Polska powinna dążyć do zwiększenia udziału gazu w strukturze zużywanej w kraju energii pierwotnej

Możliwość komentowania Polska powinna dążyć do zwiększenia udziału gazu w strukturze zużywanej w kraju energii pierwotnej została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Rozmowa z Grzegorzem Ceterą, prezesem zarządu G-ENERGY S.A.

Grzegorz Cetera Prezes G-ENERGY fot. mat. prasowe

Firma G-Energy jako partner Welconomy Forum In Toruń była organizatorem panelu dyskusyjnego „Nowe projekty energetyczne szansą na rozwój społeczności lokalnych ”. Jakie były najważniejsze wnioski płynące z dyskusji na tym panelu?

Uczestnicy panelu byli zgodni, że inwestowanie w ekologiczne rozwiązana energetyczne, to olbrzymia szansa na zrównoważony rozwój społeczności lokalnych, ale równie ważnym jest bezpieczeństwo energetyczne kraju i redukcja emisji CO2, a w tym niewątpliwie ważną rolę ogrywa gaz.

Profesor Andrzej Jasiński zwrócił uwagę na ogromne możliwości wykorzystania odpadów, które wbrew powszechnej opinii powinny być traktowane jako wtórne zasoby stanowiące źródło niezbędnych gospodarce surowców i energii a także na innych niż spalanie sposobach pozyskiwania energii z paliw kopalnych, m.in. węgla przy znacznie niższym stopniu oddziaływaniu na środowisko i wyższej efektywności.

Pan Krzysztof Konaszewski rozwinął temat tzw. klastrów energetycznych jako sposobów organizowania się i zarządzania podmiotów zainteresowanych wchodzeniem w lokalne projekty energetyczne.

Pan Janusz Markowski przedstawił politykę Banku BGŻ BNP Paribas, jako czołowej instytucji finansowej wspierającej finansowo projekty OZE. Wskazał również na kwestię odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w projektach energetycznych w których przyjmują odpowiedzialność dostawcy energii.

Pan Tomasz Bujak zwrócił uwagę na wciąż duży odsetek miejscowości ubogich w projekty energetyczne, który wynika z braku możliwości sfinansowania takich projektów jako wysokonakładowych i charakteryzujących się długim okresem zwrotu. Podając przykłady z innych krajów, przekonywał o konieczności podjęcia większego ryzyka przez instytucje finansowe w szczególności banki, aby dostęp do finansowania projektów lokalnych był znacznie łatwiejszy.

Pan Mateusz Grosicki przypomniał, że 80% Polski, to tereny wiejskie, a działalność rolnicza stanowi znaczące źródło surowców energetycznych jakie są wytwarzane w tym sektorze (biomasa, biogaz).

Pan Piotr Szyszko na przykładzie rynku gazu ziemnego wskazał również na inne poza finansowymi problemy, z którymi zmagają się społeczności lokalne nawet w rejonach powszechnie uznawanych za uprzemysłowione i dysponujące wysokorozwiniętą infrastrukturą (woj. śląskie).

Proszę ocenić potencjał rozwoju branży OZE w Polsce. Czy działalność na tym rynku oznacza dla firmy „że jest ona skazana na sukces”, czy też wręcz przeciwnie, występują tu znaczne utrudnienia, zwłaszcza w otoczeniu prawnym?

Potencjał rozwoju branży OZE w Polsce jest w zasadzie przeogromny, wiele dziedzin jak np. fotowoltaika u nas praktycznie jeszcze nie istnieje, podobnie jak morska energetyka wiatrowa. Istnieją realne szanse, aby moc instalacji fotowoltaicznych do roku 2020 osiągnęła moc 3,2 GW.

Niestety, działanie w obszarze OZE, w ostatnich latach, to istny rollercoster, częste zmiany regulacji prawnych, brak stabilnego finansowania, częste zmiany ceny prądu i zielonych certyfikatów, to podstawowe czynniki ryzyka. To właśnie spowodowało, że po sprzedaży przez G-ENERGY pod koniec 2013 roku wiatraków nie zdecydowaliśmy się na zakup nowych. Jak czas pokazał była to dobra decyzja, gdyż np. ceny zielonych certyfikatów w ciągu następnych 4 lat spadły o ok. 90 %. Obecnie przyglądamy się uważnie rynkowi także poza granicami kraju. Liczymy, że zbliżający się w 2020 roku termin wypełnienia miksu energetycznego UE dla Polski spowoduje radykalne zmiany w dotychczas prowadzonej polityce dotyczącej Odnawianych Źródeł Energii. Jednak opublikowane niedawno dane unijnej agencji statystycznej Eurostat potwierdzają, że Polska oddala się od realizacji zobowiązania w zakresie udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym.

