Potencjał rozwojowy AWS

Możliwość komentowania Potencjał rozwojowy AWS została wyłączona Aktualności, Nauka

W 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z  Komisją Ewaluacji Nauki przyznało Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości za działalność naukową w  latach 2019-2021 kategorie naukową A w dwóch dyscyplinach – nauk o  bezpieczeństwie oraz pedagogiki. W ten sposób uczelnia dołączyła do grupy najlepszych ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce, jak również uzyskała status uczelni akademickiej.

dr Michał Sopiński Rektor Akademia Wymiaru Sprawiedliwości fot mat. prasowe Piotr Piorun
dr Michał Sopiński Rektor Akademia Wymiaru Sprawiedliwości fot mat. prasowe Piotr Piorun

Kategoria A dowodzi wysokiego poziomu badawczego uczelni oraz potwierdza wyjątkowe zaangażowanie i wytężoną pracę całej kardy uczelni. Kolejnym znaczącym etapem dla uczelni stała się podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z  dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości z dniem 1 września 2023 roku zmieniła nazwę na „Akademia Wymiaru Sprawiedliwości”. Jesteśmy pierwszą Akademia na gruncie Służby Więziennej w Europie, i to zaledwie w 5 lat, która wykształci kolejne pokolenia studentów, pracowników wymiaru sprawiedliwości, służby więziennej i administracji państwowej.

Bycie Akademią to nie tylko przywilej ale także zadanie. Przed nami otworzyła się możliwość nadawania w AWS stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w naukach o bezpieczeństwie i pedagogice. W związku z tym, została w  tym roku uruchomiona interdyscyplinarna Szkoła Doktorska. Jej słuchacze będą zgłębiać polski dyskurs z zakresu penitencjarystyki, co ma za zadanie przysłużyć się wypracowywaniu coraz sprawniejszych mechanizmów bezpieczeństwa. To istotne, aby uczelnia mogła samodzielnie kształcić kadry Służby Więziennej, ponieważ przyszłe elity będą wyposażone zarówno w  przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne.

AWS jest uczelnią, która kształci nie tylko przyszłych oficerów Służby Więziennej, ale również osoby na studiach cywilnych – prawników, ekspertów od bezpieczeństwa. Dołączyliśmy do prestiżowego Confederation of European Probation i prowadzimy aplikację kuratorską tzn. wchodzimy w proces tworzenia kadr dla całego wymiaru sprawiedliwości. Chcemy, aby te procesy, które mają wpływ na usprawnienie, modernizację, cyfryzację wymiaru sprawiedliwości, rodziły się właśnie w naszej uczelni. Tak, abyśmy mogli być całym zapleczem dla rodzącej się reformy wymiaru sprawiedliwości. Skupiamy się na młodzieży, która dopiero za kilka lub kilkanaście lat wpłynie na polski wymiar sprawiedliwości, jednak wydaje się, że jest to jedyna słuszna droga. Inwestycja w budowę przyszłych elit, które mają wziąć odpowiedzialność za Polskę, zawsze się zwraca. Wierzymy, że wychowankowie AWS wezmą odpowiedzialność za wymiar sprawiedliwości i Polskę roku 2030, czy 2040. Mamy nadzieję, że w przyszłości w sądach apelacyjnych, okręgowych, prokuraturach, czy nawet w Trybunale Konstytucyjnym lub Sądzie Najwyższym, obecni będą absolwenci Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Już teraz widać, że nasza oferta studiów cieszy się powodzeniem, szczególnie biorąc pod uwagę takie kierunki jak prawo w trybie stacjonarnym czy penitencjarystyka, której studenci wchodzą właśnie w  piąty rok, co oznacza, że już niedługo zasilą kadry Służby Więziennej jako doskonale wykształcony rocznik, przygotowany do nowych wyzwań zawodowych dzięki licznym praktykom, stażom i  przedsięwzięciom, w  które był zaangażowany. Zwiększyliśmy też limity na tzw. „oficerkę”. To pokazuje, że Akademia Wymiaru Sprawiedliwości z naddatkiem spełnia swoją ustawową rolę i ma szanse na jeszcze większe sukcesy w przyszłości.

Rozwój, to również inwestycje, dlatego też w  Kaliszu rozpoczęliśmy budowę dwóch czterokondygnacyjnych akademików oraz dwukondygnacyjnego budynku sali audytoryjnej wraz z  infrastrukturą z  nim związaną. Akademiki będą posiadać 132 pokoje dla 264 osób oraz 2 sale wykładowe dla 100 osób, cztery sale szkoleniowe, zaplecza dydaktyczne oraz hole apelowe. Sala audytoryjna przewidziana jest na 355 osób. Przewidziany koszt to blisko 67 milionów złotych. Zakończenie tych inwestycji planowane jest za 3 lata. Zamysłem władz uczelni jest równoczesny rozwój w sensie intelektualnym jak również fizycznym, właśnie w zakresie tworzenia nowych przestrzeni do doskonalenia zarówno nauczania pracowników naukowych jak i uczenia się przez studentów. Powyższe zmodernizuje sam proces uzyskiwania kwalifikacji przez adeptów oraz stworzy im przestrzeń do wszechstronnego rozwoju.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest młodą uczelnią, która bardzo intensywnie buduje swój potencjał w  zakresie rozwoju nowych ciekawych kierunków kształcenia, jak również wymiany międzynarodowych doświadczeń i  praktyk. Uczelnia jest w  stałym kontakcie z  innymi zagranicznymi uczelniami wyższymi, co pozwala na wdrażanie dobrych praktyk. Obecne wsparcie ma bardzo pozytywny wpływ na poszerzanie doświadczenia.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości wdrożyła program realizacji projektów przez instytuty Uczelni: Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki, Instytut Nauk o  Bezpieczeństwie, Instytut Penitencjarystyki Stosowanej, Instytut Nauk Prawnych. Środki z  programu przeznaczone są na realizację projektów edukacyjnych, dydaktycznych, naukowych i badawczych oraz z zakresu współpracy międzynarodowej. W ramach przyznanych grantów krajowych Akademia Wymiaru Sprawiedliwości współpracuje z uznanymi ekspertami na arenie międzynarodowej m.in. z  prestiżowego Uniwersytetu w Princeton, Uniwersytetu de Vigo w Hiszpanii, Uniwersytetu Ludwika i  Maksymiliana w Monachium, Uniwersytet w Bergen. Zaangażowani specjaliści prowadzą badania z  pogranicza filozofii polityki, prawa systemów politycznych w  sytuacji zagrożenia i wojny, prawa wolności obywatelskiej.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości posiada także doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, od początku swojego istnienia jest członkiem konsorcjum uczelni wyższych oraz instytucji realizujących badania oraz szkolenia w obszarze penitencjarystyki, bezpieczeństwa i kryminologii. Uczelnia posiada m.in. umowę z Norweską Akademią Kształcenia Służb Penitencjarnych w Lillestrom i realizuje projekt finansowany z Funduszy Norweskich „Pilotażowe kompleksy penitencjarne „Moduł 2 „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej”.

AWS posiada również porozumienie z Akademią Służby Więziennej Republiki Czeskiej, Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka z  Ukrainy, Szkołą Szkolenia Funkcjonariuszy Więziennych TARGU – OCNA w  Rumunii oraz École nationale d’administration pénitentiaire we Francji. Na bazie powyższych porozumień Uczelnia buduje swój potencjał rozwojowy.

Potencjał rozwojowy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest duży. W  najbliższej ewaluacji uczelnia planuje stać się Uniwersytetem Wymiaru Sprawiedliwości.