Artur Kosicki: Sukces samorządu i polskiego rządu

Możliwość komentowania Artur Kosicki: Sukces samorządu i polskiego rządu została wyłączona Aktualności, Samorząd

1,3 mld euro na rzecz mieszkańców Podlaskiego

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego
Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego

Komisja Europejska 7 grudnia przyjęła program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027. Co to oznacza dla regionu?

Akceptacja Komisji Europejskiej kończy wielomiesięczne negocjacje w sprawie projektu i długą, ciężką pracę na jego zapisami. Chcieliśmy bowiem wypracować taki program, który odpowie na istotne problemy regionu, rozwinie jego potencjały i wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

Podlaskie ma do dyspozycji 1,3 mld euro w  nowym programie. Satysfakcjonuje was ta kwota?

Zdecydowanie. Budżet programu jest o prawie 90 mln euro wyższy niż w rozdaniu 2014-2020. Tylko cztery regiony mają w  nowej perspektywie większe budżety. To sukces. Sukces samorządu, polskiego rządu, który wspierał nas w negocjacjach, i pracowników urzędu marszałkowskiego, zaangażowanych w  przygotowanie tego programu.

Przypomnę, że początkowo pula dla Podlaskiego było nieco niższa, ale dzięki staraniom polskiego rządu wzrosła o 47,7 mln euro. I teraz, mając do dyspozycji 1,3 mld euro, możemy przeprowadzić wiele ważnych inwestycji i przedsięwzięć.

Pamiętajmy, że to pieniądze dla całego regionu, będą pracowały właśnie na rzecz naszych mieszkańców. Skorzystają z  nich bezpośrednio samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i  wiele innych podmiotów, ale pośrednio – wszyscy mieszkańcy Podlaskiego, bo to oni staną się odbiorcami tych przedsięwzięć i inwestycji. Nowoczesny sprzęt w  szpitalach, świetnie wyposażone szkoły, czystsze powietrze, gospodarka obiegu zamkniętego – to tylko kilka przykładów działań, które zostaną wprowadzone z pożytkiem dla wszystkich.

Konstruując program, jakie przyświecały wam główne cele?

FEdP jest jednym z  narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Ma przede wszystkim służyć realizacji jej misji, która brzmi: Ambitne Podlaskie, ale także wizji rozwoju regionu w 2030 roku, określonej jako Podlaskie przedsiębiorcze, partnerskie i  perspektywiczne.

Dlatego działania, które zaplanowaliśmy w programie, mają przełożyć się na dalszy wzrost konkurencyjności regionu i rozwój gospodarczy. A to z kolei zapewni wysoką jakość życia.

Na jakie projekty będzie można uzyskać pomoc?

Program zakłada wsparcie w wielu obszarach. Przewidziane jest ono m.in. na rozwój przedsiębiorczości, badania i innowacje w  firmach, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii czy działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Będziemy też inwestować w transport bezemisyjny, infrastrukturę edukacyjną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego.

Ale nie tylko inwestycje, czyli tzw. projekty twarde, będą wdrażane. Ważne będą również tzw. działania miękkie, czyli inwestycje w  ludzi, koncentrujące się m.in. na aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych i  ubogich czy wsparciu zawodowym osób młodych. Program zakłada także pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie potrzebującym opieki długoterminowej czy realizację programów zdrowotnych.

To bardzo szeroki zakres. Chcieliśmy, aby program z  jednej strony stanowił kolejny impuls rozwojowy, z drugiej, zapewnił też wsparcie osobom w trudnej sytuacji.

Czy mieszkańcy mieli wpływ na kształt programu?

Oczywiście, projekt był szeroko opiniowany. Konsultacje na temat FEdP trwały od 25 listopada do 29 grudnia 2021 r. Przez ten czas mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu – wpłynęło bliski o 180 opinii od przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, organizacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych. W trakcie konsultacji odbyły się również spotkania online (6 i 15 grudnia ub. r.), podczas których uczestnicy przedstawili swoje uwagi na temat programu. Wiele z  nich zostało uwzględnionych w programie. Oczywiście nie wszystkie, bo konstruując projekt musieliśmy kierować się także wytycznymi krajowym i unijnymi.

Podlaskie skorzysta nie tylko z FEdP. Jesteście również jednym z  beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Choć początkowo jego funkcjonowanie stało pod znakiem zapytania.

Tak, wspólnie z marszałkami wschodnich województw intensywnie zabiegaliśmy o  to, by program dla Polski Wschodniej był kontynuowany w nowej perspektywie. Przy wsparciu ze strony rządu udało się osiągnąć ten cel. Program jest dla naszych regionów ważnym narzędziem w  realizacji istotnych inwestycji oraz wzmacnianiu konkurencyjności i  innowacyjności gospodarki. Przypomnę tylko, że jego budżet wyniesie 2,65 mld euro.

Skorzysta z  tej puli pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i  warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i  dziewięciu otaczających ją powiatów). Wsparcie będą mogli uzyskać m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i partnerstwa tych podmiotów. Pomoc przewidziana jest na cztery obszary: przedsiębiorczość i inwestycje, energię i klimat, spójną sieć transportową oraz turystykę.

Są jeszcze oczywiście programy krajowe i  serdecznie zachęcam mieszkańców Podlaskiego do aplikowanie o te pieniądze.

Im większe fundusze, tym większa odpowiedzialność za prawidłowe wdrażanie, osiągnięcie zakładanych efektów i wskaźników.

Przed nami więc duże wyzwania, wiele pracy, bo z  naszych wyliczeń wynika, że do Podlaskiego w  nowej perspektywie z obu programów trafi ponad pół miliarda złotych. Ale przy współudziale ambitnych i  kreatywnych mieszkańców: przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauki i  wielu innych sektorów jestem przekonany, że mądrze wydamy te pieniądze i zrealizujemy dobre projekty, które przyniosą wiele korzyści Podlaskiemu.

Dziękuję za rozmowę M.P

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego