Umożliwiamy przedsiębiorcom i samorządom efektywne wykorzystywanie zielonej energii

Możliwość komentowania Umożliwiamy przedsiębiorcom i samorządom efektywne wykorzystywanie zielonej energii została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Sebastianem Jabłońskim, prezesem TRMEW Obrót rozmawia Ryszard Żabiński

Sebastian Jabłoński, prezes TRMEW Obrót

Sebastian Jabłoński, prezes TRMEW Obrót fot. mat. prasowe

TRMEW Obrót jest spółką specjalizującą się w handlu energią elektryczną. Z jakich źródeł firma kupuje energię i komu ją sprzedaje?

Skupujemy energię elektryczną od podmiotów wytwarzających ją we wszystkich stosowanych w Polsce technologiach OZE, czyli pozyskaną z elektrowni wodnych, wiatrowych, biogazu, elektrowni fotowoltaicznych. Mamy stu kilkudziesięciu dostawców takiej energii i aktywne relacje ze znacznie szerszym gronem podmiotów działających w tej branży, stąd też w najbliższym czasie portfel naszych klientów będzie stale się zwiększał.

Zieloną energię sprzedajemy do klientów końcowych, małych i średnich przedsiębiorstw, dla dużych firm, jak również dla samorządów. Jeśli chodzi o tę ostatnią grupę, to współpracujemy głównie z samorządami średniej wielkości. Jednostki te kupowaną od nas energię wykorzystują m.in. do oświetlenia ulic, budynków użyteczności publicznej – szkół, szpitali, czy urzędów. Ofertę zakupu energii każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych potrzeb, biorąc również pod uwagę specyfikę jej wytwarzania.

Dostęp do rynku energii elektrycznej stwarza nam np. możliwości rozliczeń opartych o notowania indeksów giełdowych publikowanych przez Towarową Giełdę Energii, czy też indeksy giełd zagranicznych. Dla klientów zainteresowanych przewidywalnym przychodem mamy wariant stałej, gwarantowanej ceny. Z kolei klientom, których źródła wytwórcze pozwalają na zarządzanie produkcją w ciągu doby możemy zaoferować zmienną cenę opartą o różnorodne indeksy rynkowe.

Spośród wszystkich polskich spółek obrotu wyróżnia nas najwyższy wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii, który wynosi 100%. W trosce o środowisko inwestujemy w ekologiczne źródła wytwarzające energię odnawialną. Inwestujemy w energetykę wiatrową, energetykę słoneczną, biogaz, w sumie są to zaawansowane projekty na poziomie 500 MW, w różnych technologiach.

Które instalacje OZE mają w Polsce największe perspektywy rozwoju, w które inwestuje się najwięcej?

Jeżeli spojrzymy wstecz, to różne technologie przeżywały okresy silnego wzrostu, a później zastoju wynikającego przede wszystkim z braku sprzyjających regulacji prawnych. Tak było na przykład z rozwojem biogazowi, czy energią wiatrową. Od dwóch lat obserwujemy silny rozwój energetyki słonecznej. Uważam, że najbliższe 5-10 lat będzie bardzo dobrym okresem dla OZE, która powoli zacznie zastępować energetykę opartą na węglu, czy gazie .

„W drugiej połowie tego roku planujemy utworzyć fundusz inwestycyjny dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych zainteresowanych inwestycjami w OZE. Fundusz powstanie zgodnie ze wszystkimi standardami wymaganymi przez rynek finansowy. Będzie bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem umożliwiającym inwestorom indywidualnym i przedsiębiorcorcom uczestnictwo w rentownych i bezpiecznych projektach energetycznych z zakresu OZE”.

Zielona energia jednak jest droższa od konwencjonalnej. W jaki sposób udaje się przekonywać klientów, aby ją kupowali?

Wraz z rozwojem handlu emisjami zanieczyszczeń, różnica w cenie zielonej i konwencjonalnej energii będzie malała. Ponadto, bardzo ważne są takie kwestie jak ochrona środowiska, zatrzymanie dewastacji naszej planety, coraz silniejsza presja społeczna na korzystanie z technologii przyjaznych środowisku. Dla wielu przedsiębiorców są to bardzo ważne argumenty. W środowisku biznesowym coraz częściej też warunkiem podjęcia współpracy jest właśnie, to w jaki sposób przyszły partner podchodzi do tych problemów, jakie stosuje technologie, czy zagrażają one środowisku. W sumie, tworzy się coraz szersze grono, świadomych odbiorców, dla których te wartości mają coraz większe znaczenie. To jest też trochę tak jak z wyborem zdrowej żywności bio, lub żywności z produkcji masowej. Wiadomo, że bio będzie droższa, ale jednak coraz częściej ją wybieramy.

