Tzw. ponowny autozapis dotyczy między innymi osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK

Możliwość komentowania Tzw. ponowny autozapis dotyczy między innymi osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

Autozapis nie dotyczy wyłącznie uczestników PPK, którzy – składając deklarację o rezygnacji – zaprzestali finansowania wpłat do PPK. Osoba zatrudniona, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK, także będzie objęta tzw. ponownym autozapisem. Stanowisko to zostało uzgodnione z Komisją Nadzoru Finansowego. 

PPK logo

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, chyba, że osoba ta – przed upływem terminu na zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK – zadeklaruje temu podmiotowi niedokonywanie wpłat do PPK albo przestanie być w stosunku do niego osobą zatrudnioną. 

Do złożonej przez nią deklaracji o rezygnacji stosuje się odpowiednio przepis art. 23 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dotyczący m.in. tzw. autozapisu. Wynika to z art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Tzw. autozapis nie dotyczy zatem wyłącznie uczestników PPK, którzy – składając deklarację o rezygnacji – zaprzestali finansowania wpłat do PPK, ale także osób zatrudnionych, które nigdy nie zostały uczestnikami PPK.

Pierwszy autozapis nastąpi w 2023 roku, a kolejne będą mieć miejsce co 4 lata. Złożona przez osobą zatrudnioną – do końca lutego 2023 roku – deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przestanie obowiązywać od marca 2023 roku. 

Podmiot zatrudniający, co 4 lata, ma obowiązek:

  • w terminie do ostatniego dnia lutego, poinformować osoby zatrudnione, które zadeklarowały niedokonywanie wpłat do PPK, o dokonywaniu wpłat za te osoby,
  • od 1 kwietnia, dokonywać za te osoby wpłat do PPK (po zawarciu w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK), chyba że ponownie zrezygnują z ich dokonywania. 

Dokonywanie wpłat do PPK za osobę zatrudnioną wymaga uprzedniego zawarcia w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK. Po zawarciu tej umowy, podmiot zatrudniający będzie obliczać i pobierać wpłaty do PPK od wypłacanego jej wynagrodzenia oraz przekazywać te wpłaty do instytucji finansowej, chyba że osoba zatrudniona (teraz już uczestnik PPK) złoży mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

źródło informacji: PFR Portal PPK