Roman Rak: Firma odpowiedzialna społecznie

Możliwość komentowania Roman Rak: Firma odpowiedzialna społecznie została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Z prezesem zarządu RST Roztocze Romanem Rakiem, rozmawia Marcin Prynda

Roman Rak, prezes zarządu RST Roztocze fot. mat. prasowe RST Roztocze
Roman Rak, prezes zarządu RST Roztocze fot. mat. prasowe RST Roztocze

Jakie najważniejsze osiągnięcia przedsiębiorstwa zdecydowały o przyznaniu tak zaszczytnego wyróżnienia?

RST Roztocze od 30 lat konsekwentnie buduje wizerunek nowoczesnego i  innowacyjnego przedsiębiorstwa: inwestujemy w  rozwój nowych technologii, systematycznie powiększamy park maszynowy, testujemy prototypy produktów we własnym Centrum Badawczo – Rozwojowym i  nieustannie kształcimy kadrę. Jednak w XXI wieku, w definicji „nowoczesnego, odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa” zawiera się jeszcze jedno, bardzo ważne pojęcie: społeczna odpowiedzialność. W  RST Roztocze głęboko wierzymy, że aby móc posługiwać się terminami „nowoczesność” i  „innowacyjność” w  kontekście firmy, inwestycje w  maszyny i  rozwój technologii muszą iść w  parze z  wrażliwością na potrzeby społeczności lokalnej, w której funkcjonujemy. Dlatego też firma zdecydowała się powołać do życia Fundację Parasol Roztocza, której celem jest wspieranie mieszkańców małych miejscowości, często osób zagrożonych różnymi formami wykluczenia. Fundacja działa na wielu obszarach, zawsze uważnie wsłuchując się w  potrzeby regionu. Zdarza się, że są to problemy nieznajdujące odbicia w skali kraju, a co za tym idzie niemające wielkiego wsparcia agend rządowych, ale zawsze istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych. Wierzymy, że wypełniamy w ten sposób pewną niszę dajemy głos mieszkańcom niewielkich wsi i miast.

RST Roztocze Nominowani do XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP fot. mat. prasowe RST Roztocze
RST Roztocze Nominowani do XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP fot. mat. prasowe RST Roztocze

RST Roztocze jest największą i najbardziej doświadczoną w Polsce i liczącym się w Europie producentem zamknięć przemysłowych. Jak jest obecnie skala działalności przedsiębiorstwa, jak bardzo rozbudowane jest portfolio produktowo-usługowe, ilu jest zatrudnionych pracowników?

Na ponad 22 000 m2 znajduje się 5 hal produkcyjnych w których wytwarzane są nasze produkty. Portfolio na chwilę obecną zawiera ponad 7000 tyś. detali standardowych jak i  niestandardowych, a  ta liczba stale rośnie. Produkowane zamki i zawiasy stosowane są w energetyce, telekomunikacji, klimatyzacji, kolejnictwie, przemyśle motoryzacyjnym i  maszynowym. Skala działalności naszej firmy jest bardzo szeroka. Posiadamy ponad 2800 kontrahentów w  kraju i  zagranicą. Exportujemy nasze produkty do ponad 35 państw. Obecnie zatrudniamy około 1000 osób.

W  jaki sposób pandemia, a obecnie niekorzystne uwarunkowania makroekonomiczne, w tym spowolnienie gospodarcze odbijają się na funkcjonowaniu RST Roztocze?

Czas pandemii to bardzo trudny okres w  życiu firmy. Absencja pracowników dochodziła do 30% a ilość zamówień produkcyjnych wzrosła. Jednak poczynione inwestycje w  latach 2020-2021 pomogły w dużym wzroście obrotów firmy.

Mimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych i  spowolnienia gospodarczego firma RST Roztocze lata 2021-2022 zalicza do najbardziej udanych w 30-letniej historii istnienia.

fot. RST Roztocze

RST Roztocze jako firma odpowiedzialna społecznie prowadzi Fundację Parasol. Jak wygląda jej działalność?

Za realizację celów społecznych RST Roztocze przedsiębiorstwa odpowiada, utworzona w 2015 roku Fundacja Parasol Roztocza. Organizacja wspiera również kształtowanie odpowiednich relacji z pracownikami firmy ściśle współpracując z  jednostkami struktury organizacyjnej. Fundacja powstała z  inicjatywy właściciela oraz pracowników firmy, wyrosła z chęci pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a członkowie zarządu będący również pracownikami RST Roztocze swoje funkcje w  fundacji pełnią pro bono. Dzięki ich ciężkiej pracy, uporowi i  pasji kiełkująca fundacja zamieniła się w rozpoznawalną na terenie całego województwa lubelskiego markę o  wysokim poziomie zaufania społecznego. Od początku swojej działalności Fundacja przekazała blisko 2  miliony złotych na pomoc osobom chorym i potrzebującym, promocję szkolnictwa i wyrównywanie szans osób pochodzących z  mniejszych miejscowości i  wywodzących się z rodzin o niższym statucie społeczno-ekonomicznym. Parasol Roztocza jest obecnie jedyną instytucją w regionie zajmującą się promocją i ochroną zdrowia na tak szeroką skalę. Instytucja posiada blisko 30 stałych podopiecznych, każdego roku pozytywnie rozpatruje kilkadziesiąt wniosków o  przyznanie pomocy na pokrycie kosztów leczenia i  rehabilitacji osób chorych i potrzebujących z regionu.

Siłą fundacji jest duża różnorodność działań, wśród najważniejszych inicjatyw i projektów należy wyróżnić:

1. Wolontariat pracowniczy.

2. Programy prozdrowotne i  wellbeingowe.

3. Promocja szkolnictwa zawodowego (patronat klas o  profilach Technik Mechanik Specjalizacja – Obróbka Skrawaniem oraz Operator Obrabiarek Skrawających).

4. Program Wielka Mała Zmiana, którego celem jest aktywizacja pracowników RST Roztocze wokół różnych działań o charakterze dobra wspólnego, promowanie zachowań proekologicznych. 5. Współpraca z Polską Szkołą w Nowym Rozdole na Ukrainie – wypłaca stypendia na pokrycie kosztów edukacji młodzieży z Ukrainy pochodzenia polskiego uczącej się w Polsce.

6. Adopcja na odległość dwójki dzieci z Madagaskaru.

7. Angażowanie się w  walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – wyposaża w sprzęt ochronny i środki medyczne szpitale i placówki medyczne w Lublinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Łabuniach, Krasnobrodzie czy Suścu.

8. Aktywna pomoc uchodźcom, którzy zamieszkali w  okolicy Tomaszowa Lubelskiego oraz ofiarom wojny, które zdecydowały się pozostać w Ukrainie.