Spółka została powołana przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, najstarszą i największą organizację non profit w branży OZE w Polsce. Jaką obecnie rolę odgrywa hydroenergia w działalności firmy?

Mamy stabilne grono dostawców energii z tego obszaru i bardzo sobie cenimy relacje z nimi. Obsługujemy ich w zakresie obrotu energią, tak aby mogli się oni skupiać przede wszystkim na technicznych aspektach jej wytwarzania.

Hydroenergia ma silne korzenie w naszej historii, jednak dziś nasza oferta i kompetencje, jak już wspomniałem, sięgają wszystkich odnawialnych źródeł energii. Aktywnie działamy w zakresie wymiany międzysystemowej. Dzięki umiejętności prognozowania zachodzących zjawisk pogodowych, instalacje OZE stały się dla nas zrozumiałe i przewidywalne. Codzienna zmienność warunków na rynkach energii elektrycznej, którą również prognozujemy, jest elementem, z którego korzystają nasi klienci.

To chyba jest jedno z największych wyzwań w waszej działalności?

Popyt na energię jest nieelastyczny. Przedsiębiorca zużywa ją wtedy gdy tego potrzebuje i cały czas musi być ona dla niego dostępna. Musimy więc stale prognozować zapotrzebowanie na energię, ale też z drugiej strony, prognozować też podaż energii. Jeżeli występuje nierównowaga, wówczas musimy na bieżąco interweniować, sprzedając nadwyżki energii lub uzupełniać jej braki.

Jakie znaczenie dla waszych klientów ma fakt, że TRMEW Obrót pełni również rolę animatora na Towarowej Giełdzie Energii?

Wymaga to od nas ciągłej aktywności na rynku kupna i sprzedaży energii, w każdej chwili musimy być gotowi do zawierania takich transakcji. Musimy mieć wysokokwalifikowanych pracowników zdolnych podołać takim obowiązkom, a dla naszych partnerów biznesowych jest to kolejnym dowodem naszej wiarygodności i kompetencji.

Czy inwestycje w OZE są atrakcyjną formą lokowania kapitału?

Inwestycje w odnawialne źródła energii są bardzo kapitałochłonne, z drugiej strony są niezbędne w procesie transformacji energetycznej. W drugiej połowie tego roku planujemy utworzyć fundusz inwestycyjny dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych zainteresowanych tego typu inwestycjami. Fundusz powstanie zgodnie ze wszystkimi standardami wymaganymi przez rynek finansowy. Będzie bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem umożliwiającym inwestorom indywidualnym i przedsiębiorcom uczestnictwo w rentownych i bezpiecznych projektach energetycznych z zakresu OZE.

Spółka jest obecna na wielu rynkach zagranicznych, jaki jest model ekspansji na te rynki i jakie tam są bariery wejścia?

Jesteśmy obecni na rynkach takich krajów jak: Niemcy, Austria, Węgry, Szwajcaria, Włochy. W najbliższym czasie rozszerzymy naszą obecność, między innymi, na: Czechy, Słowację, kraje Beneluxu, Skandynawię. Koszty wejścia na te rynki są zróżnicowane w zależności od kraju i zakresu naszych aktywności. Początkowy etap wejścia ogranicza się do obszaru obrotu energią później nawiązujemy kontakty z dostawcami i odbiorcami energii. Każdego rynku musimy się uczyć, dostosowywać nasze modele prognostyczne dotyczące popytu i podaży na energię do specyficznych uwarunkowań.

Który z tych rynków jest szczególnie atrakcyjny, ma największe perspektywy rozwoju jeśli chodzi o OZE?

W przeszłości krajem, w którym były największe inwestycje w odnawialne źródła energii były niewątpliwie Niemcy. Patrząc z punktu z widzenia poziomu OZE per capita, czy procentowego udziału w miksie energetycznym, to prym wiodą kraje skandynawskie. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości inne kraje, w tym mam nadzieję Polska, dołączą do czołówki.