Tomasz Piotrowski: Samorząd zawodowy a cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce

Możliwość komentowania Tomasz Piotrowski: Samorząd zawodowy a cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce została wyłączona Aktualności

Rozmowa z Tomaszem Piotrowskim – członkiem Prezydium Rady MOIB

Tomasz Piotrowski – członek Prezydium Rady MOIB
Tomasz Piotrowski – członek Prezydium Rady MOIB

Ilu obecnie liczy członków Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa?

W  naszej Mazowieckiej Okręgowa Izba Inżynierów budownictwa jest obecnie ok 17 500 aktywnych członków tj. inżynierów budownictwa, którzy opłacają składkę członkowską uprawniającą ich do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie. Za samodzielną funkcję techniczną w  budownictwie uważa się w  szczególności działalność obejmującą projektowanie, kierowanie budową lub robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego czy kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Należy zaznaczyć, ze w  ramach składki inżynierowie uzyskują ubezpieczenie OC, którym objęta jest odpowiedzialność cywilna inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone osobie trzeciej, powstałe w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w związku z wykonywaniem samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie jako następstwo działania lub zaniechania Ubezpieczonego (np. popełnienia błędu w  projekcie, niedopełnienia obowiązków kierownika budowy).

To podstawowa korzyść wynikająca z przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Jestem przekonany, ze inżynierowie wiedzą, że nie jedyna. Można wśród nich wymienić także:

– zajęcia doskonalenia zawodowego w tym liczne szkolenia – zarówno stacjonarne jak i online jak i wyjazdy techniczne na budowy,

– prenumerata jednego czasopisma technicznego

– elektroniczny dostęp do biblioteki norm PKN, serwisku aktów prawnych Wolters Kluwer, norm SEP oraz serwisu Bistyp

– karty sportowe Fitsport i Fitprofit

– możliwość integracji zawodowej w  licznych sekcjach sportowych (brydż, siatkówka, strzelectwo sportowe, a niedługo także piłka nożna i bieganie)

Co ważne zakres oferty dla naszych członków stale się powiększa. W  tej kadencji powstała nawet specjalna Komisja ds. współpracy z  podmiotami gospodarczymi, której celem jest współpraca z  firmami w celu wypracowania rozwiązań, które będą przynosiły korzyść naszym członkom niezależnie od tego czy pracują w  dużej korporacji, w małym biurze projektowym czy firmie, czy wręcz na własny rachunek.

Jak dużym wyzwaniem dla inżyniera budowlanego jest cyfryzacja branży budowlanej?

Cyfryzacja branży budowlanej tak jak każdej innej to proces nieuchronny. To ogromne wyzwanie dla naszych członków, szczególnie tych którzy funkcjonują w zawodzie od kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat.

My jako samorząd pomagamy naszym członkom w  zrozumieniu tej transformacji cyfrowej. Przede wszystkim szkolimy. Ułatwiając także dostęp do rozwiązań cyfrowych. Dzięki naszej mazowieckiej inicjatywie od zeszłego roku nasi członkowie oraz wszyscy inżynierowie budownictwa w  całej Polsce mogą kupić kwalifikowany podpis elektroniczny na bardzo preferencyjnych warunkach.

Jednym z celów cyfryzacji budownictwa jest umożliwienie inwestorom uzyskanie decyzji w pełni online. Kiedy taki cel może być osiągnięty?

W  zasadzie jest to możliwe już dziś. Pozwala na to wspomniane e-Budownictwo – oficjalna rządowa aplikacja, w której możemy złożyć większość wniosków i  dokumentów wraz z załącznikami dotyczących całego procesu budowlanego; od wniosku o  warunki zabudowy na etapie planowania, zgłoszenia czy wniosku o pozwolenie na budowę, poprzez zgłoszenie rozpoczęcia robót, aż po zawiadomienie o  zakończeniu budowy czy wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Mniejsze inwestycje są już z powodzeniem obsługiwane w ten sposób. W mojej opinii pełna cyfryzacja procedur administracyjnych będzie możliwa dopiero w momencie wdrożenia metodyki BIM, czyli Building Information Modeling, czego esencją będzie uznanie modelu cyfrowego obiektu budowlanego zawierające wszystkie te niezbędne informacje jako pełnoprawnego projektu budowlanego.

Od 1 sierpnia w  ramach cyfryzacji budownictwa ruszył system e-CRUB. Czym jest ten system?

E-CRUB to nic innego jak elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane, który zastąpi dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z  tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). System ten podobnie jak dotychczasowy rejestr będzie zarządzany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), ale będzie zasilany danymi bezpośrednio z  naszego samorządu. Ma to pozwolić na sprawniejszą weryfikację posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. Dla naszych członków korzystne będzie to, że po wpisaniu do systemu e-CRUB nie będą musieli już przedkładać w  urzędzie kopii decyzji o  nadaniu uprawnień i  zaświadczenia o przynależności do izby, bo urzędy sprawdzą to sobie same w systemie e-CRUB.

Dziękuję za rozmowę Ryszard Żabiński