Towarzystwo Finansowe SILESIA spółka do zadań specjalnych

Możliwość komentowania Towarzystwo Finansowe SILESIA spółka do zadań specjalnych została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Z zarządem TFS, rozmawia Marcin Prynda

Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. jest znane z prowadzenia restrukturyzacji dużych polskich firm.

Mamy doświadczenie w finansowaniu przedsiębiorstw i realizacji złożonych projektów restrukturyzacyjnych. Nasze sztandarowe projekty to udział w restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Polimexu-Mostostal. Biorąc udział w  danym projekcie dopuszczamy możliwość finansowania Spółki poprzez udział w  programie dezinwestycji. Tak na przykład Silesia stała się właścicielem Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” SA, 10 ha nieruchomości przy lotnisku w  Warszawie, samolotu Embraer 175 i  innych aktywów – dodała Monika Domańska Wiceprezes Zarządu TFS.

Główne obszary działalności TFS to dzisiaj działalność finansowa i  restrukturyzacje, nadzór nad spółkami z Grupy Kapitałowej oraz zarządzanie własnymi nieruchomości – powiedziała Pani Jadwiga Dyktus Prezes Zarządu TFS.

Skąd Zarząd TFS czerpie swoje doświadczenia?

Praca w  Zarządzie TFS wiąże się z  koniecznością posiadania mocnych kompetencji w wielu obszarach, w tym prawnych i finansowych. Udział w każdym projekcie restrukturyzacyjnym wymaga koordynacji w wielu aspektach i szerokiego spojrzenia na ryzyka oraz ich mitygacje. Zarządzanie TFS nie ogranicza się do reprezentowania Spółki tylko wymaga bezpośredniego zaangażowania Zarządu TFS w projekty. Dysponujemy publicznymi środkami, które muszą być odpowiedzialnie inwestowane i zapewniać zwrot na kolejne projekty.

Dwuosobowy Zarząd TFS reprezentuje doświadczenie w zarządzaniu spółkami o obrotach powyżej 100 mln zł. Mamy doświadczenie w działalności finansowo-restrukturyzacyjnej i w pracach organów wielu spółek, czego przykładem może być giełdowa spółka Torpol SA. Kompetencje budowane są przez nas nie tylko na bazie praktyki zawodowej, ale również solidnego wykształcenia.

A konkretnie?

Jestem absolwentką Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w  Katowicach w zakresie dwóch kierunków: Ekonomika i Organizacja Przemysłu oraz Organizacja i  Zarządzanie. Ukończyłam, również studia podyplomowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w  Krakowie (Organizacja i Zarządzanie Przemysłem) oraz Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej – powiedziała Pani Jadwiga Dyktus Prezes Zarządu TFS. Mam ponad 20 lat doświadczenia w  zarządach spółek prowadzących działalność w przemyśle stalowym, przetwórstwie metali kolorowych i stali oraz państwowym funduszu inwestycyjnym, uczestniczącym w restrukturyzacji i finansowaniu dużych firm.

Uważam, że obecne czasy wymagają stałego podnoszenia kwalifikacji. W pracy zawodowej konieczne jest łączenie aktualnej wiedzy z doświadczeniem praktycznym. Dlatego po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Spółek, EMBA w  Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Finanse dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej weekendami kontynuuję kształcenie na Akademii Leona Koźmińskiego – powiedziała Pani Monika Domańska Wiceprezes Zarządu TFS. Mam ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu i nadzorze przedsiębiorstw różnych branż oraz praktykę wynikającą z  reprezentowania interesów właściciela poprzez pracę w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W jaki sposób 29 osobowy zespół jest w stanie zarządzać tak zróżnicowanym rodzajowo majątkiem?

Niewielki zespół specjalistów zarządza posiadanymi przez TFS nieruchomościami, prowadzi i nadzoruje procesy restrukturyzacyjne, spółki z Grupy Kapitałowej oraz dokonuje oceny podmiotów ubiegających się o finansowanie w  TFS. Największym atutem TFS jest połączenie doświadczenia i  inicjatywy. Zgrany zespół zaangażowanych i kompetentnych osób odpowiada za bezpieczne i efektywne gospodarowanie publicznymi środkami. Naszą siłą jest także umiejętność współpracy ze wszystkimi interesariuszami.

Zachęcamy do aplikowania do naszego zespołu osoby, które są zainteresowane swoim rozwojem i nie boją się pracy związanej z ryzykiem i stresem.

W jaki sposób TFS wspiera polskich przedsiębiorców?

W kwietniu 2023 r. dołączyliśmy do grona ośmiu instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w nowatorskiej formule SLL (Sustainability Linked Loan), tj. na rozwój połączony z realizacją celów transformacji klimatycznej.

Jesteśmy też obecni w Polimex-Mostostal, gdzie wspólnie z  największymi polskimi instytucjami finansowymi zaangażowaliśmy się w finansowanie w formie obligacji tej spółki.

Z tymi spółkami współpracujemy już ponad 8 lat, co jest dowodem na to że jesteśmy stabilnym i  wiarygodnym partnerem finansowym.

Jakie są aktualne priorytety TFS?

Aktualnie realizujemy strategię na lata 2023-2025. Głównym celem na najbliższy okres jest rozszerzenie potencjału Grupy Kapitałowej TFS. Zakładamy rozwój organiczny Grupy przez inwestycje w potencjał produkcyjny oraz wzmocnienie Grupy Kapitałowej poprzez nabycie know – how od innych firm. Poszukujemy nowych podmiotów, które przez akwizycję będziemy mogli nabyć w celu sprostania zmieniającym się warunkom i wymaganiom rynkowym przez nasze spółki. Szukamy firm działających w  branżach, w których już jesteśmy obecni – powiedziała Monika Domańska Wiceprezes Zarządu TFS.

Ostatnie osiem lat to koncentracja na budowie i  wzmocnieniu naszej grupy kapitałowej oraz rozwoju segmentu zarządzania nieruchomościami przemysłowymi. Obecnie w TFS mamy w swoich aktywach europejskiego lidera w  produkcji koksu odlewniczego, producenta kotłów dla energetyki zawodowej oraz spółkę dostarczającą profesjonalne systemy automatyki dla wielu branż. Spółki te weszły do Grupy Kapitałowej TFS w  2016 oraz 2018 r. Zarówno Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A. z  Wałbrzycha, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., jak i  Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. rokrocznie poprawiają swoje wyniki i zwiększają udział w rynku – powiedziała Pani Jadwiga Dyktus Prezes Zarządu TFS. Dla Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. rok 2021 oraz 2022 były rekordowymi pod względem przychodów (spółka zbliżyła się do miliarda zł) i wyników. Lata te były również bardzo dobrym okresem dla Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A., która zrealizowała powyżej 250 mln zł przychodów z  bardzo dobrą rentownością netto, przewyższającą wyniki notowane w  poprzednich okresach. Również Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z  o.o. zanotował skokowy wzrost przychodów i wzrost generowanego wyniku netto – dodała Monika Domańska Wiceprezes Zarządu TFS.

Osiągnięcie tak dobrych wyników możliwe także dzięki współpracy z TFS, które opracowało program finansowania inwestycji dla spółek z  Grupy, zwiększenia innowacyjności wraz z dedykowanym finansowaniem. Przykładem może być oddana w październiku 2023 r. inwestycja modernizacji sortowni grubej w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria oraz instalacja do napawania paneli ścian szczelnych i rur prostych w Fabryce Kotłów „SEFAKO” S.A.