G-Energy rozpoczęła swoją działalność stosunkowo niedawno bo w 2011 roku. Firma działa w sektorze energii odnawialnej. Jaka jest pozycja rynkowa firmy na tym rynku, który z jego segmentów ma największy potencjał rozwoju?

Jak już wcześniej powiedziałem , Spółka choć zaliczana do sektora Energii odnawialnej nie uzyskuje z niego obecnie głównych przychodów. Aby zapewnić akcjonariuszom stabilność przychodów i zmniejszyć ryzyko gospodarcze G-Energy zdecydowała się wkroczyć w inne obszary szeroko rozumianego rynku energii. Zdecydowaliśmy zainteresować się paliwami alternatywnymi, które jednocześnie rozwiązują problemy ochrony środowiska jak utylizacja osadów ściekowych, a dokładniej konwersja osadów pofermentacyjnych i przemysłowych, odpadów pochodzenia bioorganicznego do paliw alternatywnych. Choć nie jest ono obecnie klasyfikowane, to niewątpliwie jest to biopaliwo. Mamy w planach komercjalizację uzyskanych licencji do patentów, których jesteśmy współwłaścicielami. Jednak największym obecnie źródłem przychodów jest działalność w dziedzinie usług na rynku gazowniczym. Gaz ziemny to paliwo pochodzenia naturalnego należące do grupy paliw pierwotnych (kopalnych). Paliwo gazowe to pod wieloma względami najbardziej korzystne paliwo kopalne z ogólnie dostępnych i najszybciej z nich odnawialne (ok. 150 lat). Gazyfikacja to możliwość osiągnięcia wyższych wskaźników sprawności energetycznej w porównaniu z urządzeniami zasilanymi innymi paliwami. Polska powinna dążyć do zwiększenia udziału gazu w strukturze zużywanej w kraju energii pierwotnej. Z gazu ziemnego uzyskuje się około 20% wytwarzanej na świecie energii , spala się bez popiołu i sadzy, podczas spalania wytwarzają się śladowe ilości związków siarki oraz azotu, ale przede wszystkim jest przyjaznym dla otoczenia ekologicznym źródłem energii.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział program przyspieszonej gazyfikacji w 300 gminach. Jak mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski, w ciągu kilku lat Polska Spółka Gazownictwa należąca do PGNiG wyda 7,5 mld zł na rozwój sieci gazowej i to się dzieje. W efekcie, coraz więcej Polaków będzie miało dostęp do gazu z pewnością z naszym coraz większym udziałem. Premier mówił także o zwiększeniu suwerenności energetycznej naszego kraju i inwestycjach dokonywanych przez polskich championów narodowych. Nasza dynamika rozwoju wskazuje , że mówił o nas.

Rozwój Spółki opiera się m.in. na pozyskiwaniu innych podmiotów gospodarczych. Jak ta strategia jest realizowana w praktyce i jakie stwarza możliwości rozwoju firmy?

Rozwój poprzez fuzje i przejęcia, to jeden z głównych motorów wzrostu zewnętrznego i strategii szybkiego rozwoju. Transakcje te są też coraz częstsze w Polsce. W warunkach polskich związane są one także z przejmowaniem tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstw (ZORG).

Znajomość specyfiki tych transakcji, kombinacja wiedzy teoretycznej i praktycznej inklinuje do wypracowania i stosowania adekwatnych modeli prowadzenia takich operacji, z uwzględnieniem ich aspektu prawnego, podatkowego i finansowego. Bardzo ważna jest wiedza na temat sposobów prowadzenia wstępnych analiz branż i selekcji podmiotów do przejęcia, organizację i przebieg badania duediligence wraz z identyfikacją tzw. ryzyk krytycznych przekreślających sens prowadzenia dalszych negocjacji lub zmieniających ścieżkę przejęcia.Olbrzymie znaczenie ma także dobór metod wyceny i sposobów uwzględniania w wycenie rezultatów badania duediligence, profesjonalne konstruowanie umów zakupu przedsiębiorstw/ZORG/,odpowiedni dobór instrumentów finansowych, a także organizację finansowania wspomnianych transakcji z uwzględnieniem współpracy z instytucjami finansowymi.

G-ENERGY właśnie dzięki inwestycjom kapitałowym w podmioty zewnętrzne uzyskało możliwości szybkiego dynamicznego rozwoju oraz dywersyfikacji działalności. Jednocześnie działamy także w kierunku koncepcyjnego rozwoju, planujemy prace badawczo-rozwojowe do już pozyskanych innowacyjnych rozwiązań. Cały czas jednak czynnie analizujemy wykorzystanie potencjału, którym dysponujemy (przykładowo niedawna emisja akcji) do pozyskania podmiotów będących uzupełnieniem naszej struktury kapitałowej.Wspomniane powyżej działania umożliwiają, skokowy wzrost przychodów i wysokomarżowy zysk, co w konsekwencji umożliwia zadowalający zysk z zainwestowanego kapitału oraz jego reinwestowanie.