Sylwiusz Jakubowski: Pandemia nie ograniczyła naszych inwestycji

Możliwość komentowania Sylwiusz Jakubowski: Pandemia nie ograniczyła naszych inwestycji została wyłączona Aktualności, Samorząd

Rozmowa z Sylwiuszem Jakubowskim wójtem gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski, wójt gminy Żelazków
Sylwiusz Jakubowski, wójt gminy Żelazków fot. mat. prasowe

Czy kierowany przez Pana samorząd korzysta ze wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? Co Pan myśli o  tym programie? Na jaki cel będą przeznaczone środki pozyskane przez samorząd z tego funduszu?

Oczywiście , w pierwszym naborze w którym wszystkie samorządy otrzymały środki finansowe pozyskaliśmy pierwszy milion, który został przeznaczony na zaplanowaną budowę nowoczesnej, przyjaznej środowisku Szkoły Podstawowej w Żelazkowie. Ponieważ jednak planowany koszt inwestycji jest znacznie wyższy, złożyliśmy wniosek i  następne dwa miliony pozyskane zostały z funduszu z przeznaczeniem na budowę właśnie tej szkoły. Złożyliśmy również trzy wnioski na łączną kwotę 4 500 000 zł na budowę i  remont świetlic wiejskich w  miejscowościach w  których funkcjonowały kiedyś Państwowe Gospodarstwa Rolne , obecnie niecierpliwie czekamy na rozstrzygnięcie naboru.

Jakie są, według Pana, najważniejsze wyzwania, przed którymi staje samorząd w  tym roku? Czy pandemia wymusiła na samorządzie rezygnację z niektórych inwestycji?

Najważniejszym wyzwaniem w  tym roku jest nadal walka z pandemią, ograniczenie skutków społeczno-gospodarczych wynikających z narodowej kwarantanny i profilaktyka szczepień.

Nie rezygnowaliśmy z  zaplanowanych na ten rok inwestycji, tym bardziej, że na ich realizację Gmina pozyskała środki zewnętrzne lub zamierza je pozyskać. Do najważniejszych należą: rewitalizacja zabytkowego parku w Żelazkowie, adaptacja zabytkowej oficyny z  przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne, budowa zbiorników wodnych małej retencji, przygotowanie dokumentacji budowy nowej szkoły podstawowej, przebudowa istniejących budynków szkoły na przedszkole i żłobka w Żelazkowie.

Warto dodać, że Gmina Żelazków przed pojawieniem się koronowirusa była w bardzo dobrej kondycji finansowej, stąd też nie groziła nam spektakularna katastrofa. Nie ulega jednak wątpliwości, że wraz z  pandemią na Gminę spadły dodatkowe wydatki związane np. z  organizacją zdalnego nauczania, spadły dochody wynikające z  sytuacji gospodarczej przedsiębiorców, wzrosły wydatki związane z pomocą społeczną, stopniowo zaczęło pojawiać się coraz więcej wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Mimo tego nie musieliśmy ograniczać działań inwestycyjnych.

gmina Żelazków
gmina Żelazków fot. mat prasowe

Jak Pan ocenia obecne relacje na linii państwo – samorząd? Czy państwo nie ingeruje nadmiernie w  działalność samorządów?

Państwo systematycznie nakłada na samorządy dodatkowe zadania, nie przekazując na ich realizację wystarczających środków finansowych. Realizacja obowiązków nakładanych na samorządy skutkuje uszczupleniem ich budżetu, co przekłada się automatycznie na poziom wykonania zadań własnych gminy.

Czy zgadza się Pan z  zarzutem, że strategie rozwoju województw czy gmin w zbyt małym stopniu uwzględniają lokalny potencjał rozwoju, a  w  zbyt dużym stopniu nastawione są jedynie na pozyskiwanie środków unijnych?

Aby pozyskać środki unijne w strategiach rozwoju samorządów muszą być uwzględnione w  działania spójne z  założeniami zawartymi w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, jest to warunek, który umożliwia pozyskiwanie środków. A środki unijne stanowią dla niektórych samorządów poważne źródło finansowania szeregu inwestycji.

W  naszej gminie, dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wyremontowano świetlice wiejskie w: Żelazkowie, Czartkach, Goliszewie, Złotnikach Małych, Kolonii Skarszewek, Kokaninie. Przy wsparciu funduszy unijnych pobudowano: chodniki i parkingi biegnące od boiska sportowego Orlik w kierunku Ośrodka Zdrowia, kompleks edukacyjno – rekreacyjny w  Kokaninie, sieć kanalizacyjną w  miejscowości Żelazków, stację uzdatniania wody wraz ze studnią w  Kokaninie, studnię głębinową na Pólku, przebudowano nawierzchnię placów przed Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Russowie i Skarszewie, wymieniono stolarkę okienną i  drzwiową w  budynku Urzędu Gminy.

Pandemia wyraźnie przyhamowała, przyszedł więc czas na odrabianie strat, które ona spowodowała. Czy uważa Pan że uda się gminie uda się je odrobić i szybko przejść do normalności?

Moim zdaniem, nic już nie będzie takie samo, okres pandemii zmusił nas do chwili zastanowienia, przewartościowania priorytetów. Zwróci naszą uwagę na kwestie zupełnie dotychczas lekceważone. Obawiam się, że skutki pandemii odczuwać będziemy jeszcze długo, po jej całkowitym wygaśnięciu. Gmina funkcjonować będzie normalnie, realizować nakładane na nią zadania i odpowiadać na potrzeby swoich mieszkańców. Wierzę, że nasi przedsiębiorcy dadzą radę, część z  nich przystosowuje się do nowej rzeczywistości i przebranżawia. Z  pewnością, znoszone wraz z wygasaniem pandemii ograniczenia będą siłą napędową dla przedsiębiorstw, a trudny czas z  COVID -19 wskazał im nowe możliwości, kierunki rozwoju, promocji.

gmina Żelazków
gmina Żelazków fot. mat prasowe

Przed nami sezon wakacyjny. Czy warto odwiedzić Gminę Żelazków w celach turystycznych?

Teren gminy Żelazków należy do zlewni rzeki Prosny i  Warty, jest odwadniany przez rzeki Swędrnię i Czarną Stugę. Obszary leśne zajmują ok. 8% powierzchni. Na terenach gminy znajdują się parki krajobrazowe wpisane do Państwowego Rejestru Zabytków oraz Ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część terenów gminy wchodzi w  skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Swędrni”. Dolina, która powstała w okresie zlodowacenia środkowopolskiego, prezentuje unikatowe w  skali kraju walory naturalnego krajobrazu. Występuje tu 714 gatunków roślin oraz liczne stanowiska ptaków.

Mamy też wiele ciekawych zabytków. Z naszą gminą związana była pisarka Maria Dąbrowska, której poświęcone jest muzeum w  Russowie założone w  1971 roku. Muzeum prezentuje stałą ekspozycję ukazującą biografię i twórczość pisarki, historię „Nocy i Dni”, a także życie ziemiańskiego dworku z przełomu XIX i XX wieku. Obok dworku mieści się park krajobrazowy, który z  innymi obiektami tworzy ekspozycję etnograficzną dawnego, drewnianego budownictwa ludowego Ziemi Kaliskiej.

Warto również zobaczyć kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w  Borkowie Starym pochodzący z  1710 roku. Jest to drewniany kościół w stylu barokowym. Wewnątrz świątyni znajdują się trzy barokowe ołtarze drewniane, rzeźbione polichromowane ze złoceniami z  okresu XVIII wieku. Godny obejrzenia jest też dwór w Biernatkach pochodzący z XIX wieku pobudowany przez dziedzica Gustawa Heinricha Maetschke. Obok dworu znajduje się park krajobrazowy, uformowany w  końcu XIX wieku. Takich zabytków mamy znacznie więcej Serdecznie zapraszamy do ich odwiedzenia podczas wakacyjnych wędrówek.