Powołanie zarządu Towarowej Giełdy Energii kolejnej kadencji

Możliwość komentowania Powołanie zarządu Towarowej Giełdy Energii kolejnej kadencji została wyłączona Aktualności

6 maja 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii S.A. powierzyło stanowisko prezesa zarządu kolejnej kadencji Piotrowi Listwoniowi, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. operacyjnych. Decyzją Rady Nadzorczej TGE na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu kolejnej kadencji pozostanie Jarosław Ziębiec. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych kolejnej kadencji Mariusza Buraczyńskiego, który obejmie funkcję pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Powołanie prezesa i członków zarządu TGE zostało poprzedzone procedurą konkursową.

TGE-logotyp-pion

Nowa kadencja rozpocznie się w dniu następującym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. Piotr Zawistowski będzie pełnił funkcję prezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. do wygaśnięcia obecnego mandatu. Po jego wygaśnięciu planowana jest kontynuacja współpracy w innej formule.

Piotr Listwoń

Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie obrotu i rozliczeń rynków terminowych towarowych, rynku instrumentów finansowych oraz transakcji międzynarodowych realizowanych w ramach mechanizmu łączenia europejskich rynków energii elektrycznej. Z Grupą Kapitałową TGE jest związany od 2008 r., gdzie początkowo był zaangażowany w prace nad uruchomieniem działalności operacyjnej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. oraz kierował wdrożeniem zaawansowanego systemu płatności w IRGiT. W latach 2013–2018 pełnił funkcję dyrektora Działu Rozliczeń
i Rozrachunku oraz dyrektora rozwoju współpracy międzynarodowej w IRGiT. W tym czasie reprezentował również spółkę w walnych zgromadzeniach stowarzyszenia EACH (European Association of CCP Clearing Houses) zrzeszającego izby rozliczeniowe CCP w Europie.

Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za działalność operacyjną Giełdy oraz rozwój oferty produktowej. Nadzorował m.in. uruchomienie europejskiego Rynku Dnia Bieżącego (XBID) w trybie 24/7/365, uruchomienie notowań instrumentów terminowych na zorganizowanej platformie obrotu OTF czy też zaimplementowanie kompleksowego programu poprawy płynności. Od kwietnia
2018 r. jest członkiem rady nadzorczej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., natomiast od grudnia 2020 r. pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej InfoEngine, spółki wchodzącej w skład GK TGE.
W styczniu 2021 r. dołączył do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii APEx (Association of Power Exchanges).

W październiku 2023 r., równolegle do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu TGE, objął stanowisko wiceprezesa zarządu IRGiT, nadzorując w ten sposób działalność operacyjną GK TGE.

Piotr Listwoń jest absolwentem Wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA.

Jarosław Ziębiec

Od 25 lat specjalizuje się w tworzeniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju rynków finansowych i towarowych. Bogate doświadczenie zawodowe zdobył m.in. we współpracy z krajowymi i zagranicznymi organami nadzoru. Posiada dobre zrozumienie procesów i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia kluczowych inicjatyw w zakresie funkcjonowania organizacji, a także zarządzania dużymi zespołami projektowymi.

W latach 1998–2010 był związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie jako dyrektor ds. instrumentów pochodnych był odpowiedzialny za uruchomienie, rozwój i marketing rynku finansowych instrumentów pochodnych, a także za stworzenie rynku produktów strukturyzowanych oraz wprowadzenie pierwszego funduszu ETF.

W latach 2011–2013 pracował w Bloomberg LP w Londynie, gdzie w ramach Exchange Business Management Team odpowiadał za współpracę i relacje z giełdami Europy Środkowo-Wschodniej.

Z Towarową Giełdą Energii jest związany od marca 2014 r. Jako menedżer wysokiego szczebla i doradca zarządu odpowiadał m.in. za utworzenie rynku regulowanego oraz przygotowanie TGE do wdrożenia MIFiD II, w tym uzyskanie licencji dla zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Od 2015 r. jest członkiem grupy roboczej ds. rynków finansowych w europejskim stowarzyszeniu giełd energii (Europex Working Group on Financial Markets, Integrity
& Transparency – WG FM). W latach 2016–2018 był członkiem grupy konsultacyjnej ds. towarowych instrumentów pochodnych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA Commodity Derivatives Task Force Consultative Working Group).

Jarosław Ziębiec od lipca 2018 r. do października 2023 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Strategii i Projektów
w Towarowej Giełdzie Energii, gdzie był odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii spółki oraz koordynację realizowanych projektów.

Stanowisko wiceprezesa zarządu ds. rozwoju biznesu objął w październiku 2023 r. Jest członkiem Komitetu Zarządzania Ryzykiem TGE.

Jarosław Ziębiec jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym w 1993 r. ukończył studia na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.

Mariusz Buraczyński

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w branży finansowej i energetycznej. Przez blisko 15 lat zajmował stanowiska kierownicze w podmiotach związanych z handlem towarami dopuszczonymi do obrotu organizowanego przez TGE.

W latach 2000–2012 związany z Towarową Giełdą Energii S.A., gdzie od 2005 r. był dyrektorem finansowym. Brał udział w licznych projektach i wdrożeniach prowadzonych w ramach GK TGE, takich jak: systemy rozliczeniowe, rynek gazu, rozliczenia nowych produktów giełdowych, utworzenie Funduszu Gwarancyjnego Rynku Energii
i Rejestru Świadectw Pochodzenia.

W latach 2013–2014 pracował na stanowiskach kierowniczych w spółkach z GK GPW, a w okresie 2014–2019
– w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. jako dyrektor Departamentu Ryzyka, odpowiadając za cały proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym, rynkowym i finansowym w Grupie Kapitałowej PGE.

W roku 2021 uczestniczył w przejęciu Vortex Energy-Obrót sp. z o.o. przez Columbus Energy S.A., gdzie następnie do roku 2022 pełnił funkcję prezesa zarządu Columbus Obrót sp. z o.o. 

Mariusz Buraczyński jest absolwentem kierunku bankowość i finanse Szkoły Głównej Handlowej, studiów MBA (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

źródło informacji: TGE