Veolia partnerem dla miast i przemysłu

Możliwość komentowania Veolia partnerem dla miast i przemysłu została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi, działa­jącą w obszarze usług śro­dowiskowych, efektywności energetycznej oraz jej podno­szenia w kontekście konkret­nych urządzeń i budynków. W Polsce istnieje od ponad 20 lat i jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju.

Veolia fot. mat. prasowe

Inwestując w utrzymanie, rozbudowę i modernizację infrastruktury do produkcji i dystrybucji ciepła, a także rozwijając dzia­łalność w zakresie efektywnego zarządzania energią (również w ramach modernizacji systemów ciepłowniczych swoich klientów), gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamknię­tym, Veolia tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska, przyczyniając się do zrównowa­żonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4,3 tys. pracowników. Prowadzi działalność w 86 miastach, w 44 zarządza sieciami ciepłow­niczymi. Zaopatruje w ciepło 2,9 mln Pola­ków, co czyni ją największym prywatnym dostawcą energii cieplnej w naszym kraju. Firma dostarcza ją do użytkowników pry­watnych, ale także firm i instytucji, w tym samorządów, korzystając z najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Veolia w Polsce działa także w obszarze gospodarki wodnej – obsługując 49 przepompowni wody, a także w obszarze gospodarki odpadami.

Podstawowym celem Veolii jest pozo­stawanie partnerem dla biznesu i miast. Dzięki kompleksowej i zaawansowanej technologicznie ofercie firma nie tylko rozumie, ale wręcz wyprzedza potrzeby swoich klientów. Misją Veolii jest efektyw­ne i optymalne wykorzystywanie zasobów świata, aby chronić środowisko naturalne przy jednoczesnym poprawieniu wydaj­ności i obniżeniu kosztów dla swoich klientów.

W ramach swojej oferty Veolia oferu­je przemysłowi wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych z obsza­ru mediów – począwszy od projektu, budowy, finansowania, a skończywszy na zarządzaniu instalacjami produkującymi ciepło, parę technologiczną, sprężone po­wietrze, energię elektryczną, chłód i wodę lodową oraz zajmującymi się gospodarką wodno-ściekową. W ramach wdraża­nia w Polsce mechanizmów gospodarki o obiegu zamkniętym Veolia zajmuje się również odbiorem i zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania pochodzą­cych z przemysłu energetycznego, m.in. popiołu, żużlu czy produktów odsiarcza­nia spalin.

Veolia pomaga również realizować działania z zakresu wdrażania systemów zarządzania energią w celu zwiększania efektywności energetycznej przedsię­biorstw, a także kompleksowe zarządzanie obiektami przemysłowymi, centrami logistycznymi i budynkami komercyj­nymi pod kątem racjonalnego zużycia mediów. W portfolio firmy znajdują się takie usługi, jak: stały monitoring i optymalizacja zużycia mediów, obsługa instalacji produkujących i dostarczających media pozwalająca na obniżenie kosztów, doradztwo w zakresie pozyskiwania bia­łych certyfikatów, a także odzysk energii i wody w procesach produkcyjnych. Veolia kompleksowo obsługuje wszystkie instala­cje wewnętrzne, biorąc przy tym wszyst­kim pełną odpowiedzialność związaną z przejętym zakresem działalności.

Ważnym elementem działalności Veolii jest również partnerstwo publiczno-pry­watne w zakresie budowania eko-miast. Firma posiada niezbędne kompetencje do kompleksowego zarządzania miejskim sys­temem ciepłowniczym (w tym dostawami ciepła), a także jego modernizacji. Wyko­rzystuje przy tym mechanizmy gospodarki o obiegu zamkniętym, minimalizując jednocześnie wykorzystanie surowców pierwotnych oraz ich ponownego użycia. W ramach oferowanych usług Veolia stawia na zamianę obecnie wykorzystywanego paliwa węglowego na to przyjazne środo­wisku – biomasę czy paliwa alternatywne. Wytwarza ciepło i energię elektryczną w kogeneracji, wykorzystuje ekologiczne źródła energii (m.in. pompy ciepła), a także odzyskuje ciepło z procesów technologicz­nych. Dzięki takim rozwiązaniom klienci Veolii mogą cieszyć się stabilnymi cenami ciepła, a także zmniejszeniem nakładów na zagospodarowanie odpadów.

Choć zarządzanie ciepłem jest główną od­nogą działalności Veolii, warto podkreślić, że firma oferuje również kompleksowe rozwiązania związane z funkcjonowa­niem systemów wodno-kanalizacyjnych. W ramach partnerstwa publiczno-pry­watnego Veolia buduje oczyszczalnie ścieków, w których następuje odzysk wody do jej ponownego wykorzystania, a także posiada niezbędne narzędzia w zakresie redukcji wody niesprzedanej.
Zaawansowane technologie oraz między­narodowe doświadczenie sprawiają, że Veolia jest idealnym partnerem dla prze­mysłu i miast w budowaniu efektywności energetycznej. Dzięki wspólnym działa­niom firmy i jej klientów beneficjentem usług Veolii jest również, o ile nie przede wszystkim – środowisko – którego ochro­na jest nadrzędną wartością i misją firmy.