Technologia w służbie rynku kapitałowego

Możliwość komentowania Technologia w służbie rynku kapitałowego została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, It, Polski Kapitał

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wraz z izbą rozliczeniową KDPW_ CCP S.A. tworzy grupę kapitałową oferującą szereg specjalistycznych usług dla sektora finansowego w  szeroko pojętym obszarze posttransakcyjnym. Grupa KDPW od ponad 25 lat tworzy infrastrukturę rynku kapitałowego w Polsce, będąc kluczowym dostawcą usług w zakresie rejestrowania, przechowywania, rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych. Odbiorcami naszych usług są przede wszystkim banki, domy maklerskie, emitenci papierów wartościowych, a ostatnio także inwestorzy.

Technologia blockchain infografika

Działalność takich instytucji jak KDPW i KDPW_CCP jest fundamentem efektywności, bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego. Jest to możliwe dzięki zachowaniu wysokich standardów zarządczych, regulacyjnych, operacyjnych, a w szczególności technologicznych.

Obsługę podstawowej działalności KDPW oraz KDPW_CCP w obszarze prowadzenia depozytu papierów wartościowych, rozrachunku i rozliczeń transakcji, zapewnia wdrożony w 2009 r. system kdpw_stream, który podobnie jak większość rozwiązań IT stosowanych w  ramach naszej Grupy powstał i jest stale rozwijany siłami własnymi i  został wdrożony we współpracy z instytucjami rynku.

System kdpw_stream gwarantuje nie tylko wysoką dostępność, wydajność, stabilność i  bezpieczeństwo, a  także zdolność do współpracy operacyjnej z  innymi systemami europejskimi oraz zagranicznymi instytucjami finansowymi. System kdpw_ stream przetwarza średnio ok 100 tys. operacji dziennie, a jest w stanie przetworzyć nawet 2 mln operacji dziennie.

Własne systemy informatyczne obsługują większość udostępnianych przez GK KDPW usług, w  tym rozliczenia transakcji, zarządzanie ryzykiem, rozrachunek, usługi dla emitentów papierów wartościowych związane z operacjami na papierach, wypłatą świadczeń i obsługą walnych zgromadzeń spółek publicznych, repozytorium transakcji EMIR, ARM, wkrótce SFTR, nadawanie kodów LEI czy system rekompensat. W 2019 r. uruchomiony został system do obsługi rejestracji niepublicznych papierów wartościowych.

W tej chwili ponad 90 proc. usług świadczonych przez Grupę KDPW, realizowanych jest za pomocą systemów informatycznych.

Zaplecze organizacyjne

W przypadku takich instytucji infrastruktury rynku, jak KDPW czy izba rozliczeniowa KDPW_CCP, które są kluczowe dla efektywności, bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego, podstawą w  podejmowaniu decyzji są wysokie standardy zarządcze, regulacyjne, operacyjne i technologiczne. Grupa KDPW od lat wprowadza i śledzi najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Efektywne wspieranie procesu podejmowania decyzji, planowanie i  zarządzanie oraz pełny wgląd w  sytuację firmy zapewniają KDPW od lat również zaawansowane rozwiązania w zakresie zarządzania danymi. KDPW wykorzystuje hurtownię danych do integracji, optymalizacji i digitalizacji procesów związanych z  przetwarzaniem danych finansowych, statystyk z  operacji przeprowadzanych przez KDPW i  KDPW_CCP oraz danych związanych z  inwestycjami aktywów finansowych w celu ich analizy oraz raportowania, również na potrzeby zewnętrzne.

Technologia blockchain

Od 2018 r. KDPW dostrzega istotny potencjał technologii rozproszonych rejestrów, w  tym technologii blockchain, w  dostarczaniu nowej jakości usług finansowych dzięki możliwości współpracy wielu podmiotów. Rozwiązania tworzone w oparciu o technologię blockchain to odpowiedź KDPW na oczekiwania, obawy związane z technologią i rosnące potrzeby rynku kapitałowego, w szczególności w obszarze usług posttransakcyjnych.

Efektem prac ekspertów KDPW oraz współpracy z IBM Polska było uruchomienie 1 lipca 2019 r. Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego – nowoczesnej platformy biznesowej, będącej rozwiązaniem ukierunkowanym na współpracę wielu podmiotów, w  celu wymiernego zwiększania wzajemnych korzyści.

Unikalna w  skali światowej Platforma Blockchain adresowana jest do podmiotów świadczących usługi na rynku kapitałowym: banków, domów maklerskich oraz innych podmiotów, które mogą partycypować w  tworzeniu wspólnej infrastruktury i  są zainteresowane integrowaniem w  jej ramach usług. Umożliwia ona tworzenie niezależnych aplikacji wspierających rozwój innowacyjnych linii biznesowych.

eVoting

Pierwszą uruchomioną na Platformie Blockchain usługą jest eVoting, który digitalizuje proces głosowania na walnych zgromadzeniach. Aplikacja dostępna jest od 30 września 2019 r. i poszerza obsługę walnych zgromadzeń spółek, których akcje są zarejestrowane w KDPW, o możliwość zdalnego głosowanie z  wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie, jakim jest usługa eVoting, znacząco ułatwia dostęp do pełnej i wiarygodnej informacji o walnych zgromadzeniach, pozwala śledzić cały proces i  brać w  nim czynny udział z  dowolnego miejsca i  o  dowolnej porze, a także zapewnia spójny, przejrzysty i niezaprzeczalny wgląd w wyniki walnego zgromadzenia, w tym sposób oddania głosów przez inwestora.