Mamy Termy – mamy i inne atuty

Możliwość komentowania Mamy Termy – mamy i inne atuty została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Rozmawiamy z Tadeuszem Czajką, wójtem  Tarnowa Podgórnego

 

Tarnowo Podgórne, wójt Tadeusz Czajka fot. mat. prasowe

Tarnowo Podgórne jest jedną z najbogatszych gmin w Polsce. Na terenie gminy działa ponad 5 tysięcy firm w tym 250 z kapitałem zagranicz­nym. Gmina jest też największym, po Poznaniu, rynkiem pracy dla dojeżdżających w Wielkopolsce. Co legło u podstaw tego sukcesu?

Bez wątpienia na początku przemian społeczno-gospodarczych skorzystaliśmy z dobrego położenia – na międzynaro­dowej wówczas trasie łączącej Warszawę z Berlinem i na bliskości dużego miasta – Poznania. Ale to nie wszystko. Uważam, że wtedy naszą przewagę zbudowaliśmy na opracowaniu i konsekwentnym wdrażaniu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Ten dokument – wyznaczając w długiej perspektywie czasu strefy prze­znaczone pod działalność gospodarczą – od początku gwarantował inwestorom stabilność samorządowych decyzji.
Chciałbym także podkreślić odwagę ówczesnych samorządowców. Mimo braku doświadczenia, często jedynie intuicyjnie wyczuwali, że tworzenie klimatu sprzyjają­cego rozwijania lokalnej przedsiębiorczości zaowocuje przyciąganiem kolejnych inwesto­rów. To dlatego dzisiaj w Gminie Tarnowo Podgórne mamy ponad 5 000 podmiotów gospodarczych, które generują 55 000 miejsc pracy. Kluczem do naszego sukcesu były i są dobre relacje na linii biznes – administracja: jako samorząd zawsze zasiadamy do rozmów z potencjalnymi inwestorami, a następnie towarzyszymy im przez cały proces inwesty­cyjny. Ta dobra opinia procentuje kolejnymi kontaktami z przedsiębiorcami.

Gmina postanowiła wykorzystać zasoby wody termalnej i zdecydowała się na budowę Tarnowskie Termy. Jakie są efekty tego najważniejszego projektu samorządowego ostatnich lat? Czy ta inwestycja pobudzi jeszcze bardziej rozwój przedsiębiorczości w gminie?

Tarnowskie Termy obchodzą w tym roku czwarte urodziny. Budowaliśmy ten obiekt z myślą o mieszkańcach – dziś to dla nich miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku. Ale nie tylko: na bezpłat­ne lekcje nauki i doskonalenia mogą uczęszczać wszystkie dzieci z naszych szkół podstawowych. Co więcej ofertę Term uzupełnia strefa saun i klub fitness Piwnica pod Termami. Widzę, że miesz­kańcy bardzo polubili to miejsce – co roku, zwłaszcza w sezonie letnim, padają kolejne rekordy liczby gości. Z drugiej strony odpowiada ono naszym potrze­bom: obiekt jest dostosowany wielkością do lokalnych potrzeb, ma bardzo ciekawą ofertę, atrakcyjną również dla gości spoza Gminy.

Mam nadzieję, że Termy będą punktem wyjścia dla kolejnych inwestycji – w bez­pośrednim otoczeniu chcemy stworzyć Termalny Park Zdrowia. Jesteśmy zatem otwarci na rozmowy z przedsiębiorcami, którzy chcieliby zainwestować w nowocze­sną kosmetologię, spa czy w inny nowator­ski sposób wykorzystać lecznicze walory wód termalnych.

Funkcjonowanie Tarnowskich Term jest również argumentem w rozmowach z po­tencjalnymi inwestorami. Dzisiaj, kiedy oferty samorządów są bardzo do siebie podobne, my możemy zaproponować zarówno kadrze kierowniczej, jak i pra­cownikom, atrakcyjne formy wypoczynku – właśnie w Tarnowskich Termach, ale także wypoczynek na plaży w Lusowie czy w Pałacu Jankowice. To nasze bardzo ważne atuty!

Co przeciętny mieszkaniec gminy ma z tego, że gmina odniosła gospodar­czy sukces? Jak to się przełożyło na jakość życia?

Bez wątpienia gospodarczy sukces Gminy ma bezpośrednie przełożenie na komfort życia. Nowe inwestycje i rozwój już funk­cjonujących przedsiębiorstw sprawiają, że rośnie wielkość budżetu Gminy, a to po­zwala na zaspokajanie kolejnych potrzeb mieszkańców. Oczywiście zmieniały się one na przestrzeni lat – najpierw musieli­śmy poprawiać, a nierzadko budować od podstaw infrastrukturę drogową, obecnie priorytetem jest poszerzanie możliwości rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Ważnym zadaniem, będącym także odpowiedzią na sygnały mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, jest uru­chomienie Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Obecnie trwa budowa obiektu, a od września 2020 roku rozpocz­ną tam naukę uczniowie szkoły branżowej I st. i technikum. Szkołę poprowadzimy samodzielnie (mamy już zgodę powiatu poznańskiego na przejęcie tego zadania). Bardzo się cieszę się, że w tworzenie oferty nauczania licznie włączają się nasi przedsiębiorcy, deklarujący organizację praktyk i stażów, wsparcie przy wyposa­żaniu pracowni zawodowych czy pomoc w zatrudnianiu nauczycieli-specjalistów. Budowa, a potem prowadzenie szkoły będą ambitnym zadaniem finansowym dla naszego budżetu, jednakże duże zainte­resowanie wśród potencjalnych uczniów i ich rodziców pokazuje już dziś, że ta samorządowa inwestycja jest bardzo ocze­kiwana. Kierowani tą myślą podjęliśmy się realizacji tak ambitnego wyzwania.

Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne – uczniowie rozpoczną tu naukę 1 września 2020 r.