Technologie przyspieszają rozwój rynku kapitałowego

Możliwość komentowania Technologie przyspieszają rozwój rynku kapitałowego została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, It

W czasach kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa, paradoksalnie, rynek kapitałowy w  Polsce odnotował niezwykłe zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych. Padły rekordy w  obrotach na rynku akcji. Sprzedaż funduszy inwestycyjnych nawet w  miesiącach wakacyjnych była zaskakująco wysoka. Czy będzie to tylko chwilowy trend, czy uda się zatrzymać inwestorów na dłużej? Jakie są możliwości rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie i  w ogóle polskiego rynku kapitałowego?

Unikatowa Platforma Blockchain infografika

Odpowiedzi na takie i  wiele innych pytań możemy uzyskać analizując Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego na lata 2019– 2023. Została ona przyjęta przez Radę Ministrów 1 października 2019 r. i  stanowi pierwszy szczegółowy i kompleksowy plan rozwoju rynku kapitałowego w  Polsce. Została opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i  Rozwoju i  zespołem zewnętrznych konsultantów.

Finanse napędzają cyfryzację gospodarki

W Strategii zostało wskazanych 90 działań umożliwiających szybki rozwój polskiego rynku kapitałowego. Mówi się m.in. o konieczności wdrożenia nowych technologii wspieranych przez uczestników rynku w  celu osiągnięcia pozytywnych efektów zewnętrznych sieci. Zwracamy na to uwagę, bo wiadomo, że sektor finansowy jest największym użytkownikiem technologii cyfrowych i  jednocześnie główną siłą napędową cyfrowej transformacji gospodarki.

W  tym kontekście warto zwrócić uwagę na Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który wraz z izbą rozliczeniową KDPW_ CCP S.A. tworzy grupę kapitałową oferującą szereg specjalistycznych usług dla sektora finansowego w  szeroko pojętym obszarze posttransakcyjnym.

Własne systemy informatyczne obsługują większość udostępnianych przez GK KDPW usług, w  tym rozliczenia transakcji, zarządzanie ryzykiem, rozrachunek, usługi dla emitentów papierów wartościowych związane z operacjami na papierach, wypłatą świadczeń i obsługą walnych zgromadzeń spółek publicznych, repozytorium transakcji EMIR, ARM, wkrótce SFTR, nadawanie kodów LEI, czy system rekompensat.

W  2019 roku uruchomiony został system do obsługi rejestracji niepublicznych papierów wartościowych. W tej chwili ponad 90 proc. usług świadczonych przez Grupę KDPW, realizowanych jest za pomocą systemów informatycznych.

Od 2018 r. KDPW dostrzega istotny potencjał technologii rozproszonych rejestrów, w  tym technologii blockchain, w  dostarczaniu nowej jakości usług finansowych dzięki możliwości współpracy wielu podmiotów. Rozwiązania tworzone w oparciu o  technologię blockchain, to odpowiedź KDPW na oczekiwania, obawy związane z  technologią i  rosnące potrzeby rynku

kapitałowego, w szczególności w obszarze usług posttransakcyjnych.

Unikatowa Platforma Blockchain

Efektem prac ekspertów KDPW oraz współpracy z IBM Polska było uruchomienie 1 lipca 2019 r. Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego – nowoczesnej platformy biznesowej, będącej rozwiązaniem ukierunkowanym na współpracę wielu podmiotów, w celu wymiernego zwiększania wzajemnych korzyści.

Unikalna w  skali światowej Platforma Blockchain adresowana jest do podmiotów świadczących usługi na rynku kapitałowym: banków, domów maklerskich oraz innych podmiotów, które mogą partycypować w  tworzeniu wspólnej infrastruktury i  są zainteresowane integrowaniem w  jej ramach usług. Umożliwia ona tworzenie niezależnych aplikacji wspierających rozwój innowacyjnych linii biznesowych. Jest to rozwiązanie sektorowe, ukierunkowane na współpracę wielu podmiotów, w  celu wymiernego zwiększania wzajemnych korzyści.

Pierwszą uruchomioną na Platformie Blockchain usługą jest eVoting, który digitalizuje proces głosowania na walnych zgromadzeniach. Aplikacja dostępna jest od 30 września 2019 r. i poszerza obsługę walnych zgromadzeń spółek, których akcje są zarejestrowane w  KDPW, o  możliwość zdalnego głosowanie z  wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Nowoczesne, bezpieczne i tanie narzędzie, jakim jest usługa eVoting, znacząco ułatwia dostęp do pełnej i wiarygodnej informacji o walnych zgromadzeniach, pozwala śledzić cały proces i  brać w  nim czynny udział z  dowolnego miejsca i  o  dowolnej porze, a także zapewnia spójny, przejrzysty i niezaprzeczalny wgląd w wyniki walnego zgromadzenia.

Czym jest Blockhain?

Blockchain jest rodzajem sieci DLT (distributed ledger technology), czyli technologii rozproszonego rejestru, w ramach której każdy uczestnik posiada własną kopię wspólnego rejestru. Stan rejestru stanowi przedmiot wzajemnego uzgodnienia pomiędzy wszystkimi węzłami sieci i  jest on kryptograficznie podpisywany. Pozwala to wszystkim uczestnikom sieci na pełną audytowalność rzeczywistego stanu rejestru i  zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w jego treści. Blockchain jest zatem rodzajem specyficznej bazy danych, zapewniającej niezmienność historii treści w niej zapisanych.

Oprac. na podstawie: www.kdpw.pl