TGE, IRGiT oraz UEEX podpisały polsko-ukraińskie Memorandum of Understanding

Możliwość komentowania TGE, IRGiT oraz UEEX podpisały polsko-ukraińskie Memorandum of Understanding została wyłączona Aktualności

6 września 2023 r. Towarowa Giełda Energii S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. oraz Ukrainian Energy Exchange (Ukraińska Giełda Energii, UEEX) podpisały w Warszawie porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding). Głównym celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy pomiędzy polską i ukraińską stroną w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu rynku giełdowego GK TGE.

TGE, IRGiT oraz UEEX podpisały polsko-ukraińskie Memorandum of Understanding
TGE, IRGiT oraz UEEX podpisały polsko-ukraińskie Memorandum of Understanding fot. TGE

Podpisane 6 września 2023 r. porozumienie (Memorandum of Understanding, MoU) zakłada m.in. wejście przedstawiciela TGE w skład Rady Doradczej UEEX oraz utworzenie dwóch zespołów, których zadaniem będzie wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju oferty produktowej oraz uruchomienia usług rozliczeniowych w Ukrainie.

Podpisane dzisiaj porozumienie między Towarową Giełdą Energii, Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych a Ukraińską Giełdą Energii jest kolejnym elementem zacieśniania relacji z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. W lipcu tego roku, razem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zainicjowaliśmy współpracę z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy, która ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi. Tymi wszystkimi działaniami chcemy podkreślić nasze zaangażowanie i niesłabnącą chęć aktywnej pomocy Ukrainie – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

TGE wyróżnia się zdolnością adaptacji do nowych warunków i okoliczności regulacyjnych. Niezależnie od dynamiki zachodzących zmian, polska giełda na każdym etapie swojej działalności udowadnia, że jest wiarygodnym i stabilnym partnerem dla uczestników rynku. A to wielka wartość, szczególnie w dobie transformacji energetycznej. Tym bardziej doceniamy fakt, że strona ukraińska, pomimo sytuacji, w jakiej się znalazła, zaufała nam i postawiła na swój rozwój. Zamierzamy wspólnie wypracować stałe rozwiązania giełdowe w standardzie europejskim, których beneficjentami będą uczestnicy tamtejszego rynku. I choć jesteśmy na początku naszej współpracy, mogę śmiało powiedzieć, że potencjał, jaki w niej tkwi, to dobry prognostyk na przyszłość, zarówno dla TGE, jaki
i UEEX
– mówił podczas środowej konferencji Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.

W skład Zespołu ds. Współpracy wejdą eksperci TGE, IRGiT oraz UEEX. Zajmie się on określeniem koncepcji i zakresu działań związanych z rozwojem giełdowych rynków towarowych w Ukrainie. W pierwszej fazie zespół ten przygotuje raport zawierający analizę, rekomendacje oraz listę priorytetów dla prowadzonych prac, obejmujących m.in. określenie ram i zasad świadczenia przez TGE oraz IRGiT usług doradczo-outsourcingowych dotyczących rynków energii i gazu. W raporcie mają się także znaleźć wnioski na temat potencjału obrotu gazem ziemnym oraz energią elektryczną pomiędzy Polską i Ukrainą, a także identyfikacja innych obszarów przyszłej współpracy produktowej.

Obecnie dla Ukrainy sprawą najwyższej wagi jest kontynuowanie i wspieranie procesu dalszej integracji europejskiej, rozwijanie współpracy regionalnej i tworzenie możliwości transgranicznego handlu energią i innymi towarami. Wspólna inicjatywa UEEX, TGE i IRGiT ma na celu wzmocnienie tego procesu poprzez opracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie rozliczeń, produktów i warunków dostępu dla uczestników rynku. Rynki Ukrainy i Polski są największymi w Europie Wschodniej i mają znaczny potencjał wzrostu zarówno w zakresie produktów energetycznych, jak i innych towarów – powiedział Oleksii Dubowskyi, Przewodniczący Rady Giełdy UEEX.

Z kolei w skład Zespołu ds. Rozliczeń, który ma pracować nad uruchomieniem usług rozliczeniowych dla rynków prowadzonych przez UEEX, wejdą przedstawiciele IRGiT oraz ukraińskiej giełdy. Eksperci ci będą odpowiedzialni za opracowanie studium wykonalności, zawierającego m.in. rekomendowane zmiany systemowe i regulacyjne, zalecaną metodologię rozliczeń czy zarządzania ryzykiem oraz sugerowane rozwiązania techniczne. W pierwszej kolejności zespół skoncentruje się na rynku gazu, następnie – na pozostałych rynkach.

Jest nam niezwykle miło ogłosić podpisanie porozumienia z Ukraińską Giełdą Energii. Jako izba rozliczeniowa z 13-letnim doświadczeniem będziemy się mogli podzielić naszym know-how i zacząć wspólną pracę nad rozwojem usług posttransakcyjnych w Ukrainie – powiedział wiceprezes zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, Łukasz Goliszewski. – UEEX do momentu rosyjskiej agresji rozwijała się niezwykle dynamicznie, a portfolio jej produktów jest imponujące. Jestem przekonany, że ogłoszona kooperacja i ogromne doświadczenie strony ukraińskiej przełożą się na nową, wspólną ofertę w przyszłości – dodał. – Jako Grupa Kapitałowa GPW wspieramy naszych sąsiadów w tym niezwykle trudnym czasie wojny, jednocześnie chcemy przekuć przyjaźń między krajami w budowę stabilnego, bezpiecznego rynku towarowego z profesjonalnymi usługami posttransakcyjnymi – zakończył wiceprezes Goliszewski.

Na mocy podpisanego porozumienia TGE, IRGiT oraz UEEX zadeklarowały także współpracę w zakresie realizacji przedsięwzięć określonych w ramach projektu SEEGAS, powołanego przez Sekretariat Energy Community w celu koordynacji działań oraz harmonizacji spojrzeń i praktyk prowadzących do rozwoju zintegrowanego rynku gazu w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Polska przystąpiła do ww. inicjatywy w lipcu 2021 r.

***

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od marca 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. Giełda jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego. Od 15 listopada 2017 r. TGE prowadzi działalność na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC. 19 listopada 2019 r. Giełda uruchomiła transgraniczny Rynek Dnia Bieżącego SIDC w modelu XBID. Giełda znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. Od marca 2012 r. TGE należy do Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. to należąca do Grupy Kapitałowej GPW spółka, która posiada licencję na prowadzenie izby rozliczeniowej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz giełdowej izby rozrachunkowej w myśl Ustawy o giełdach towarowych. Bazując na swojej wiedzy, zespole profesjonalistów oraz doświadczeniu, zajmuje się rozliczaniem transakcji oraz zarządzaniem ryzykiem na prowadzonych przez TGE rynkach, gwarantując przy tym bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań.

Ukraińska Giełda Energii (UEEX) jest wiodącą ukraińską giełdą, która organizuje i prowadzi obrót na rynkach energii i innych towarów. Od czasu powstania w 2010 roku UEEX umożliwia handel na rynkach energii, w tym gazu ziemnego, ropy i produktów ropopochodnych, gazu płynnego, węgla i energii elektrycznej. UEEX jest aktywna w segmencie rynku energii elektrycznej w zakresie kontraktów bilateralnych, pełni funkcję operatora platformy obrotu na krajowym rynku gazu ziemnego oraz rynku dnia następnego, prowadzi aukcje zakupu i sprzedaży gazu ziemnego na rynkach średnio i długoterminowych, a także jest podstawowym źródłem cen rynkowych dla surowców energetycznych w Ukrainie.

źródło informacji: Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE)