Zawód inżyniera zawodem zaufania publicznego

Możliwość komentowania Zawód inżyniera zawodem zaufania publicznego została wyłączona Aktualności, TOP Manager

Z Romanem Lulisem, Przewodniczącym Rady MOIIB rozmawia Marcin Prynda

Roman Lulis, Przewodniczący Rady MOIIB

Roman Lulis, Przewodniczący Rady MOIIB fot. mat. prasowe

Proszę wyjaśnić naszym czytelnikom jaka jest geneza powstania samorządu zawodowego?

Większość czytelników termin samorząd utożsamia z  samorządem terytorialnym, który został wprowadzony w  art.16 Konstytucji RP i jest szczegółowo opisany w jej VII rozdziale. Przywracając decentralizację władzy w  art. 17 ust 1. Konstytucji zapisano istnienie samorządów zawodowych: W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Owo wprowadzenie samorządów zawodów zaufania publicznego do Konstytucji jest wyrazem zaufania obywateli do określonego zawodu ze względu na jego istotną rolę w społeczeństwie.

Jakie główne zadania ma samorząd inżynierów budownictwa?

Ustawowe zadania naszego samorządu zawodowego to przede wszystkim:

• Reprezentowanie i  ochrona interesów Członków Izby,

• Nadawanie i  pozbawianie uprawnień budowlanych,

• Doskonalenie kwalifikacji zawodowych Członków,

• Ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,

• Współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego.

Czy członkostwo w  Izbie inżynierów jest dobrowolne?

Należy przypomnieć, że uprawnienia budowlane są nadawane w  Polsce od ponad 90  lat, kiedy to weszło w  życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o Prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli z  28 lutego 1928 roku. Obowiązek przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie – projektanta, kierownika budowy i  inspektora nadzoru istnieje jednak od 1 stycznia 2003 r., czyli faktycznego wejścia w  życie wspomnianej ustawy o  samorządach zawodowych architektów i  inżynierów budownictwa.

Jest Pan przewodniczącym Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (MOIIB) – jaka jest struktura samorządu? Struktura Izby jest dwustopniowa. Obejmuje Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa, która przyjęła nazwę Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz 16 okręgowych Izb, których obszar działalności odzwierciedla podział administracyjny kraju. Izba w  całości liczy ponad 117 tys. członków.  Wraz z  12 tysiącami członków Izby Architektów stanowimy wielką rodzinę budowlańców.

Nasza izba (MOIIB) jest największą Izbą okręgową, skupia ponad 22 tys. członków. W  2019 roku przyznaliśmy ponad 1 000 nowych uprawnień budowlanych, co stanowi aż 16% wszystkich nadanych uprawnień w danym roku. Szczególne podziękowania za to należą się przewodniczącemu naszej Komisji Kwalifikacyjnej, prof. Eugeniuszowi Kodzie. To tysiąc nowych inżynierów, którzy będą mogli wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Bez przypływu nowych członków rozwój budownictwa i w konsekwencji całej naszej gospodarki nie byłby możliwy. Jak mówiła w czerwcu w Krakowie Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz Kondycja branży budowlanej jest bardzo istotnym elementem i wskaźnikiem tego, w jaki sposób polska gospodarka będzie wychodzić z pandemii.

Proszę opowiedzieć o Waszej działalności

Nie tylko my jako największa okręgowa Izba, ale także i  te najmniejsze Izby, wspólnie staramy się wskazywać kierunki działań dla izb, a  także, w  co głęboko wierzymy, dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Tak było chociażby w przypadku metodologii BIM (Building Information Modeling), która jako kolejny krok po oprogramowaniu CAD w rozwoju technologii cyfrowych dla budownictwa budziła wiele obaw. Już na początku kadencji powołaliśmy Komisję ds. edukacji i wdrożenia BIM, której przewodniczący dr inż. Tomasz Piotrowski zostając wkrótce przewodniczącym Zespołu ds. BIM na szczeblu krajowym, doprowadził do szybkiego przygotowania i  przyjęcia w  lutym 2020 roku przez Radę Krajową strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz od wskazania sposobów realizacji tej strategii. W  dokumencie tym omówiono kierunki działań samorządu w podziale na cztery ważne obszary, wśród których przed standaryzacją, legislacją i popularyzacją BIM wymieniono cyfryzację procesu budowlanego.

W dobie pandemii COVID-19 to bardzo ważny temat.

Można by rzec, że nasza strategia była prorocza, bo ta przyspieszona i być może wymuszona przez pandemię cyfryzacja staje się faktem. 22 lipca br. GUNB podpisał umowę na projekt nowego rejestru cyfrowego e-CRUB (elektroniczny – Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane), a  2 sierpnia br. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb. gov.pl) – rządowa aplikacja do składania wniosków w  procesie budowlanym. Jest to wprost realizacja postulatu ze strategii BIM, czyli prawnego dopuszczenia i  upowszechnienia jako kanału wiodącego cyfrowego obrotu korespondencji z  organami administracji rządowej i samorządowej, w tym składania wniosków o zgodę na wykonywanie robót budowlanych, wydanie materiałów urzędowych, itp.

Czy COVID-19 miał wpływ na Waszą działalność?

Zarówno Rzecznik Koordynator Odpowiedzialności Zawodowej Ryszard Rak, jak i  przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Radosław Sekunda oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leonard Szczygielski zadbali o to, by nasze organy statutowe nie przerwały swojej działalności. Biuro pod kierownictwem dyrektora Michała Stępnia, działało nieprzerwanie, zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.

Pandemia to nowa rzeczywistość. Przede wszystkim jeśli chodzi o ROZWÓJ zawodowy i  osobisty, czyli doskonalenie, naszych członków. Komisja ds. podnoszenia kwalifikacji zawodowych, i  integracji pod przewodnictwem Dariusza Karolaka wraz z  Działem Doskonalenia Zawodowego Biura MOIIB podjęła intensywne wysiłki, by zwiększyć ofertę i dostępność naszych szkoleń online. Są to zarówno szkolenia stricte techniczne, jak i  szkolenia z  tzw. kompetencji miękkich. W ostatnich miesiącach udostępniliśmy nasze szkolenia także dla członków pozostałych Izb okręgowych i innych zainteresowanych. Nasze szkolenia są także retransmitowane na kanale YouTube, o czym szeroko informujemy na naszej stronie (www.maz.piib.org.pl) oraz  Facebooku MOIIB (@MazowieckaMOIIB), za które odpowiedzialny jest Sekretarz MOIIB Mariusz Okuń. W efekcie od połowy marca przeszkoliliśmy ponad 33 tys. osób. Jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoli, planujemy wznowienie na jesieni szkoleń: stacjonarnych i hybrydowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawsze liczne wyjazdy techniczne na budowy, podczas których nasi członkowie mieli okazję „dotknąć” ciekawych realizacji nie tylko w naszym regionie, ale także w całej Polsce. Wyjazdy organizowane są przez Koło Młodych, którego przewodniczącym jest mój zastępca Radosław Cichocki. Po okresie przerwy w  czasie tzw. lockdownu  wznowiliśmy także tę formę szkoleń – oczywiście zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

W  pandemii wprowadzane są duże zmiany legislacyjne – czy są one istotne dla wykonywania Waszego zawodu?

W MOIIB pod kierunkiem Elżbiety Janiszewskiej-Kuropatwy byłej wiceminister budownictwa, a  obecnie członka Rady Dostępności – dla osób ze szczególnymi potrzebami, Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Budownictwie oraz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działa Komisja Prawno-Regulaminowa, do której zadań należy głównie monitorowanie obowiązujących i  wprowadzanych kolejnymi tarczami antykryzysowymi przepisów dotyczących procesu budowlanego. Niebawem, bo 19 września br. wchodzi w  życie istotna nowelizacja Ustawy – Prawo budowlane, która całkowicie zmienia dotychczasowy ciąg zdarzeń w  projektowaniu i  realizacji obiektów budowlanych w  Polsce. Wprowadzony trójpodział projektu budowlanego, któremu od samego początku sprzeciwiał się nasz samorząd, rodzi wiele zagrożeń. Dotyczą one nie tylko czasu i  kosztu realizacji inwestycji, ale także w naszej opinii bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Jesteśmy przekonani, że wobec tego zagrożenia tylko poczucie odpowiedzialności i rzetelność naszych członków – inżynierów budownictwa wykonujących zawód zaufania publicznego – uchroni obywateli od utraty zdrowia i życia.

Aby lepiej przygotować inżynierów do tej nowej rzeczywistości zostaliśmy partnerem głównym poradnika Prawo budowlane 2020. Uczmy się wspólnie, który został opublikowany przez wydawnictwo Przegląd Budowlany – miesięcznik Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZiTB). Wszyscy członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymają ten poradnik wraz z wrześniowym numerem naszego biuletynu „Inżynier Mazowsza”.

To półmetek Pana czteroletniej kadencji – czy udało się zrealizować plany?

Tuż po wyborze zadeklarowałem kontynuowanie wszystkich rozwiązań wypracowanych i  sprawdzonych przez moich poprzedników i jednocześnie zapewniłem, że moim celem jest także wprowadzenie nowych kierunków i  metod działania. Podczas uroczystości zeszłorocznego Mazowieckiego Dnia Budowlanych podkreśliłem, że trzy kluczowe słowa opisujące pracę naszego samorządu pod moim przewodnictwem, to ROZWÓJ, WSPÓŁPRACA i  INTEGRACJA. Wprawdzie koronawirus nie wpłynął negatywnie (a  można by powiedzieć, że wręcz przeciwnie wpłynął pozytywnie na ROZWÓJ zawodowy i osobisty naszych członków) ale tego samego nie można powiedzieć o  współpracy i  integracji. Wiele naszych planów zostało chwilowo wstrzymanych lub odłożonych. Niemniej, w  miarę możliwości i  oczywiście z  zachowaniem obowiązujących wymogów epidemiologicznych, wznawiamy spotkania środowiskowe, aby budować przyjacielskie i  życzliwe relacje w  ramach INTEGRACJI. Te relacje budujemy od lat podczas wszelkich naszych aktywności koordynowanych przez Komisję ds. sportu i  integracji kierowanej przez Daniela Opokę, członka Prezydium MOIIB. Są to m.in rozgrywki brydża, zawody narciarskie, regaty, spływy kajakowe, gra w Lidze Siatkówki Firm, czy udział naszej drużyny w marszu na orientację w Bieszczadach. Od lat zachęcamy członków do aktywności, a w szczególności zapraszamy na organizowane przez nas Międzynarodowe Zawody Pływackie Masters w  Ostrowi Mazowieckiej i  nowość – Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym w siedzibie Sekcji Strzeleckiej CWKS „LEGIA” Warszawa. Jeśli chodzi o WSPÓŁPRACĘ, to nie odbyło się niestety Regionalne Forum Inżynierskie, które w 2019 roku było zorganizowane wspólnie przez pięć Izb okręgowych w  Sierpcu, ale przełożyliśmy je na 2021 rok. Mogę też zapewnić, że kontynuowane będą nasze cykliczne spotkania pod hasłem Usprawnienie procesu inwestycyjnego w  budownictwie kierowane do mieszkańców, powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, naczelników wydziałów infrastruktury i inwestycji oraz urzędników powiatowych. Takie spotkania odbyliśmy w 2019 roku m.in. w Pruszkowie, Ciechanowie, Wyszkowie,  Płocku. Dyskusje na tych spotkaniach dają nadzieję na lepszą współpracę, realną poprawę funkcjonowania procesu inwestycyjnego i eliminowanie trudności związanych z  formalnościami podczas realizacji inwestycji. Będziemy także kontynuować i poszerzać rozpoczętą współpracę międzynarodową z Litwą, Łotwą, Białorusią i Kazachstanem, a planujemy z Gruzją i Bułgarią.

Jakie ma Pan plany na przyszłość?

Nie zmienia się tego, co dobrze działa i ma pozytywny odzew środowisku, zatem w planach mam przede wszystkim kontynuację działań w zakresie WSPÓŁPRACY, ROZWOJU i  INTEGRACJI. W  ostatnim czasie spotkałem się w  niewielkich grupach w gronie delegatów na Zjazd Okręgowy, aby omówić półmetek mojej kadencji i  przedyskutować plany i  propozycje na kolejne dwa lata i dalszą przyszłość.