Inżynier budownictwa musi cały czas się kształcić

Możliwość komentowania Inżynier budownictwa musi cały czas się kształcić została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

Rozmowa z mgr. inż. Jerzym Strońskim Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr. inż. Jerzy Stroński Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa fot. mat. prasowe

Ilu członków liczy Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow­nictwa?
Mamy 11,5 tysiąca członków i pod tym względem zajmujemy czwarte miejsce w kraju wśród wszystkich okręgowych izb. Zrzeszamy przedstawicieli wszystkich branż i specjalności zawodowych zwią­zanych z budownictwem. Ściśle współ­pracujemy z: Politechniką Poznańską, Międzynarodowymi Targami Poznań­skimi, Wielkopolską Izbą Budownictwa, Wielkopolską Okręgową Izbą Architek­tów, Stowarzyszeniami Naukowo-Tech­nicznymi.
Jesteśmy stosunkowo młodym samorzą­dem zawodowym liczymy sobie 17 lat. Proces tworzenia Wielkopolskiej Okręgo­wej Izby Inżynierów Budownictwa rozpo­czął się 10 maja 2001 r., kiedy z inicjatywy doc. dr inż. Mariana Krzysztofiaka odbyło się spotkanie przedstawicieli sześciu sto­warzyszeń naukowo-technicznych z tere­nu Wielkopolski. W Poznaniu I Okręgowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownic­twa odbył się 18 maja 2002 r. W zjeździe uczestniczyło 216 delegatów z całej Wiel­kopolski. Zjazd jest najwyższym organem władzy w Izbie. Pomiędzy zjazdami działa Rada WOIIB i jej Prezydium, które po­dejmując uchwały określają podstawowe zadania dla całej Izby.

Jakie korzyści ma inżynier budowla­ny z członkowstwa w Izbie?
Tych korzyści jest bardzo wiele. Przede wszystkim, ma opiekę prawną, wsparcie merytoryczne związane z wykonywaniem zawodu, możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Izbę. Widzimy przecież jak szybko rozwijają się tech­nologie, inżynierowie muszą nadążać za postępem i stale podnosić swoje kwalifi­kacje zawodowe. Szkolenia dla inżynierów budownictwa nie są jeszcze obowiązkowe, mam jednak nadzieję, że już wkrótce to się zmieni i trzeba będzie mieć zaliczoną odpowiednią liczbę punktów za różne­go rodzaju szkolenia np. w wymiarze rocznym.

Oprócz szkoleń organizujemy w ciągu roku 5-6 konferencji naukowych, które są również doskonałą okazją do zdobywa­nia wiedzy.Dla przykładu, we wrześniu zapraszamy do Wałcza na konferencję „XXI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego Rewitalizacja obszarów zurbanizowa­nych”. Organizujemy sympozja, które zgodnie ze swoją wieloletnią tradycją – stanowią forum wymiany doświadczeń między specjalistami różnych dziedzin. W ubiegłym roku byliśmy np. współor­ganizatorem XXI Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Stanowiło ono okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy elektrotechnikami, energetykami, elek­tronikami, teletechnikami, automatyka­mi i informatykami.
Mamy bardzo szeroki zakres działalności nadajemy uprawnienia budowlane (które również możemy cofnąć). Przykłado­wo,w sesji jesiennej 2018 r. do testowego egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane zakwalifikowaliśmy 272 osoby do egzaminu przystąpiło 269 osób, a pozy­tywny wynik uzyskały 223 osoby.
Reprezentujemy i chronimy interesy zawo­dowe naszych członków.

Zakres naszego działania możemy zilustrować wymieniając działające przy Izbie komisje. Są to: Komisja Funduszu Zapomóg, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń, Zespół Prawno­-Regulaminowy, Zespół ds. Procesów Budowlanych, Zespół ds. Informacji Tech­nicznej i Integracji, Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, Zespół ds. Ochrony i Do­radztwa Zawodowego Członków WOIIB, Zespół ds. Współpracy z Samorządami, Rada Programowa Biuletynu Informacyj­nego i Strony Internetowej WOIIB.

Organizujemy bardzo wiele imprez inte­gracyjnych dla naszych członków. W lu­tym mieliśmy Turniej Brydża o nagrodę Przewodniczącego Rady WOIIB, w maju Jubileuszową V Majówkę TUCZNO`19, w maju i czerwcu eliminacje w naszych delegaturach do Finału Turnieju Tenisa Ziemnego, w listopadzie zapraszamy na VI Turniej Strzelecki. Członkowie naszej Izby reprezentują też WOIIB w różnych dziedzinach sportowych w zawodach in­tegracyjnych organizowanych przez inne okręgowe izby inżynierów budownictwa w Polsce.

Inżynier budowlany jest zawodem zaufania publicznego. Czy Pana zda­niem świadomość tego jest w społe­czeństwie wystarczająca?
Trzeba przyznać, że świadomość tego fak­tu wśród społeczeństwa nie jest wysoka. A przecież bez inżyniera budownictwa nie powstanie żaden obiekt budowlany. Z tych obiektów każdy z nas korzysta i ma zaufanie, że ten obiekt jest bezpieczny, że nic nam nie grozi. Ale bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym jak ogromna odpowiedzialność ciąży na tych, którzy dany obiekt zaprojektowali, wykonali, zadbali o jego bezpieczeństwo.
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podejmuje wiele działań, aby pokazać jak trudny i odpowiedzialny jest to zawód. Jesteśmy członkiem Wiel­kopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych, grupującego przedstawicieli różnych zawodów zaufania publicznego: lekarzy, pielęgniarek, doradców podat­kowych, diagnostów laboratoryjnych i innych. Jednym z celów takiego poro­zumienia jest umacnianie w świadomości społecznej przekonania o szczególnym charakterze zawodów zaufania publicz­nego. Jako Izba aktywnie uczestniczymy w pracach Porozumienia.

Promujemy również zawód inżyniera budownictwa biorąc m.in. aktywny udział w Targach „BUDMA 2019” i organizując w tym czasie Dzień Inżyniera Budownic­twa, podczas którego poruszamy aktualne tematy zarówno merytoryczne, jak i ogól­nie związane z budownictwem.

Dziękuję za rozmowę, Ryszard Żabiński