Wraz z naszymi kontrahentami tworzymy łańcuch wartości dodanych od wydobycia węgla koksowego poprzez produkcję stali do zielonej transformacji energetyki.

Jednocześnie świadomi jesteśmy nadchodzących zmian technologicznych w przemyśle stalowym, gdzie rozważane są dwie główne ścieżki produkcji stali pierwotnej z rudy żelaza: zastąpienie koksu wodorem oraz doskonalenie obecnego procesu wielkopiecowego wykorzystującego koks z zastosowaniem technologii wychwytujących emisję CO2. Obie technologie są dzisiaj w fazie badawczo-projektowej, a ostateczne decyzje wdrożeniowe uzależnione będą od wielu czynników: m.in. kosztów, dostępności zielonej energii i wodoru. Mając na uwadze zachodzące zmiany w naszym otoczeniu aktywnie włączamy się do globalnej polityki klimatycznej. W Strategii Środowiskowej Grupy JSW przyjętej w 2022r. zaplanowaliśmy redukcję emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 roku oraz zobowiązaliśmy się do działań w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050.

Kopalnie spółki posiadają 1,2 mld ton zasobów operatywnych węgla, co pozwoli na prowadzenie działalności przez kolejne 30-50 lat. Inwestujemy w zakłady przeróbcze aby sprostać wymaganiom jakościowym odbiorców. Grupa JSW jako jedyna w UE inwestuje w budowę nowych baterii koksowniczych. Okres eksploatacji wielu europejskich baterii koksowniczych zbliża się ku końcowi. Spadające zapotrzebowanie na koks, restrykcje środowiskowe oraz konieczność poniesienia wysokich nakładów będą skłaniać huty w większym stopniu do zakupu koksu na rynku niż do odbudowy własnych baterii koksowniczych. Koks z Grupy JSW produkowany z lokalnych surowców w porównaniu do koksu zamorskiego obarczony będzie mniejszym śladem węglowym, co będzie nie bez znaczenia dla osiągania celów środowiskowych naszych strategicznych odbiorców.

Podsumowując JSW jest i pozostanie strategicznym partnerem czołowych europejskich koncernów stalowych oraz lokalnym dostawcą krytycznego dla europejskiego hutnictwa i transformacji niskoemisyjnej surowca – węgla koksowego. Aktywnie wdrażamy projekty pozwalające spełniać oczekiwania klientów zarówno jakościowe jak i środowiskowe, które pozwolą nam funkcjonować na rynku przez kolejne lata.