Politechnika Poznańska – sto lat doświadczenia w nauce i edukacji

Możliwość komentowania Politechnika Poznańska – sto lat doświadczenia w nauce i edukacji została wyłączona Aktualności, Nauka

Przez 100 lat Politechnika Poznańska rozwijała się, stając się uczelnią silną i nowoczesną. Osiągnięcia naukowe i oferta dydaktycz­na sprawiły, że obecnie jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Europie.

Wynalazki studentów zaprezentowane podczas Forum Gospodarczego PP, 2016 r., ogląda
Rektor PP – Tomasz Łodygowski fot. mat. prasowe

Politechnika Poznańska – postęp, nowoczesność, racjonalizm
W 1919 r. zawitała do Wielkopolski wolność. Wtedy to powołano Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn. W latach 1929-39 działała ona jako Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Jej mury opuściło w tym czasie 716 absolwentów. W 1937 r. wyrażono zgodę na powstanie w Poznaniu politechniki, ale II wojna światowa przekreśliła te plany. Działalność reaktywowano w 1945 r. pod nazwą Szkoły Inżynierskiej. Marzenia o Politechnice Poznańskiej ziściły się w 1955 r.
Obecnie Politechnika Poznańska kształci ok. 16 tys. studentów na 10 wydziałach i ponad 30 kierunkach studiów. Prowadzony jest tu­taj innowacyjny program studiów dualnych, które łączą wiedzę teoretyczną z praktyką w firmach takich jak Volkswagen Poznań, Solaris czy Phoenix Contact.

Współpraca międzynarodowa – skutecz­na strategia umiędzynarodowienia
Politechnika Poznańska konsekwentnie realizuje strategię umiędzynarodowienia. Priorytetowymi kierunkami są państwa Partnerstwa Wschodniego (m.in. Ukraina), kraje o dużym potencjale demograficz­nym (Chiny, Indie) i świeżo odkryte rynki (Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan). Uczelnia zwiększa rozpoznawalność w kra­jach, w których obecność była dotychczas znikoma lub nie było jej wcale, jak Wietnam, Tajlandia, USA, Peru.
PP posiada ponad 400 umów dwustronnych w programie Erasmus+, które umożliwiają wyjazd ponad tysiącu studentom i kilku­set pracownikom oraz ponad 150 umów z ośrodkami z całego świata, obejmujących badania naukowe oraz wymianę studentów i pracowników. Na Politechnice Poznań­skiej powstało polsko-chińskie Centrum Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku, które realizuje transfer nauki, edukacji, kultury i biznesu.

Potencjał naukowy – stawiamy na naukową efektywność
Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii PP jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego. Potwierdzeniem wysokiej pozycji jest ocena parametryczna jednostek naukowych Komi­tetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na lata 2013-2017. W 2018 r. realizowano łącznie 181 projektów naukowo-badawczych. Pracuje tu ponad 1300 nauczycieli akademickich. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 19 dyscyplinach i doktora habilitowanego w 14 dyscyplinach. Rocznie dorobek naukowy pracowników powiększa się o ponad 2 tys. pozycji.
Politechnika Poznańska została uhonoro­wana nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Medical Sciences za badania i publikacje w zakresie inżynie­rii biomedycznej. W rankingu webome­trycznym opracowywanym przez Concejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIS) lokuje się na 3. miejscu wśród uczelni technicznych w Polsce pod względem cytowalności publikacji. W 2017 r. otrzy­mała – jako jedyna uczelnia w Polsce w tej edycji – grant H2020 Marie Skłodowska-Cu­rie Global Fellowships. Mamy 3 laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – „polskiego Nobla”, nasi naukowcy znajdują się we władzach PAN oraz towarzystw mię­dzynarodowych.

Życie studenckie – nieograniczone możliwości
Studenci wybierają studia na Politechnice Poznańskiej ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonałą kadrę, możliwość realizowania zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Każdy znajdzie dla siebie pole do działania w jednym z wielu kół naukowych i organizacji studenckich. Na Uczelni działa studenckie radio „Afera”. Sukcesami szczyci się Akademicki Związek Sportowy, a stu­denci zajmują czołowe miejsca w zawodach sportowych. Od 1973 r. działa Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie”, prezentujący folklor. Triumfy święci kameralny chór mieszany „Volantes Soni”.
W rozwoju Politechniki Poznańskiej nie ma ostatniego słowa. Uczelnia rozwija się, umacniając potencjał naukowy, doskona­ląc ofertę dydaktyczną i podejmując nowe inwestycje. Buduje wizerunek Uczelni solid­nej, trwałej ale wciąż podejmującej wyzwa­nia i otwartej na nadchodzące zmiany.

Szkoły Inżynierskiej, instruuje starszy asystent mgr inż. Kazimierz Wieczorowski, 1961 rok. Instruktaż ćwiczenia na tokarce w Warsztatach

 

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone