Uczestnicząc w projektach PPP dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę rozwoju

Możliwość komentowania Uczestnicząc w projektach PPP dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę rozwoju została wyłączona Aktualności, firma tygodnia, Inwestycje

Rozmowa z Wojciechem Ciurzyńskim, prezesem MULTIBUD INVESTMENT W. Ciurzyński

Wojciech Ciurzyński, prezes MULTIBUD INVESTMENT W. Ciurzyński fot. mat. prasowe

Multibud jest firmą rodzinną dzia­łającą już od połowy lat 90. Co było momentem przełomowym w rozwoju przedsiębiorstwa, decydującym o jego obecnej pozycji rynkowej?

Do końca 2010 roku pracowałem, przez ponad 20 lat, w kierownictwach dużych korporacji takich, jak: Budimex, PKO In­westycje i Polnord. Po odejściu z Polnordu, w styczniu 2011 roku, postanowiłem skupić się na własnej działalności deweloperskiej.

Jednocześnie narastało we mnie poczucie niedosytu z racji ograniczonej złożoności realizowanych projektów, które dość szybko przerodziło się w dążenie do pozyskania projektów bardziej skomplikowanych. I tak, w krótkim czasie, bo już w 2015 roku w portfelu mojego wehikułu inwestycyjnego MULTIBUD INVESTMENT W. Ciurzyń­ski SA znalazły się możliwe do realizacji projekty inwestycyjne biur, hoteli i dużych obiektów usługowo – mieszkalnych o łącz­nej wartości nakładów ponad 2 mld zł. Ich lokalizacje dotyczyły Trójmiasta, Radomia, Olsztyna i Kobyłki k/Warszawy.

Proszę wymienić najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne realizo­wane przez MULTIBUD.
Od końca poprzedniej dekady tkwiła we mnie zadra niespełnienia polegająca na rezygnacji Polnord SA, po moim odejściu, z możliwości zagospodarowania północ­nego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Kiedy zatem miasto ponownie ogłosiło po­stępowanie w 2014 roku na wybór partnera prywatnego niezwłocznie przystąpiłem w partnerskim układzie konsorcjalnym, z silną kapitałowo, notowaną na Giełdzie w Brukseli, spółką IMMOBEL, do udziału w postępowaniu.

Nasze podejście w negocjacjach oraz za­deklarowane miastu warunki partnerstwa w połączeniu z wiarygodnością kapitałową oraz skalą dokonań pozwoliły nam, jako Konsorcjum Immobel&Multibud, zwycię­żyć konkurencję i podpisać w marcu 2015 r. Umowę PPP.

Innym rodzajem sukcesu stała się także Umowa PPP podpisana w lipcu 2014 roku na realizację wspólnie z miastem Kobyłka „Osiedla przy Lesie” z przeznaczeniem na cele publiczne ponad 1500 m2 powierzch­ni usługowej. Projekt realizowany także w układzie konsorcjalnym z TECHNOBE­TON z Lublina oraz UNIDEVELOPMENT z Warszawy owocuje pierwszym budyn­kiem usługowo – mieszkalnym oddawanym właśnie do użytku.
Niepowtarzalność budynku polega na tym, że przy wysokim standardzie budowlanym powstał w niezmiernie konkurencyjnej technologii, zapewniającej niski koszt wykonania i przez to pozwolił na sprzedaż lokali w konkurencyjnych cenach rynko­wych.
Zastosowana technologia pozwala myśleć o jej zastosowaniu w realizacji taniego maso­wego budownictwa mieszkaniowego, która to idea jest dla MULTIBUD bardzo ważna.

Firma realizuje również przedsięwzię­cia inwestycyjne w formule Part­nerstwa Publiczno-Prywatnego. Co należy zrobić, aby była ona częściej wykorzystywana?

Aby formuła PPP mogła być częściej stosowana partner publiczny nie powinien przystępować do negocjacji z partnerem prywatnym w przekonaniu, że publiczny charakter jego pozycji uprawnia go do jednostronnego regulowania praw i obo­wiązków w projekcie. Partner publiczny powinien rozumieć, że podstawową, jeżeli nie jedyną, przesłanką udziału partnera prywatnego jest korzyć ekonomiczna, bo jest to immanentna cecha podejmowania ryzyka biznesowego przez przedsiębiorców;
Partner prywatny powinien być obdarzony w projekcie możliwością komercjalizacji produktów komercyjnych bez zbędnej zwłoki, ale przy zabezpieczeniu praw i ry­zyk partnera publicznego.
Powinna występować w praktyce silna promocja i łatwość dostępu samorządu do wiedzy o praktycznych aspektach postępo­wań oraz do wiedzy o dobrych wzorcach realizacyjnych projektów PPP. Powinna postępować intensywność pracy agend rządowych o doradztwo gospodarcze w przedmiocie organizacji, regulacji zasad udziału i przebiegu postępowań w zgodzie z prawem. Należałoby również otoczyć opieką ze szczebla centralnego inicjatywy samorządowe polegające na podejmowa­niu projektów PPP, wspierać zawiązywane partnerstwa udzielaniem państwowych (instytucje SP) gwarancji i zabezpieczeń.

Jak zmienił się rynek budowlany w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat obec­ności Polski w Unii Europejskiej?

W połowie poprzedniej dekady znaczna część polskich specjalistów budowlanych wyjechała do pracy w Unii Europejskiej. Wymusiło to stopniową zmianę w tech­nologii prac budowlanych na rynku krajowym w kierunku ich automatyzacji, ale też zastępczego zatrudniania obcokra­jowców np. z Ukrainy, Białorusi i innych. W ostatnich kliku latach bardzo podrożały: rzemieślnicza praca w wybranych specjal­nościach budowlanych, materiały budow­lane i usługi wykonawcze. Wzrosła pozycja rozliczeniowa firm wykonawczych, częściej pojawiają się zaliczki na wykonanie prac i dostawy materiałów. Niezmiernie trudno jest trafnie prognozować w okresie kilku lat zabudżetowania nakładów na realizację podejmowanych projektów inwestycyjnych.

Dzięki środkom pomocowym z UE wielokrotnie wzrosły nakłady na inwesty­cje finansowane zarówno centralnie, jak i przez jednostki samorządu terytorialne­go. Tempo narastania nakładów osiągnęło w 2018 roku swoje apogeum, które w na­stępnych latach prawdopodobnie nie będzie już powtórzone.
Oceniam, że polski rynek budowlany zmie­nił korzystnie swoje oblicze, zaowocował nie tylko ucywilizowaniem krajowej sieci dróg i szlaków kolejowych, ale też osiągnął współczesną metodologię pracy.
Firma MULTIBUD wykorzystała prawi­dłowo swoją szansę w okresie minionych lat podejmując wyzwanie udziału w projek­tach PPP (skrojonych dla rynku z niedo­statkiem kapitału), z zasobnym w kapitał partnerem krajowym lub zagranicznym, dostarczając do realizowanych projektów swoje budowlane i zarządcze „know how”

Dziękuję za rozmowę, Magdalena Gryczke.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone