Lubusko-francuski most biznesowy

Możliwość komentowania Lubusko-francuski most biznesowy została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, It, Nauka, Zdrowie

Regionalne wina i sery, zarówno te lubuskie, jak i te z regionu partnerskiego le Lot we Francji, smakują wyśmienicie, a w biznesie przysłowiowa lampka wina wieńczy dzieło. Pielęgnowanie tradycji winiarskich jest jednym z mostów łączących Lubuskie i francuski Departament le Lot. Owocem tego partnerstwa jest współpraca na wielu płaszczyznach.

Elżbieta Anna Polak, marszałek Województwa Lubuskiego fot. mat. prasowe

Współpraca Województwa Lubuskiego z francuskim Departamentem le Lot trwa od lat 90-tych XX wieku. Oficjalne porozumienie o współpracy międzyre­gionalnej podpisano 17 października 2008 roku. To był prawdziwy przełom w relacjach między partnerami. Przy­jacielskie kontakty zmieniły się w kon­kretne działania na rzecz rozwoju nauki, kultury i gospodarki, a to wzmocniło współpracę na poziomie samorządu regionalnego i samorządów lokalnych. Wzajemna kooperacja koncentrowała się na wyminie uczniów i kadry pedagogicz­nej. Od 1990 roku do teraz trwa wymiana młodzieży ze szkół zawodowych z Polski oraz z Francji. W sumie 750 Polaków i 250 Francuzów, w tym 500 osób w ra­mach programów Leonardo da Vinci i Erasmus Plus, odbyło praktyki i staże zawodowe z gastronomii i hotelarstwa oraz usług turystycznych (partnerem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimna­zjalnych w Gubinie) oraz staże z zakresu rolnictwa. Lubuskie i le Lot podejmują także działania w zakresie rewitalizacji miasteczek atrakcyjnych turystycznie, promocji lokalnego dziedzictwa naro­dowego oraz współpracy między Izbami Rolniczymi obu regionów. Z czasem strony wyraziły ogromne zainteresowa­nie działaniami w zakresie stowarzyszeń winiarskich, turystyki rzecznej, ochrony środowiska, w tym energii odnawialnej oraz parków krajobrazowych.

spotkanie w ambasadzie w Paryżu fot. mat. prasowe

Wino, turystyka rzeczna i zielona energia
Ostatnia dekada to regularne spotkania strony polskiej i francuskiej. W 2015 Lu­buska delegacja na czele z marszałek Elż­bietą Anną Polak uczestniczyła w wizycie studyjnej, poświęconej winiarstwu. Le Lot słynie z produkcji wina, wizyta była więc okazją do wymiany doświadczeń w tym zakresie w kontekście budowanego wówczas Lubuskiego Centrum Winiar­stwa. Francuzi utworzyli spółdzielnię winiarską Cahors, która obejmuje 5 tys. hektarów. Sama eksperymentalna struktura zajmuje obszar 9 hektarów. Winnica jest własnością Departamentu i Stowarzyszenia, które zarządza obiek­tem. Trzecim zarządzającym jest gmina, na terenie której funkcjonuje winnica. Podobny wariant przyjęło województwo lubuskie. Dzięki inicjatywie i staraniom marszałek Elżbiety Anna Polak na Ziemi Lubuskiej powstała największa winnica samorządowa w Polsce.

– Tak długo, jak dojrzewa dobre wino – tyle lat trwały moje starania o utworzenie winnicy w Zaborze. Teraz to jedna z wizytówek regionu, która jest przykładem wzorowej promocji autentycznej tradycji winiar­skiej, unikalnej w skali kraju. Związano partnerstwo, na mocy którego 13 wi­niarzy podpisało umowy i dba o rozwój 35 ha winnicy. Winiarstwo jest jednym z priorytetów zapisanych w dokumentach strategicznych województwa: Strategii Rozwoju Turystyki oraz Strategii Roz­woju Województwa Lubuskiego. W 2012 zarząd przyjął Program Rozwoju Lubu­skiego Winiarstwa. – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak

Poza winiarstwem, partnerzy z Fran­cji, podobnie jak zarząd województwa lubuskiego, wiele uwagi poświęcają rozwojowi infrastruktury i turystyki rzecznej. W le Lot samorządowcy z Pol­ski poznali rozwiązania, jakie stosują Francuzi w obszarze promocji usług i produktów poprzez turystykę rzecz­ną. – Takie doświadczenia procentują. Wizytówką turystyki rzecznej na Odrze w naszym regionie są dwa wycieczkow­ce Laguna i Zefir. Od kilku lat wożą pasażerów od Głogowa po Frankfurt. Dodatkowo w ramach projektu „Lubu­skie aktywne i turystyczne” powstało kilkanaście przystani nad samą Odrą m.in. w Kostrzynie nad Odrą, Górzycy, czy Krośnie Odrzańskim. W sezonie statki przewożą nawet 30 tys. tury­stów. Ale to dopiero początek turystyki rzecznej w naszym regionie, dlatego poszukujemy inspiracji – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Odnawialne źródła energii i gospo­darka odpadami to kolejne zagadania, które zarówno dla Lubuszan, jak i part­nerów z le Lot, są niezwykle istotne – Lubuskie konsekwentnie buduje „Zielo­ną Krainę Nowoczesnych Technologii”. W tym celu szuka ciekawych rozwiązań oraz kreuje działania proekologiczne – wskazuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Taki był również cel kolejnej wi­zyty studyjnej we Francji. Członkowie delegacji poznali praktyczne rozwią­zania stosowane m.in. w gospodarce odpadami komunalnymi, w szczególno­ści związane z recyklingiem. Samorzą­dowcy zapoznali się także z działalno­ścią centrali energetycznej opartej na wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych Valeco w Cahors.

Paryż, spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z Agencją Promocji Przedsiębiorczości i Inwestycji Aglomeracji Paryża fot. mar. prasowe

Paryż i rozmowy B2B
W czerwcu ubiegłego roku Lubuskie W czerwcu ubiegłego roku Lubuskie zor­ganizowało misję gospodarczą do Francji. Dzięki finansowej dotacji z UE w misji mogli uczestniczyć lubuscy przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem nowych kon­taktów biznesowych. Jednym z najważ­niejszych punktów wizyty w Paryżu było spotkanie lubuskiej delegacji z dyrektorem Paris Region Entreprises, Lionelem Grot­to. Podczas wizyty w Agencji Promocji Przedsiębiorczości i Inwestycji Aglomera­cji Paryża, marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła potencjał regionu lubuskiego. Podkreślała, że Lubuskie specjalizuje się w takich dziedzinach jak: biogospodarka, zdrowie i jakość życia, produkty regio­nalne oraz branże tradycyjne takie jak IT, budownictwo czy przemysł drzewny.

– W misji gospodarczej do Paryża uczest­niczyły firmy, które poszukują partnerów do kooperacji. Nasz region jest zaintereso­wany pozyskaniem kapitału francuskiego. Mamy 3 tys. ha przygotowanych uzbro­jonych lokalizacji, strefy aktywności go­spodarczej, gdzie przygotowaliśmy dobre warunki do biznesu dla kapitału zagra­nicznego. Możliwa jest również współpra­ca w ramach projektów ponadnarodowych współfinansowanych z UE. Mamy także bazę naukowo-technologiczną i Agen­cję Rozwoju Regionu. Do dyspozycji są także instytuty energetyki, budownictwa, agrotechniki i biogospodarki. W tej chwili budujemy Park Technologii Kosmicznych, którego partnerem jest Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie – tłumaczy marszałek.

lubuska delegacja z wizytą w Paryżu fot. mat. prasowe

Realizacja misji dla lubuskich przed­siębiorców pozwoliła przygotować im konkretną ofertę biznesową w celu po­tencjalnego wejścia na rynek francuski. Uczestnicy zebrali informacje umoż­liwiające nawiązanie kontaktów han­dlowych z partnerami i kontrahentami, a spotkania B2B pozwoliły na nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych.

– W ten sposób nie tylko wymieniamy się doświadczeniami, ale nawiązujemy realną współpracę. Dzięki naszemu zaangażowaniu lubuscy przedsiębiorcy są obecni na zagranicznych rynkach, a co równie ważne – inwestorzy z zewnątrz coraz częściej pukają do Lubuskiego. Tak budujemy przyszłość – podkreśla mar­szałek Elżbieta Anna Polak.