XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy – wielka debata o przyszłości Europy

Możliwość komentowania XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy – wielka debata o przyszłości Europy została wyłączona Aktualności, Biznes

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest największą w tej części Europy przestrzenią spotkania, w której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee, a każdy z jego uczestników na swój własny sposób kreuje jego unikalny obraz.

Uroczyste zamknięcie XXIX FE_nagrody dla startupów oraz Nagroda Specjalna SGH

Gospodarka
Frekwencja: trwa tendencja wzrostowa
Krynicę w tym roku (3-5 września) odwiedziło 5,5 tys. gości i przedstawicieli mediów z ponad 60 krajów. Forum trady­cyjnie od niemal 30 lat tworzy przestrzeń dyskusji o sposobach radzenia sobie z zagrożeniami, które w dużej mierze są uniwersalne dla świata. W dyskusji o pro­blemach regionu czy sprawach ważnych w skali globalnej potrzeba różnej optyki i woli poszukiwania kompromisu. Podczas sesji plenarnych i paneli XXIX Forum Ekonomicznego podejmowano tematykę bezpieczeństwa, między innymi w kontek­ście nowych zagrożeń związanych z wy­korzystaniem w konfliktach najnowszych technologii, konkurencji gospodarczej, w tym szans polskiego biznesu w mię­dzynarodowym wyścigu oraz budowania przyszłości w oparciu o wspólne wartości. Pytanie o przyszłość było też wpisane w motto tegorocznego forum, a brzmiało ono: Europa jutra. Silna czyli jaka?

Najważniejsi gracze: władza, biznes, media
W tegorocznym Forum wzięli udział naj­ważniejsi gracze świata polityki, biznesu i mediów w Europie Środkowo-Wschod­niej, a także ludzie nauki i kultury. Wśród gości znaleźli się byli i aktualni premierzy, marszałkowie izb parlamentów, ministro­wie i parlamentarzyści oraz przedstawicie­le najważniejszych, działających zarówno w regionie, jak i globalnie korporacji. XXIX Forum Ekonomiczne gościło przedstawicieli najważniejszych polskich władz państwowych: premiera Mateusz Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbie­tę Witek, marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, wicepremierów Jaro­sława Gowina i Piotra Glińskiego oraz ministrów polskiego rządu. Wśród znamienitych gości zagranicznych trzeba wymienić Richarda Rasi, wicepremiera Słowacji, Lucę Jahiera, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno­-Społecznego (Włochy), Alexandru Petre­scu, ministra komunikacji i społeczeństwa informacyjnego z Rumunii, Jarosława Narkiewicza, ministra transportu i komu­nikacji z Litwy, Talisa Linkaitsa, ministra transportu z Łotwy, Stjepana Mesica, prezydenta Chorwacji w latach 2000- 2010, Pétera Szijjártó – ministra spraw zagranicznych i handlu z Węgier, Żeljkę Cvijanowić, prezydent Republiki Serb­skiej, (Bośnia i Hercegowina), gen. Bena Hodgesa, honorowego przewodniczącego, Centrum ds. Analizy Polityki Europejskiej (CEPA), USA, gen. Roberta Spaldin­ga z Instytutu Hudsona w Waszyngtonie, USA, Marijanę Nikolovą, wicepremier ds. polityki gospodarczej i demograficznej z Bułgarii, Virginijusa Sinkieviciusa, ministra gospodarki z Litwy i Christiana Cardonę, ministra gospodarki, inwesty­cji i małych przedsiębiorstw w rządzie Malty, Andrieja Iłłarionowa z CATO Institute (Waszyngton) i Jonathana Knotta, ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce. Listę najważniejszych gości tegorocznego Forum tworzy kilkadziesiąt nazwisk w randze najwyższych urzędni­ków państwowych.

Tradycyjnie ważnym elementem krynic­kiego spotkania jest Forum Regionów, w ramach którego podejmowane są tematy dotyczące sposobów poprawy działania samorządów, między innymi w aspekcie finansowym.
O najważniejszych tematach gospodar­czych w Krynicy dyskutowali przed­stawiciele polskich i zagranicznych firm i instytucji o zasięgu regionalnym i globalnym. Wśród nich Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO BP, Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN SA, Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA, Henryk Baranowski, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Fi­lip Grzegorczyk, prezes firmy Tauron Polska Energia SA, Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA, Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Paweł Surówka, pre­zes Zarządu PZU SA, Damian Zapłata, członek zarządu Allegro, Steven Harman, wiceprezes Amazon w Europie, Robert Bednarski, dyrektor na Europę Środko­wo–Wschodnią, Facebook, Ash Kebriti, general manager CEE, Uber, Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Do­minika Bettman, prezeska zarządu Siemens Sp. z o.o., Mirosław Kowalik, prezes zarządu ENEA SA, Piotr Woźniak, prezes zarządu, Polskie Górnictwo Nafto­we i Gazownictwa SA, Ewa Wernerowicz, prezes zarządu, Vivus Finance, Marcin Chludziński, prezes zarządu, KGHM Pol­ska Miedź, Mateusz Aleksander Bonca, prezes zarządu Grupy LOTOS, Tonny Bao, prezes Zarządu Huawei, Tomasz Czechowicz, prezes MCI, Beata Daszyń­ska-Muzyczka, prezes zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Rafał Szafra­niec, partner w KPMG, Marta Poślad, dy­rektorka ds. polityki publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Google, Tomasz Rogala, prezes PGG, Michał Potoczek, prezes zarządu, Operator Chmury Krajo­wej, i inni.

Po raz pierwszy tematyka bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji, została wyeksponowana w ramach odrębnej usys­tematyzowanej ścieżki – Forum Cyberbez­pieczeństwa. W tej formule dyskutowano m. in. o wojnie informacyjnej, zagrożeniu fake news oraz mechanizmach rządzących współczesnymi mediami. Wśród paneli­stów forum byli obecni szefowie najwięk­szych wydawnictw i korporacji obecnych na polskim rynku medialnym, a w panelu o niezależności mediów wziął udział sto­jący na czele Österreichischer Rundfunk (austriacki publiczny nadawca radiowo –telewizyjny), Alexander Wrabetz.

Europa: jaka przyszłość
Europa jutra. Silna czyli jaka? – hasło przewodnie forum dotykało kwestii wspólnej przyszłości i jej wizji. Podczas se­sji plenarnych forum, którego dominantą tradycyjnie były Europa i „europejskość” w kompleksowym ujęciu, podjęte zostały tematy:
– Europa jutra. Silna czyli jaka?
– Polski biznes w zmieniającej się Europie. Pozycja-Strategie-Perspektywy
– Europa w obliczu globalnej rywalizacji
– Świat wspólnych wartości. Czy jeszcze istnieje?
– Historia puka do naszych drzwi. Gospo­darka i polityka
– Jaką wartością jest dzisiaj bezpieczeń­stwo?

1 dzień_Europa jutra_otwierająca sesja plenarna

Obraz regionu: raport Instytutu Studiów Wschodnich i Szkoły Głów­nej Handlowej
Raport zatytułowany Europa Środkowo­-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes został przygotowany przez grono znakomitych ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a jego prezentacja odbyła się w samo południe pierwszego dnia forum. W tytułach jego 12 rozdziałów jak w so­czewce odbijają się filary, na których od niemal trzydziestu lat Forum Ekonomicz­ne w Krynicy buduje swoją merytoryczną markę.

