PKP Intercity Remtrak – nowe logo i rozwój w ekspresowym tempie 

Możliwość komentowania PKP Intercity Remtrak – nowe logo i rozwój w ekspresowym tempie  została wyłączona Aktualności, firma tygodnia, Inwestycje

Rozmowa ze Zbigniewem Ciemnym prezesem zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Zbigniew Ciemny, prezes zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

 

PKP Intercity Remtrak w krótkim cza­sie stał się liczącą się firmą naprawczą taboru. Jakie były najważniejsze etapy rozwoju firmy?
PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. (dawniej Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Sp. z o.o.) powstała w 2000 roku. W tymże roku rozpoczęto świadczenie usług naprawczych w Oddziale w Idzikowicach. W 2004 roku rozpoczęto świadczenie usług napraw głównych jednostek elektrycznych (EZT). Pod koniec 2009 roku nastąpiła gruntowna zmiana strategii i reorientacja działalności Spółki PKP Intercity Remtrak na ścisły związek z „PKP Intercity” S.A. w zakresie naprawy wagonów osobowych.
W 2014 roku „PKP Intercity” S.A. zakupiła pozostałe udziały Spółki od PKP S.A., stając się jej wyłącznym udziałowcem. Kolejnym kluczowym punktem w historii Spółki Rem­trak był rok 2015, kiedy dla Spółki, w po­rozumieniu i współpracy z „PKP Intercity” S.A. opracowano program naprawczy. Wtedy podjęto też – strategiczną dla perspektywy rozwoju– decyzję o rozbudowie zaplecza Oddziału w Idzikowicach. W maju 2016 roku REMTRAK rozpoczął inwestycję polega­jącą na rozbudowie istniejącej hali napraw, warsztatów produkcyjnych, budowie
malarni oraz wyposażeniu w nowoczesny park maszynowy. W lutym 2017 roku ogło­szono pisemny przetarg na II etap rozbu­dowy Oddziału Idzikowice Łączny koszt II etapu rozbudowy wyniósł 9 244 191,54 zł netto. Spółka została wyposażona w szereg specjalistycznych stanowisk naprawczych.
W wyniku zakończenia II etapu rozbudowy jeszcze bardziej uniezależniono się od pod­miotów zewnętrznych, nastąpiło zwiększe­nie ilości napraw na poziomie P4 wagonów osobowych. Nastąpiło też zwiększenie za­trudnienia. Na koniec 2017 roku w Oddziale Idzikowice Spółka zatrudniała 309 osób, na koniec 2018 roku było to 349 osób, natomiast na koniec czerwca 2019 roku – 348 osób.
Najważniejszymi etapami w trakcie rozwoju Spółki Remtrak było więc skierowanie produkcji w stronę wykonywania napraw wagonów osobowych pod koniec 2009 roku, a także zacieśnienie współpracy z „PKP Intercity” w latach kolejnych. Bezpośred­nim efektem tych decyzji było wdrożenie programu naprawczego dla Spółki i realiza­cja pierwszych dwóch etapów rozbudowy, które diametralnie zmieniły jej pozycje na rynku firm zajmujących się naprawą taboru kolejowego.
Jeszcze w 2014 roku Spółka Remtrak zano­towała stratę netto w wysokości 4,27 mln zł, a 2018 roku osiągnęła zysk netto na poziomie 5,42 mln zł. Potwierdza to słuszność obranej strategii działania.
Planowany jest kolejny III etap rozbudo­wy spółki. Uruchomienie linii naprawy zestawów kołowych pozwoli na unieza­leżnienie się od dostawców zewnętrznych. Powstanie również wiele innych warsztatów specjalistycznych, co spowoduje dalsze uniezależnianie się zakładu od podmiotów zewnętrznych, redukcję kosztów napraw. Rozszerzenie oferty o poziom utrzymania P5 wagonów osobowych, P4 lokomotyw elek­trycznych znacząco zwiększy atrakcyjność Spółki na rynku napraw taboru kolejowego.
Plan rozbudowy Oddziału w Idzikowicach w ramach III-go Etapu będzie wymagał zatrudnienia pracowników fizycznych wyko­nujących naprawy na poziomie utrzymania P4 wagonów i lokomotyw i P5 wagonów. W szczególności będą to specjaliści tokarze, spawacze, inżynierzy z zakresu m. in. automatyki, elektryki, a także pracownicy nadzoru.
Zakończenie III etapu rozbudowy pozwoli przede wszystkim na zwiększenie elastycz­ności Spółki w przypadku nagłych dyspo­zycji Właściciela dotyczących np. zmiany harmonogramu napraw, potrzeby wyko­nania pilnej naprawy, nieujętej pierwotnie w harmonogramie itp.

Od kwietnia spółka ma nowe logo – PKP Intercity Remtrak. Jakie to ma znaczenie dla firmy?
Nowe logo nawiązuje do logotypu Spółki „matki”, tj. narodowego przewoźnika kole­jowego – „PKP Intercity” S.A. Poza wspólną częścią logotypu Spółki „córki” jak i Spółki „matki”, zachowano tożsamość Spółki Rem­trak, przez pozostawienie jej nazwy także w logotypie, gdyż nazwa „REMTRAK” jest bardzo rozpoznawalna regionie opoczyń­skim. Nowe logo ma za zadanie zwiększyć rozpoznawalność Spółki poprzez identyfi­kowalność z narodowym przewoźnikiem kolejowym, a także ma na celu „tchnięcie” nowej „siły i energii” potrzebnych do dalsze­go jej rozwoju.

Jeszcze w 2014 Oddział Idzikowice za­trudniał 145 osób, po koniec I półrocza br. liczba ta wzrosła do 349. Czy nie występują kłopoty z pozyskiwaniem wykwalifikowanej kadry?
Problem z zatrudnieniem z uwagi na specy­fikę i konkurencję na lokalnym rynku pracy Spółka odnotowuje wyłącznie w oddziałach produkcyjnych w Warszawie i Piotrkowie Trybunalskim. W tych lokalizacjach posił­kujemy się okresowo tymczasową siłą robo­czą, głównie zza naszej wschodniej granicy.
Znamienna jest również dobra opinia o naszej Spółce wśród lokalnej społeczności. Pewność zatrudnienia, bardzo dobre warun­ki socjalne, atrakcyjny system premiowy, który zachęca do aktywności zawodowej i premiuje uczciwych pracowników. Dla pracowników istotne jest również zaplecze socjalne, jakie zapewnia Spółka. Jest to m.in. finansowanie wypoczynku, dodatki premio­we na Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego.
Koncepcja rozbudowy Oddziału w etapie III wymaga dalszego zwiększenia zatrudnie­nia. W zależności od przyjętego wariantu produkcji potrzebnych będzie docelowo 400 nowych pracowników.

Firma objęta patronatem szkoły tech­niczne: Zespoły Szkół Ponadgimna­zjalnych w Drzewicy i Opocznie. Jakie korzyści ma przedsiębiorstwo z takiej współpracy?
Spółka zobowiązała się do pomocy w kształ­ceniu młodych techników, którzy w przy­szłości mogliby zasilić kadry Oddziału w Idzikowicach, po zakończeniu III-go etapu rozbudowy. PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. udzieli szkołom wsparcia zarówno od strony dydaktycznej, jak i finansowej, które pole­gało będzie na m.in. przyjęciu grup uczniów do odbywania praktycznej nauki zawodu na terenie PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. Oddziału Idzikowice. Objęcie patronatem szkół technicznych daje nam nie tylko uzasadnioną satysfakcję oraz umożliwia po­zyskanie nowych kadr do pracy w Remtraku, lecz przed wszystkim daje to szansę młodym ludziom na zdobycie wiedzy i umiejętności.

Rozmawiał Radosław Nosek