TFS rozwija synergie pomiędzy spółkami, tak aby maksymalizować marże w Grupie, eliminując pośredników w  łańcuchu dostaw. Wypracowanie synergii nie było łatwym zadaniem, ponieważ nasza Grupa Kapitałowa jest efektem udziału TFS w  wielu projektach dezinwestycji współpracujących z nami podmiotów. Spółki działają w innych branżach, co nie ułatwia zadania. Okazało się jednak, że dzięki wyznaczeniu Instytutu Automatyki Systemów Automatycznych na lidera innowacyjności w Grupie udało się znaleźć i wykorzystać wspólne interesy. IASE to przedsiębiorstwo, w ramach którego działa Centrum Badawczo-Rozwojowe z przyznaną kategorią naukową B. Prowadzi szereg prac z obszaru B+R samodzielnie oraz współpracując z renomowanymi ośrodkami naukowymi z kraju i z zagranicy.

Świetne wyniki spółek z Grupy TFS notowane w ostatnich latach pozwalają planować pozyskanie nowych kompetencji przez spółki oraz wejście na nowe rynki. Prowadzone inwestycje wpływają na wzrost mocy produkcyjnych i  tym samym wydajność, możliwość przedstawiania kompleksowych ofert zgodnie z wymaganiami rynku, jakość i  czas realizacji zamówień – powiedziała Pani Jadwiga Dyktus Prezes Zarządu TFS.

Doskonałe wyniki w  prowadzeniu spółek z  Grupy Kapitałowej doceniło również Ministerstwo Aktywów Państwowych powierzając TFS pod koniec 2022 r. nadzór nad pakietem 30 spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Obecnie zakończyliśmy pierwszy etap wnoszenia tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego TFS i planujemy podjęcie rozmów z większościowymi akcjonariuszami w celu ich zbycia na rynkowych warunkach. Szukamy również innych inwestorów zainteresowanych nabyciem mniejszościowych pakietów tych spółek.

Kolejnym obszarem działalności TFS jest branża nieruchomości komercyjnych. W  ramach posiadanych aktywów posiadamy działki w  Warszawie, Polkowicach i Kobyłce. Łącznie około 25 ha. Realizujemy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan inwestycyjny dla naszej nieruchomości w  Warszawie, którego wartość wynosi ponad 120 mln zł. Planujemy zabudowę nieruchomości budynkami w  formule mixed-use, tj. poprzez połączenie powierzchni biurowej, powierzchni magazynowej i powierzchni usługowych. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania procesu inwestycyjnego oraz uzyskiwania niezbędnych zgód administracyjnych.

Jakie zakończone w ostatnim roku projekty TFS uznaje za najbardziej satysfakcjonujące?

Ostatni rok to zakończenie procesu porządkowania Grupy Kapitałowej. Zakończony został proces sprzedaży 38% akcji giełdowej spółki Torpol, na którym TFS osiągnął wysoką stopę zwrotu. Zamknięta została likwidacja Walcowni Rur Silesia SA, TFS wyszło z projektu zaangażowania w kapitał EuroLot SA.

Sukcesem Zarządu TFS jest doprowadzenie do finału projektu wykorzystania potencjału 20 ha nieruchomości przemysłowej po siemianowickiej walcowni rur. Po trwającej ponad dwa lata międzynarodowej kampanii informacyjnej TFS sprzedało wyposażenie techniczne Walcowni Rur Jedność, co pozwoliło na uwolnienie nieruchomości i w konsekwencji jej sprzedaż. Przetarg wygrała giełdowa spółka Cognor, która kontynuuje stalowe tradycje Siemianowic Śląskich. Inwestor prowadzi już na tym terenie budowę nowej walcowni.

Silna pozycja rynkowa TFS jest efektem ponad 20 lat doświadczenia w finansowaniu, restrukturyzacji, zarządzaniu i nadzorze właścicielskim. Jesteśmy podmiotem ze 100% udziałem Skarbu Państwa.

Osoby zainteresowane pracą w Grupie Kapitałowej TFS zapraszamy do składania swoich aplikacji, a  potencjalnych partnerów o kontakt z Zarządem TFS. www.tfsilesia.pl