Polska na trzecim miejscu wśród krajów EŚW ocenianych przez zagraniczne firmy

Możliwość komentowania Polska na trzecim miejscu wśród krajów EŚW ocenianych przez zagraniczne firmy została wyłączona Aktualności, Biznes

Zagraniczni przedsiębiorcy w Polsce nadal wysoko oceniają atrakcyjność inwestycyjną Polski. W 14. edycji Ankiety Ko­niunkturalnej Polsko- Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlo­wej Polska zajęła trzecie miejsce w rankingu państw EŚW.

foto mat.prasowe

W lutym i marcu 2019 r. Polsko-Niemiec­ka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) we współpracy z czternastoma innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce (IGCC) przepro­wadziła badania dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej państw regionu Europy Środkowo Wschodniej oraz krajów nadbałtyckich. Najbardziej atrakcyjna dla inwestorów okazała się Estonia, Czechy zajęły drugie miejsce, a Polska – trzecie.

Miejsce Polski na podium powinno cie­szyć, jednak jest to wynik gorszy niż w kil­ku minionych latach. W latach 2013-2015 Polska była bowiem liderem rankingu atrakcyjności inwestycyjnej, a w latach 2016 – 2018 zajmowała drugie miejsce.

Była to już czternasta edycja badania. Udział w nim wzięło 205 firm zagra­nicznych operujących w Polsce oraz równolegle łącznie ok. 1400 inwestorów zagranicznych w 20 krajach. W próbie polskiej 137 inwestorów zagranicznych pochodziło z Niemiec; 12 – z USA; ex aequo po 9 inwestorów – z Austrii i Szwajcarii, po 4- z Irlandii, Hiszpanii i Włoch. Pozostałą część respondentów stanowili operujący w Polsce inwestorzy z innych krajów europejskich.

Respondenci oceniali kraje europejskie, w tym Polskę, przez pryzmat 21 czyn­ników atrakcyjności inwestycyjnej, punk­towanych w skali od 1 do 5, oraz oceniali bezpośrednio gospodarki europejskie (notą w skali od 1 do 6). Wypowiadali się też na temat aktualnej sytuacji gospo­darek, w których działają, jak również kondycji swoich firm i perspektyw ich rozwoju.

Coraz większa konkurencja na międzynarodowych rynkach

Dla 205 firm zagranicznych operujących w Polsce i ankietowanych w tegorocz­nym badaniu Polska jest liderem atrak­cyjności inwestycyjnej regionu EŚW. Jednak już według zagregowanej oceny ok. 1400 przedsiębiorców z kilkunastu państw europejskich, które wzięły udział w Ankiecie Koniunkturalnej 2019, Pol­ska jest na miejscu trzecim, za Estonią i Czechami.

Analizując wyniki badań koniunktu­ralnych w układzie wieloletnim, widać, że różnice punktowe w ocenie poszcze­gólnych państw maleją z roku na rok, co świadczy o narastającej konkurencji międzynarodowej. Estonia – lider tego­rocznego rankingu– zdobyła w 2019 r. 4,2 pkt. na sześć możliwych i awansowała z trzeciej pozycji, zajmowanej w ub. r. Czechy z oceną 4,16 pkt. przesunęły się na drugą pozycję. Na trzecie miejsce rankingu spadła Polska z oceną 4,05 pkt., wyprzedzając minimalnie Słowację (4,02 pkt.) i Słowenię (3,98 pkt.). Łącznie w te­gorocznym rankingu klasyfikowanych było 20 państw: Albania, Bośnia i Herce­gowina, Bułgaria, Białoruś, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry.
W przypadku Polski, najwyżej oceniany­mi czynnikami atrakcyjności inwestycyj­nej były: członkostwo w UE, jakość kadr (kwalifikacje pracowników, ich motywa­cja i zaangażowanie), dobra dostępność lokalnych poddostawców oraz dyscyplina płatnicza firm w Polsce. Dobrze oceniono również jakość wykształcenia akademic­kiego i stan infrastruktury.

Badanie po raz kolejny potwierdziło, że w opinii zagranicznych inwestorów, słabą stroną jest sfera regulacyjna: poziom przewidywalności polityki gospodarczej i stabilności polityczno-społecznej, a także system i instytucje podatkowe i obciążenia podatkowe. Przewidywalność polityki go­spodarczej oceniono na 2,3 pkt. (z pięciu możliwych do zdobycia), najniżej spośród 21 uwzględnianych w badaniu czynników inwestycyjnych.

Inwestorzy wskazywali też na problem słabej dostępności wykwalifikowanych pracowników i presję na wzrost wynagro­dzeń. Przewidywany uśredniony wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce w 2019 r. jest jednak znacznie mniejszy niż w ubiegłorocznej ankiecie – w 2019 r. to ok.3,7% wobec 6,2% prognozowanych wiosną 2018 roku.

Dobra ocena polskiej gospodarki, ale gorsze prognozy

Respondenci dobrze ocenili stan polskiej gospodarki, jednak prognozy jej rozwoju nie wypadły już tak dobrze. Ponad połowa (54,4%) ankietowanych inwestorów zagra­nicznych w Polsce dobrze oceniła aktualny stan gospodarki. Kolejne 37,7% wybrało ocenę zadowalającą, negatywną opinię wyraziło jedynie 7,8% ankietowanych.
Niespełna 15% ankietowanych odpowie­działo, że sytuacja w gospodarce będzie się poprawiać (w ub.r. było to ok. 34% inwe­storów), zdecydowana większość uważała, że sytuacja pozostanie bez zmian, ale ponad jedna czwarta przedsiębiorców oceniła, że kondycja gospodarki pogorszy się w 2019 r. Tym samym, odsetek pesymi­stycznych prognoz dla gospodarki wzrósł w porównaniu z ubiegłoroczną ankietą ponad dwukrotnie.
Ankietowani przedsiębiorcy oceniali rów­nież sytuację swoich przedsiębiorstw:60% badanych stwierdziło, że jest ona dobra, ok. 36% oceniło ją jako zadowalającą. Ponad połowa respondentów przewidywa­ła, że sytuacja ich firm będzie podobna jak w 2018 r., a 36% ankietowanych przed­siębiorców zakładało, że się polepszy. Dodatkowo, prawie połowa firm (48%) przewidywała wzrost obrotów, 39% pla­nował zwiększanie zatrudnienia, a 37,4% – wzrost nakładów na inwestycje.

Mimo niepewności w sferze regulacyj­nej, jaką tworzy szybko zmieniające się prawo gospodarcze i wyzwania, jakim jest sytuacja na rynku pracy, przedsiębiorcy zagraniczni operujący w Polsce pozostają więc optymistami w kwestii perspektyw dla działalności ich własnych firm w kolej­nych miesiącach 2019 r.

Materiały:
Katarzyna Soszka-Ogrodnik, rzecznik prasowy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone