Z misją specjalną w senacie RP – polscy specjaliści działają na rzecz rekonwersji żołnierzy wojsk specjalnych i funkcjonariuszy służb specjalnych

Możliwość komentowania Z misją specjalną w senacie RP – polscy specjaliści działają na rzecz rekonwersji żołnierzy wojsk specjalnych i funkcjonariuszy służb specjalnych została wyłączona Aktualności, Polski Kapitał

14 maja b.r, podczas spotkania w Senacie RP Senatorów i Posłów oraz przedstawicieli byłych żołnierzy jednostek specjalnych i służb specjalnych, zapoczątkowano prace Zespołu ds. rekonwersji żołnierzy wojsk specjalnych i funkcjonariuszy służb specjalnych. Inicjatywa zainicjowana została przez społeczność Rekonwersja SOF – zrzeszającą ex mundurowych z elitarnych jednostek specjalnych i służb specjalnych. Celem działań zespołu jest wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, wspierających wykorzystanie nabytego podczas wieloletniej służby potencjału polskich „specjalsów” oraz wykorzystanie go w administracji rządowej, a także przestrzeni publicznej.

Konferencja prasowa przed inauguracyjnym posiedzeniem Zespołu ds. Rekonwersji Wojsk Specjalnych i Funkcjonowania Służb Specjalnych
Konferencja prasowa przed inauguracyjnym posiedzeniem Zespołu ds. Rekonwersji Wojsk Specjalnych i Funkcjonowania Służb Specjalnych fot. mat. prasowe

GROM, NIL, FORMOZA, JWK, CPKP „BOA”, CBŚ, AW, ABW …. Kto nie słyszał o brawurowych i imponujących akcjach realizowanych przez zespoły bojowe wymienionych wyżej jednostek i służb. O samych operatorach i ich dowódcach wiadomo niewiele, a w zasadzie nic. Zawsze w cieniu. „Cisi i Skuteczni”. „Nigdy nie zostawiający swoich”. Te hasła, to nie tylko slogany JW Grom i JW Formoza – to styl życia ich żołnierzy i wytyczne, którym pozostają wierni na zawsze. Również po zakończeniu służby.

Żołnierze wojsk specjalnych oraz funkcjonariusze służb specjalnych to bez wątpienia postaci o silnej osobowości i charyzmie, wysokiej sprawności fizycznej i unikalnych cechach charakteru. Niezwykle odporni na stres profesjonaliści w działaniu. Samodzielni i w pełni zaangażowani w realizację powierzonych zadań. To przede wszystkim ogromny zasób potencjału ukształtowanego przez wiele lat ciężkich i intensywnych szkoleń zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, wykorzystywanego następnie podczas realnych działań wojennych i misji o różnym profilu i podłożu.
W tym elitarnym środowisku nie ma ludzi „z przypadku”. Trafiają tam wyłącznie wyselekcjonowane jednostki, świadome odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. To ludzie posiadający wszechstronną i systematycznie podnoszoną wiedzę, przyzwyczajeni do bycia na ciągłym „stand by” i w pełnej gotowości do działania. 

w siłach i służbach specjalnych proces wielopoziomowych szkoleń i treningów nigdy się nie kończy. Podnoszenie umiejętności i doskonalenie zawodowe stanowi jeden z filarów pełnionej służby i konieczności udowodnienia własnej przydatności w trakcie jej wykonywania – informuje Mariusz Urbaniak, były operator jednostki wojskowej GROM, pomysłodawca i założyciel społeczności Rekonwersja SOF, mającej m.in. na celu zrzeszanie i wspieranie środowiska byłych żołnierzy i mundurowych służb specjalnych w budowaniu swojej pozycji zawodowej po zakończeniu służby.

gromadzona przez wiele lat wiedza oraz nabyte unikalne, ale niezwykle przydatne umiejętności to potencjał, który należałoby docenić. Tymczasem wraz z zakończeniem pełnienia służby i przejściem na emeryturę, zdecydowana większość dotychczasowych funkcjonariuszy i żołnierzy traci realną możliwość dalszego wykorzystywania własnego potencjału, budowanego przez wiele lat ciężkiej służby. Przepisy polskiego prawa nie przewidują dla takich „emerytów” miejsca na rynku pracy, gdzie mogliby nadal wykorzystywać swe kompetencje, tak odmienne od tych, którymi dysponują osoby ze środowiska cywilnego – dodaje Mariusz Urbaniak. Wiele lat nieustannego treningu i doskonalenia zawodowego, to liczone w milionach złotych koszty, które ponosi Państwo. W momencie zakończenia pełnienia czynnej służby przez żołnierza czy funkcjonariusza nabywającego prawa emerytalne, przestaje ono czerpać jakiekolwiek korzyści i profity z poniesionej „inwestycji”.
Emerytowany żołnierz jednostki specjalnej czy funkcjonariusz służb specjalnych posiada nie tylko ekskluzywną wiedzę przewyższającą zasoby dostępne w środowisku cywilnym, ale cechuje go również bogate doświadczenie zawodowe, w tym wysokie umiejętności zarządzania dużymi zespołami ludzi – także w sytuacjach bardzo trudnych, pod presją czasu i stresu. Ekspercką wiedzę, którą Państwo polskie mogłoby wykorzystać na rzecz bezpieczeństwa kraju, tymczasem nie upomina się o nią.

W przeciwieństwie do zagranicznych korporacji, które mają świadomość i wiedzą, jak wykorzystać kompetencje byłych specjalsów w biznesie. Przykładem tego może być amerykański Amazon i jego program dedykowany mundurowych pragnących zmierzyć się z pracą w cywilu, w międzynarodowej korporacji. „Specjalsi” to często osoby doskonale poruszające się w środowisku międzynarodowym, władające biegle językami obcymi, mające świadomość różnić wynikających z mentalności kulturowych, a co za tym idzie wypracowanej wrażliwości i odpowiedniego podejścia do partnerów międzynarodowych.

W Polsce, nie stworzono dotychczas właściwych warunków formalno-prawnych, które sankcjonowałyby rozwiązania i otwierałyby nowe możliwości dla odchodzących na emeryturę żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Stąd inicjatywa społeczności Rekonwersja SOF, uświadamiająca skalę problemu oraz zainicjowanie wśród decydentów rozpoczęcie prac nad takim rozwiązaniem, które miałoby opierać się na wykorzystaniu potencjału intelektualnego oraz fizycznego emerytowanych żołnierzy wojsk specjalnych oraz funkcjonariuszy służb specjalnych w sferze administracji publicznej, ale pozwoliłoby także dotrzeć do środowiska biznesowego, w tym osób odpowiedzialnych za takie obszary jak: HR, cyberbezpieczeństwo, logistyka czy branże związane z transferami nowych technologii czy też produkcją
i obrotem sprzętu specjalnego itp.

Dla porównania – prowadzona w tym samym zakresie polityka rządu Stanów Zjednoczonych, obrazuje jak wyjątkowo ceni się kompetencje wysoko wykwalifikowanych żołnierzy i funkcjonariuszy służb specjalnych. Amerykański były Navy SEAL’s, czy choćby funkcjonariusz CIA, który nabywa prawa emerytalne, zostaje automatycznie objęty programem ze strony administracji państwowej, która wspiera go na dalszym etapie życia. Proponuje wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego w unikalnych projektach rządowych, związanych m. in. z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa.

w ocenie społeczności REkonwersja SOF jest to bardzo trafne i sprawdzone rozwiązanie, które warto byłoby przenieść również na polski grunt, dlatego bardzo cieszy nas zainteresowanie ze strony przedstawicieli Senatu i Sejmu RP podnoszoną przez nas kwestią i tym samym powołanie Zespołu ds. rekonwersji żołnierzy wojsk specjalnych i funkcjonariuszy jednostek specjalnych, w ramach którego procedowane będą formalności umożliwiające emerytowanym żołnierzom jednostek specjalnych i mundurowym służb specjalnych działanie na rzecz RP – dodaje Mariusz Urbaniak.

Podczas spotkania w Senacie RP przedstawicieli Senatu i Sejmu z grupą byłych żołnierzy wojsk specjalnych i funkcjonariuszy służb specjalnych tworzących zespół REkonwesrja SOF zadeklarowano chęć współpracy i udzielono poparcia dla przedstawionej inicjatywy.

Posiedzenie Zespołu otworzył marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki.

– jest to dla mnie duma i honor moc powitać takich gości, jak Panowie oficerowie. Gwarantuję, że owoce pracy tego Zespołu pojawią się wcześniej, niż państwo przewidujecie i znajdą swe miejsce w inicjatywie ustawodawczej. Postaramy się przekonać parlamentarzystów, ale i doprowadzić tę sprawę do końca – zadeklarował.

Obradom powołanego zespołu przewodniczył, Senator Wadim Tyszkiewicz.

– mam nadzieje, że w ramach zespołu uda nam się skutecznie działać. Aby jednak działania te były skuteczne muszą opierać się na współpracy. Liczę zatem na wsparcie ze strony przedstawicieli REkonwersja SOF. Nie będziemy tworzyć dla zasady, ale skutecznie, aby coś realnie zdziałać. Oddajemy Senat i naszą pracę do dyspozycji, deklaruję swoje zaangażowanie dla sprawy – powiedział Senator Tyszkiewicz

Głos podczas spotkania byłych mundurowych zabrali także wicemarszałek Senatu Michał Kamiński – jestem zaszczycony móc występować dzisiaj tu przed Panami. Do tej pory Państwo mogło od was żądać życia, więc teraz to Państwo powinno zapewnić taki program, który pomoże wam być nadal przydatnym zawodowo i służyć Rzeczypospolitej. Poseł Lech Kołakowski powiedział – praca zespołu jest potrzebna dla RP. Nie wyobrażam sobie, aby po takim wyszkoleniu ci ludzie, którzy znajdują zatrudnienie poza RP, nie znajdowali jej w Polsce. Tak powinno być również w kraju. Obecny stan prawny winien regulować sytuację.

Natomiast, wiceprzewodniczący komisji Senator Krzysztof Kwiatkowski podsumował – dzięki wam czujemy się bezpiecznie. Jest rzeczą nie do przyjęcia, że do tej pory Państwo polskie nie ma pomysłu co z wami dalej po służbie zrobić. Wasza praca może być dla Państwa Polskiego wykorzystana zarówno w administracji publicznej, jaki innych podmiotach gospodarczych.