Krzysztof Rymuza: Inwestujemy w naszych mieszkańców!

Możliwość komentowania Krzysztof Rymuza: Inwestujemy w naszych mieszkańców! została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Krzysztofem Rymuzą Starostą Pruszkowskim, rozmawia Marcin Prynda

Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski
Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski fot. mat. prasowe

KP: Za nami już ponad cztery lata obecnej kadencji. Panie Starosto proszę o  kilka słów podsumowania tego czasu.

Krzysztof Rymuza: Ostatnie lata były bardzo dynamiczne. Mimo trudności –wynikających z  wybuchu pandemii, a  później wojny w  Ukrainie – udało nam się zrealizować liczne cele inwestycyjne i  prorozwojowe, które wyznaczyliśmy sobie na początku kadencji w 2018 roku. Cały czas pracujemy nad powiększaniem katalogu e-usług, poszerzaniem szeroko pojętej cyfryzacji i digitalizacji oraz nad dostępnością budynku Starostwa Powiatowego dla osób z  niepełnosprawnościami. Minione cztery lata samorządu powiatu pruszkowskiego to również osiągnięcia kulturalne, inicjatywy społeczne i prozdrowotne. Edukacja, ochrona zdrowia i  dbanie o  grupy społeczne, najbardziej potrzebujące instytucjonalnego wsparcia, czyli osoby starsze i  z  niepełnosprawnościami, to filary, na których opiera się działanie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Rozwój infrastruktury w tych dziedzinach, poprawia dobrostan i  jakość życia mieszkańców naszego powiatu. Trwa realizacja czterech, dużych i  kosztownych inwestycji kubaturowych: przebudowy liceum im.  T.  Kościuszki w Pruszkowie, budowa Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Pruszkowie, budowy pływalni w  Pruszkowie oraz nowoczesnego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w  Brwinowie Niedawno otworzyliśmy także nowy Pawilon D w  Szpitalu Powiatowym, w  którym znajduje się nowoczesny blok operacyjny, trakt porodowy oraz pracownie badań endoskopowych i pomieszczenia do diagnostyki obrazowej. Realizacja tych inwestycji nie byłaby możliwa bez wyjątkowo efektywnego modelu finansowania: fundusze zewnętrzne pozyskiwane skutecznie przez nasz powiat, zmniejszyły udział środków własnych, które mogły zostać skierowane na inne cele. W  wielu rankingach samorządowych w  ostatnich latach zajmujemy bardzo wysokie lokaty. W  2020 roku powiat pruszkowski został finalistą konkursu „Innowacyjny Samorząd” w kategorii „Powiaty”, który był organizowany przez serwis samorządowy PAP, rok później również otrzymaliśmy wyróżnienie. W  2020 roku zajęliśmy także wysokie – 9 miejsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce, a w roku 2021 – w tym samym rankingu, uplasowaliśmy się na 2  pozycji wśród 314 powiatów ziemskich! Tak wysoka lokata jest potwierdzeniem tego, że trafne decyzje finansowe podejmowane przez Zarząd i Radnych Powiatu Pruszkowskiego prowadzą do powiększenia majątku jednostki, co wpływa na zwiększenie możliwości działań inwestycyjnych. Wszystkie te wyróżnienia są dla nas motywacją do jeszcze wydajniejszej i  efektywniejszej pracy na rzecz naszych mieszkańców.

KP: Coraz częściej samorządowcy podnoszą kwestię kompleksowej reformy samorządu terytorialnego, a szczególnie finansowania JST. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

KR: Niewątpliwie, wszyscy samorządowcy czekają na kompleksową reformę finansowania JST. Dla nas problemem jest m.in. podatek tzw. ,,janosikowy”, który sprawia, że blisko 40 mln zł odprowadzimy w tym roku do budżetu państwa. Przypomnę, że jest to formalnie część równoważąca subwencji ogólnej, którą otrzymują gminy i  powiaty z  wpłat, które do budżetu państwa odprowadzają zamożniejsze samorządy. Zatem będzie trudno odejść od tego: jest zbyt wielu beneficjentów tego podatku, aby realnie myśleć o jego likwidacji. Natomiast, niewątpliwie konieczny jest odwrót od polityki rządu, który umieszcza kolejne zadania w  portfelu usług samorządowych bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowania tych zadań.

KP: Czy zamierza Pan startować w  2024 r. w  wyborach samorządowych do Rady Powiatu Pruszkowskiego i kontynuować pracę na rzecz Powiatu Pruszkowskiego i  jego mieszkańców?

KR: Przede wszystkim dziękuję Zarządowi i Radnym Powiatu Pruszkowskiego, a także wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek powiatowych za ich wkład i determinację w systematyczny rozwój powiatu. Tak, mam zamiar wystartować w nadchodzących wyborach samorządowych do Rady Powiatu Pruszkowskiego w  2024 r. i kontynuować wszystkie rozpoczęte działania, o których wcześniej wspominałem.

KP: W  2023 roku Kapitał Polski będzie świętować 10-lecie istnienia wydawnictwa.

KR: Z okazji 10-lecia działalności Kapitału Polskiego na naszym rynku, składam w  imieniu swoim oraz całego Zarządu Powiatu Pruszkowskiego wyrazy uznania i  jak najlepsze życzenia na kolejne 10 lat działalności. Wszelkiej pomyślności i  satysfakcji z wykonywanej pracy!