Bank Gospodarstwa Krajowego: rozwiązania systemowe dla przedsiębiorców dotkniętych wpływem COVID 19

Możliwość komentowania Bank Gospodarstwa Krajowego: rozwiązania systemowe dla przedsiębiorców dotkniętych wpływem COVID 19 została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, porady ekspertów

System dopłat, systemy gwarancyjne,  wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych to  rozwiązania systemowe dla przedsiębiorców dotkniętych wpływem COVID 19,  które proponuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Systemy gwarancyjne

Gwarancje de minimis udzielane z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego stan na dzień 13.05.2020

Nowe warunki:
▪ zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu
▪ rezygnacja z prowizji za gwarancję
▪ wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego
▪ przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej

Kto może skorzystać?
▪ mikro, małe i średnie firmy

Kto udziela?
▪ banki kredytujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: wdrożone

Aktualne informacje: https://www.bgk.pl/wazne-informacje-dla-klientow/gwarancje-de-minimis-z-pakietu-pomocowego-informacja-dla-firm-2667/

Gwarancje dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych 
stan na dzień 13.05.2020

Wprowadzone rozwiązania:
▪ zabezpieczenie – do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł)
▪ kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł
▪ okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące
▪ przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej
▪ do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych
▪ z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w banku w kwocie powyżej 3 tys. zł)

Kto może skorzystać?
▪ średnie i duże firmy

Kto udziela?
▪ banki kredytujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: wdrożone, dostępne już w części banków kredytujących
Aktualne informacje i lista banków kredytujących: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-zfunduszu-gwarancji-plynnosciowych/

Gwarancje Biznesmax
stan na dzień 13.05.2020

Nowe warunki:
▪ możliwość obejmowania gwarancją, stanowiącą pomoc de minimis, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie
▪ brak konieczności związku kredytu odnawialnego z realizowaną lub zakończoną inwestycją
▪ rezygnacja z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego (w przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis)
▪ możliwość skorzystania z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy także przez firmy efektywne ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania
▪ wydłużenie do końca 2021r. okresu obowiązywania 5 proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu
▪ objęcie systemem dopłat do odsetek również kredytów odnawialnych
Kto może skorzystać?
▪ mikro, małe i średnie firmy

Kto udziela?
▪ banki kredytujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: wdrożone, dostępne już w części banków kredytujących
Aktualne informacje i lista banków kredytujących:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

Systemy dopłat

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
stan na dzień 13.05.2020

Planowane rozwiązania:
▪ dopłaty do oprocentowania
▪ rodzaj kredytu – kredyt obrotowy
▪ okres objęcia kredytu dopłatami: zakładamy max. 12 miesięcy
Kto może skorzystać?
▪ przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19

Kto będzie udzielał?
▪ banki kredytujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: w trakcie przygotowania

Aktualne informacje:
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/system-doplat/

Wsparcie z funduszy europejskich

Pożyczki unijne – środki UE z krajowych i regionalnych programów operacyjnych
stan na dzień 13.05.2020
Nowe warunki:
▪ dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencji w spłacie kapitału
▪ 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań
▪ obniżenie oprocentowania pożyczek
▪ brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy
Kto może skorzystać?
▪ mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kto udziela?
▪ Pośrednicy finansowi

Etap wdrażania: wdrożone
Aktualne informacje i lista pośredników finansowych: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-unijne/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/

Kredyt na innowacje technologiczne – środki UE – Program Inteligentny Rozwój
stan na dzień: 13.05.2020

Nowe warunki:
(warunki naboru ruszającego 1.06.2020)
▪ zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej
▪ zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł
▪ rezygnacja z konieczności posiadania wkładu własnego
▪ szerszy katalog wydatków kwalifikowanych
▪ obecny nabór skrócony do 31 maja
▪ nowy nabór: dokumentacja opublikowana zostanie 18 maja br., nabór wniosków ruszy 1
czerwca
Kto może skorzystać?
▪ mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kto udziela?
▪ banki kredytujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: w trakcie przygotowania
Aktualne informacje: www.bgk.pl/innowacje-technologiczne

Pożyczki płynnościowe z POIR
stan na dzień: 13.05.2020

Wprowadzone rozwiązania:
▪ okres spłaty pożyczki – do 6 lat
▪ oprocentowanie – 0%
▪ karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
▪ kwota pożyczki – do 15 mln zł
▪ wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
▪ brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
▪ pula środków: 550 mln zł
Kto może skorzystać?
▪ mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kto udziela?
▪ Instytucje Finansujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: wdrożone

Aktualne informacje i lista Instytucji Finansujących: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/

Pożyczki płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
stan na dzień: 13.05.2020

Wprowadzone rozwiązania:
▪ maksymalna wartość pożyczki to 25% wartości rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. zł
▪ oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku
▪ okres spłaty do 48 miesięcy
▪ karencja w spłacie nawet do 12 miesięcy (w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki, przy czym może tego dokonywać w okresach kwartalnych, a nie miesięcznych)
▪ w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej)
▪ łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco
▪ brak prowizji i opłat
▪ przeznaczenie: cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności.
Kto może skorzystać?
▪ Podmioty Ekonomii Społecznej

Kto udziela?
▪ Instytucje Finansujące współpracujące z BGK

Etap wdrażania: wdrożone w części województw, wkrótce będzie dostępne w kolejnych

Aktualne informacje: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-pes/

Pozostałe rozwiązania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES)
stan na dzień 13.05.2020
Nowe warunki:
▪ wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy
▪ wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy
▪ karencja w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy
▪ wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy
▪ obniżenie oprocentowania na okres do 12 miesięcy
Kto może skorzystać?
▪ Podmioty ekonomii społecznej

Kto udziela?
▪ Pośrednicy finansowi

Etap wdrażania: wdrożone

Aktualne informacje i lista pośredników finansowych:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/program-dla

Wsparcie z wykorzystaniemśrodków krajowych

Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie
stan na dzień: 13.05.2020

Nowe warunki:
▪ zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy
▪ wydłużenie karencji o maksymalnie 6 miesięcy (jeśli pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowoodsetkowych)
▪ obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku (na okres do 12 miesięcy)
▪ wydłużenie okresu spłaty o dodatkowe 12 miesięcy
▪ nienaliczanie kar umownych wynikających z założeń programu w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy lub likwidacji miejsca pracy
▪ możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy
▪ możliwość wydłużenia terminu rozliczenia pożyczki oraz zawieszenia terminu na korzystanie z bezpłatnych usług
szkoleń i doradztwa
Kto może skorzystać?
▪ Firmy, które skorzystały z pożyczki z Programu
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”.

Kto udziela?
▪ Pośrednicy finansowi

Etap wdrażania: wdrożone

Aktualne informacje: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka
stan na dzień: 13.05.2020

Nowe warunki:
▪ możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek lub 6-miesięczne wakacje kredytowe dla
spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
▪ możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
▪ brak wymaganego wkładu własnego
▪ pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy
Kto może skorzystać?
▪ Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kto udziela?
▪ Pośrednicy finansowi

Etap wdrażania: wdrożone

Aktualne informacje: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/przedsiebiorcza-polska-wschod

mat. DIG