Projekt: Zdrowie
W ramach Forum Ochrony Zdrowia, które co roku stanowi jedną z budzą­cych największe zainteresowanie ścieżek tematycznych krynickiego forum, odbyło się kilkanaście paneli tematycznych dotyczących m. in. poprawy jakości usług zdrowotnych, efektywności zarządzania w służbie zdrowia, zapewnienia dostępu do najnowocześniejszych technologii medycznych, adaptacji innowacyjnych rozwiązań, priorytetów zmian w systemie ochrony zdrowia w latach 2019-2023 czy walki niedoborami kadrowymi i przeciw­działaniu chorobom cywilizacyjnym.
Podczas uroczystej gali zostały także rozdane nagrody dla zwycięzców Rankin­gu X Forum Ochrony Zdrowia, a w uro­czystości wziął udział Łukasz Szumow­ski, minister zdrowia. Zwieńczeniem pierwszego dnia tej części forum była uroczysta gala wręczenia nagród w Ran­kingu Zdrowia. Ranking to jedyne tego typu w Polsce podsumowanie wyników firm związanych z ochroną zdrowia. Celem nagrody jest wskazanie najbardziej efektywnych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z sektora. Organi­zatorami rankingu są Instytut Studiów Wschodnich oraz Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia. Grono laureatów A.D. 2019 tworzą:
– w kategorii Inwestror: Grupa LUX MED.
– w kategorii Eksporter: Essity Poland
– w kategorii Produkacja sprzętu i wyro­bów medycznych: Synektik SA,
– w kategorii Dystrybucja sprzętu: Med­tronic Poland sp. z.o.o.,
– w kategorii Szpitale i przychodnie: Beskidzkie Centrum Medyczne oraz Centrum Onkologii im. prof. F. Łukasz­czyka,
– w kategorii Badania Kliniczne: Samo­dzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwer­sytetu Medycznego w Katowicach,
– Lider Społecznej Odpowiedzialności: Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.
W tym roku kapituła po raz pierwszy dokonała wyboru Lidera Innowacyjności oraz Lidera Społecznej Odpowiedzialności decydując o przyznaniu dwóch równo­rzędnych nagród w zakresie innowacyj­ności, a zostali nimi: Polpharma oraz Instytut Onkologii w Gliwicach. W tym roku została także przyznana Na­groda Specjalna dla MSD. Galę uświetnił występ zespołu AUTENTIKOS.

Człowiek Roku Forum Ekonomicznego
Decyzją Rady Programowej XXIX Forum Ekonomicznego – „Człowiekiem Roku” został Mateusz Morawiecki. Nagrodę wrę­czyła Premierowi RP – marszałek Sejmu, Elżbieta Witek.

Gala XXIX FE 5_Człowiek Roku, Premier Mateusz Morawiecki. fot. mat. prasowe

– W 2018 roku Polska pokazała lwi pazur, zawdzięczamy to przedsiębiorcom, którzy biorą byka za rogi, którzy biorą ryzyko na siebie. To także nagroda dla nich – mówił premier odbierając nagrodę. Mateusz Morawicki doceniał walory Krynicy­-Zdroju. Podkreślił, że z radością pojawia się na Forum Ekonomicznym, najbardziej cieszą go jednak ambitne plany polskich przedsiębiorców, którzy często – właśnie w Krynicy – o nich mówią.

– Czternasty raz jestem na tym Forum Ekonomicznym, patrzę na jego ewolucję, ewolucję polskiej gospodarki, polskiego systemu gospodarczego i myślę, że możemy mieć nadzieję, że za te kolejne czterna­ście lat będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na poziomie rozwoju gospodarczego, jak reprezentują państwa Europy Zachodniej – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Nagrody przyznano także w trzech innych kategoriach. Tytułem Firmy Roku wyróż­niono największy polski bank – PKO BP, a statuetkę odebrał prezes zarządu, Zbi­gniew Jagiełło. Nagrodę Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będącą jednocześnie Nagrodą Specjal­ną krynickiego forum, otrzymała stojąca na czele grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Podczas środowej gali wręczono także nagrodę Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza przyznawaną twórcom i promotorom kultury za wy­bitne osiągnięcia w popularyzacji kultury naszego regionu. Jej laureatem został węgierski literaturoznawca i historyk kultury, prof. Csaba György Kiss.

To, co nas określa: kultura
Goście, którzy przybyli na Sądecczyznę, aby wziąć udział w XXIX Forum Ekono­micznym, mogli sięgnąć do bogatej oferty kulturalnej. Koncerty, promocje książek, wystawy, warsztaty i pokazy kulinarne wzbogaciły rzeczywistość trzech dni krynickiego forum i były wartościowym dopełnieniem merytorycznej części kon­ferencji. W forum uczestniczył też uznany izraelski pisarz Jakow Szechter.