Główny Instytut Górnictwa, wiedza w służbie środowiska

Możliwość komentowania Główny Instytut Górnictwa, wiedza w służbie środowiska została wyłączona Biznes, Inwestycje

Główny Instytut Górnictwa od ponad 90 lat w sposób kompleksowy rozwią­zuje problemy współczesnego górnictwa a jednocześnie wprowadza rozwiąza­nia ograniczające wpływ działalności przemysłowej na środowisko.

fot. mat. prasowe GIG

O zakresie działania świadczą cyfry. W 2018 roku w Instytucie:
– wykonano ponad 4200 prac badawczo­-usługowych dla około 1300 klientów, wśród których są jednostki administracji państwowej i samorządowej, małe i śred­nie przedsiębiorstwa czy największe firmy różnych branż,
– realizowanych było 58 projektów z pro­gramów międzynarodowych i krajo­wych,
– dokonano 20 zgłoszeń do Urzędu Paten­towego RP.

fot. mat. prasowe GIG

Dzisiaj do podstawowych filarów dzia­łalności Instytutu, poza górnictwem i geoinżynierią należy inżynieria środo­wiska, bezpieczeństwo w przemyśle oraz profilowane usługi badawcze dostosowane do potrzeb praktycznie wszystkich branż przemysłowych. W Instytucie działa 18 akredytowanych laboratoriów, a od 2004 roku GIG jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej w zakresie dyrektyw uprawniających do przeprowadzania pro­cesu certyfikacji wyrobów na europejski znak „CE”.

Centrum Inżynierii Środowiska GIG, prowadzi kompleksowe prace w za­kresie nowych technologii i rozwiązań, które mają ograniczać skutki oddziały­wania człowieka na środowisko, wspo­magać ochronę zasobów naturalnych i ich użytkowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oczywista była więc nasza obecność na między­narodowych targach WOD-KAN 2019 w Bydgoszczy.

fot. mat. prasowe GIG

W Śląskim Centrum Radiometrii Środo­wiskowej wykonano ponad 10 000 analiz wody przeznaczonej do spożycia z obszaru całej Polski w zakresie stężenia izotopów promieniotwórczych. Eksperci Instytutu potrafią zaprojektować i wdrożyć efektyw­ne systemy oczyszczania wód kopalnia­nych, czego przykładem jest pilotowa instalacja oczyszczania wód kopalnianych z naturalnych nuklidów promieniotwór­czych, wykorzystująca naturalne i synte­tyczne zeolity. Nasze prace dotyczą rów­nież wykorzystania energii pochodzącej z wód kopalnianych jako źródła ciepła. Przykładem takiego wdrożenia jest insta­lacja odzysku ciepła z wody kopalnianej do ogrzewania budynku administracyj­nego właściciela pola golfowego na terenie byłej kopalni Szombierki w Bytomiu.

fot. mat. prasowe GIG

W maju 2019r. dwie polskie jednost­ki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku oraz Główny Instytut Górnictwa podpisały w Newadzie (USA) umowę o współpra­cy z Nevada Water Innovation Institute z Uniwersytetu Reno, jednej z najbardziej prestiżowych i aktywnych placówek badawczych w Stanach Zjednoczonych o prawie 150-letniej historii. Jednym z kluczowych rezultatów podpisanej umowy jest powołanie Międzynarodo­wego Centrum Doskonałości w obszarze Wody (The International Water Center of Excellence), które ma umożliwić realizację i komercjalizację badań naukowych oraz działań, mających kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów związanych z ochroną globalnych zasobów wodnych, eksploatacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wyzwaniami, jakie stawia przed biznesem i nauką gospodar­ka obiegu zamkniętego.