Skutecznie realizować Wizję Zero – strategię prewencji w rolnictwie

Możliwość komentowania Skutecznie realizować Wizję Zero – strategię prewencji w rolnictwie została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

Rozmowa z dr Aleksandrą Hadzik, Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Aleksandrą Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego fot. mat. prasowe

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz­nego przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Czym jest Wizja Zero i dlaczego Kasa zaangażowa­ła się w ten projekt?

Wizja Zero to światowa strategia prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, której głównym celem jest wyeliminowanie wypad­ków przy pracy i chorób zawodowych pracow­ników. Opiera się na: 3 filarach – bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie oraz 7 złotych zasadach:
1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko
3. Zdefiniuj cele- stwórz program
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany
5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodar­stwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy
6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeń­stwa w gospodarstwie
7. Daj dobry przykład i motywuj innych.

Od 2018 roku KRUS jest partnerem kampa­nii Międzynarodowego Stowarzyszenia Za­bezpieczenia Społecznego (ISSA) pod nazwą Wizja Zero. 13 czerwca 2019 r., pod Honoro­wym Patronatem Ministra Rolnictwa i Roz­woju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zainaugurowaliśmy w Polsce Strategię Wizji Zero. Kasa jest zaangażowana we wdrożenie tej kampanii w sektorze rolniczym.
Wprawdzie od początków naszej działalności realizujemy szereg działań prewencyjnych, skierowanych do rolników. Udział w Wizji Zero dodatkowo je wzmocni i zwiększy ich potencjał, ale udział w Wizji Zero pozwala na jeszcze lepsze ich wykonywanie. Cieszę się, że przy realizacji Strategii możemy dzielić się i korzystać z doświadczeń zagranicznych partnerów. Bardzo ważnym elementem stra­tegii jest wspomniany przeze mnie wcześniej dobrostan rolnika. Często się o tym zapomina, że organizacja pracy, zdrowie psychiczne mają wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy. Kasa będzie przypominać, jak ważny jest to filar w całościowym spojrzeniu na prewencję wypadkową. Ważne są też dobre, bezpośrednie relacje pracowników Kasy z rolnikami i nad tymi pracujemy od lat. Dzięki zaangażowaniu, nowym pomysłom i wdrażanym rozwiązaniom gospodarstwa naszych beneficjentów są coraz bardziej bezpieczne i innowacyjne. Za najważ­niejsze w tym obszarze uważam zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych. Tutaj żadna liczba nie powinna nas zadawalać, tych wypad­ków po prostu w ogóle nie powinno być.

Niedawno zaprosiła Pani młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolni­czym, do udziału w konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Jaki jest cel tego kon­kursu i na czym ma on polegać?

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży odbę­dzie się w dniach 2 września – 3 października br. pod hasłem: „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Kierujemy go do mło­dzieży szkół średnich oraz studentów wyższych uczelni, w szczególności o profilu rolniczym, w wieku 15-24 lat. Brakowało nam inicjatywy bezpośrednio skierowanej do młodzieży, a prze­cież spośród tych młodych osób wiele, mamy nadzieję, zostanie rolnikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w swoich gospodarstwach.

Zadanie konkursowe będzie polegało na wyko­naniu krótkiego, maksymalnie 2-minutowego filmu prewencyjnego. Tematyka filmu ma nawiązywać do wymienionych przeze mnie wcześniej 7 złotych zasad, których zastosowanie pomaga zaprojektować środo­wisko pracy w taki sposób, aby nikt nie został w niej pozbawiony życia lub zdrowia. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić własną wizję realizacji tych zasad w praktyce.
Jeszcze w czerwcu, tuż przed wakacjami, zwróciłam się listownie do dyrektorów 52 szkół rolniczych o przekazanie uczniom informacji nt. planowanego konkursu. Pod koniec sierpnia chcemy spotkać się z nimi osobiście i poprosić o zamieszczenie informa­cji na ten temat w ich placówkach. Mamy teraz okres wakacyjny, ale wiemy, że młodzież także w czasie wypoczynku jest aktywna w mediach społecznościowych, więc skorzystamy również z tego sposobu komunikacji.

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla naszej inicjatywy udało nam się pozyskać – jako współorganizatorów – partnerów instytucjo­nalnych: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz biznesowych: Pocztowe Towarzystwo Ubezpie­czeń Wzajemnych i Fundację Polskiej Grupy Energetycznej. Partnerem kampanii wdrożenia Strategii Wizji Zero została również Państwowa Inspekcja Pracy, ponadto wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym TVP INFO. Dla laureatów konkursu przewidujemy bardzo atrak­cyjne nagrody.

KRUS od 25 lat aktywnie prowadzi dzia­łania prewencyjne w zakresie bezpieczeń­stwa pracy w gospodarstwach rolnych, jakie są najważniejsze osiągnięcia Kasy w tym zakresie?

Od początku naszej działalności wypadkowość w gospodarstwach rolnych spadła aż o 70% do poziomu ok. 18 tys. wypadków w skali roku. W I kwartale 2019 r. do KRUS zgłoszono 3432 zdarzenia wypadkowe, czyli o 556 (13,9%) mniej niż w I kwartale 2018 r.

Co roku organizujemy wykłady, szkolenia, prezentacje dotyczące bezpiecznego korzy­stania ze środków ochrony roślin, pomocy przedmedycznej i wielu innych zagadnień. W 2018 roku zorganizowaliśmy ok. 20 tys. takich spotkań, dotarliśmy do 500 tys. osób. Kasa od wielu lat prowadzi też konkursy pre­wencyjne. Najbardziej znaczące to: Ogólno­krajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci.
Spośród 1153 gospodarstw rolnych zostali już wyłonieni laureaci XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jego kolejne edycje są doskonałą okazją do mo­nitoringu bezpieczeństwa pracy w gospodar­stwach czy analizy zagrożeń. Czasem wystar­czą naprawdę niewielkie środki i działania, aby znacznie zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracy. Finałowa gala tego konkursu odbędzie się 20 września podczas XXI międzynarodo­wej wystawy rolniczej AGRO SHOW 2019 w Bednarach koło Poznania.

Tegoroczna, IX już edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, odbywała się pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” i była poświęcona zapobieganiu wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych. Uczestniczyło w nim ok. 50 tys. uczniów z klas 0-3 i 4-8, z prawie 3,5 tys. szkół podstawowych. Komisja wyłoniła 96 laureatów, którym wręczono nagrody podczas uroczystej gali w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie 14 czerwca 2019 r.

Dziękuję za rozmowę Radosław Nosek

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone