Artur Kosicki: Sukces regionu zawdzięczamy mieszkańcom. To oni są motorem rozwoju

Możliwość komentowania Artur Kosicki: Sukces regionu zawdzięczamy mieszkańcom. To oni są motorem rozwoju została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim rozmawia Marcin Prynda

Artur Kosicki, Marszałkiem województwa Podlaskiego
Artur Kosicki, Marszałkiem Województwa Podlaskiego fot. mat. prasowe

Jesteśmy na półmetku kadencji obecnego zarządu województwa. Co przez te 2,5 roku udało się zrobić?

Podążamy konsekwentnie szybką ścieżką wzrostu. Mamy wytyczony kierunek rozwoju i on przyświeca naszym działaniom. Ten kierunek to konkurencyjna gospodarka, a co za tym idzie – rosnąca jakość życia.

Z  tej drogi nie zepchnęła nas nawet pandemia, na którą zareagowaliśmy jako jedni z  pierwszych. Utworzyliśmy Podlaski Pakiet Gospodarczy, by chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory, w  ramach PPG, przekazaliśmy prawie 220 mln zł na pomoc firmom. Były to dotacje na kapitał obrotowy, pożyczki, dofinansowanie do wynagrodzeń, bon antywirusowy. Udało się wesprzeć 11 tys. firm, uratować blisko 19 tys. zł miejsc pracy. To cieszy!

Muszę też wyraźnie podkreślić, że na sukces regionu zapracowali przede wszystkim mieszkańcy Podlaskiego – kreatywni, ambitni ludzie. To oni są motorem rozwoju. My stwarzamy im warunki, aby mogli rozwinąć skrzydła.

MPPB J.W. Ślepsk
MPPB J.W. Ślepsk fot. Kamil Timoszuk UMWP

A jaka jest kondycja finansowa Województwa Podlaskiego?

Trzeba pamiętać, że za nami czas naznaczony pandemią, na którą nikt na świecie nie był przygotowany. Nam natomiast udało się poprawić wynik finansowy z  2019 roku, który i  tak był bardzo dobrym rokiem. To spory sukces.

Przytoczę kilka przykładów. W 2020 roku osiągnęliśmy najwyższe w  historii Samorządu Województwa Podlaskiego wykonanie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych CIT, aż 98 mln zł. Trzykrotnie wyższa, niż zaplanowaliśmy, była nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi (95,5 mln zł w stosunku do planowanej 33,2 mln zł). To wynik racjonalnie prowadzonej gospodarki finansowej. Pomimo pandemii utrzymaliśmy też wysokie nakłady na transport, turystykę, zdrowie, kulturę, sport i rolnictwo.

Jakie najważniejsze inwestycje zostały zrealizowane? Jakie realizowane są w tej chwili?

Naszą autorską inicjatywą było stworzenie Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, a  dzięki niemu powstało wiele inwestycji w  regionie. 40 samorządów wykonało m.in.: remonty i przebudowy dróg, modernizacje szkół, internatów, hal gimnastycznych, powstały też miejsca do rekreacji. Przeznaczyliśmy na ten cel 22 mln zł.

Kolejny sukces, o  którym warto wspomnieć, to rozwój odnawialnych źródeł energii. Przeznaczyliśmy na te inwestycje bardzo dużo środków unijnych, bo aż 270 mln zł. Dzięki temu z zielonej energii skorzysta ponad 130 gmin, które zamontują blisko 5 tys. kolektorów i paneli fotowoltaicznych na dachach domów mieszkańców w całym województwie.

oze, panele fotowoltaiczne
oze fot. UMWP

Przeprowadziliśmy wiele inwestycji, które zwiększyły naszą dostępność transportową. Bardzo ważna była na pewno budowa lotniska w  Suwałkach, którą wsparliśmy kwotą 6 mln zł z  budżetu województwa. Przybyło również nowych dróg i  infrastruktury drogowej, m.in. wiadukt w  Sokółce (64 mln zł z budżetu województwa, PKP PLK i  gminy Sokółka), czy droga Lipsk – granica państwa (65 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych). Zostały również zrealizowane inwestycje z zakresu infrastruktury kolejowej, np.: rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Gieniusze i  rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (246 mln zł, w  tym 164 mln zł z funduszy europejskich).

Dużo działo się w obszarze zdrowia. Przykładów jest wiele, ale wymienię tylko kilka. Został przeprowadzony remont oddziału neurologii w  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, na który przekazaliśmy 11 mln zł. Z kolei aż 14 mln zł z budżetu województwa przeznaczyliśmy na modernizację budynku po szpitalu zakaźnym na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w  Łomży, kolejne 2 mln zł dołożyliśmy do tej inwestycji z funduszy unijnych. Blisko 8 mln zł z tej puli wsparło utworzenie i  doposażenie oddziału neurologii z  pododdziałem udarowym i  odcinkiem rehabilitacji neurologicznej oraz utworzenie poradni neurologicznej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie.

27,4 mln zł przeznaczyliśmy na realizację różnych przedsięwzięć w  rolnictwie, ponieważ jesteśmy regionem w dużej mierze rolniczym: na program odnowy wsi, promocję dziedzictwa kulinarnego, lokalnego przetwórstwa, pszczelarstwo.

Zadbaliśmy też o sferę kultury. W tym roku rozpoczął się remont Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, oczekiwany od 70 lat. Jego szacunkowa wartość wynosi 58 mln zł, z czego 26 mln zł pozyskaliśmy z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś pozostałe pieniądze pochodzą z budżetu województwa. Prace zaplanowane są na lata 2021-2023.

Podpisanie umów na tereny inwestycyjne
Podpisanie umów na tereny inwestycyjne fot. Anna Augustynowicz

Kończy się perspektywa unijna na lata 2014-2020. Jak na półmetku kadencji ocenia pan wykorzystanie funduszy unijnych?

Podczas ostatnich 2,5 lat Województwo Podlaskie bardzo przyspieszyło wdrażanie programu regionalnego. Odnotowaliśmy największy przyrost, jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów o dofinansowanie. Jesteśmy też na pierwszym miejscu pod względem umów dotyczących wspierania przedsiębiorstw.

A czy jest pan zadowolony z puli, jaka przypadnie Podlaskiemu z  funduszy europejskich?

Tak, ponieważ Podlaskie może liczyć na rekordowe fundusze z UE: 1,25 mld euro na program regionalny i  418 mln euro w  ramach programu dla Polski Wschodniej. To ogromne kwoty i sukces Samorządu Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z nową propozycją podziału środków unijnych, na każdego mieszkańca regionu w  ramach programu regionalnego ma przypaść 1062 euro. A budżet nowego programu regionalnego jest o 38 mln euro większy niż programu realizowanego w latach 2014-2020. Tym samym Podlaskie jest na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim programem. Z  kolei w  ramach nowego programu dla Polski Wschodniej Podlaskie ma otrzymać 418 mln euro, czyli o  18 mln euro więcej niż w  latach 2014-2020. To kolejne 1400 euro na każdego mieszkańca, a w rezultacie trzecie miejsce w Polsce pod względem kwoty per capita z obu programów.

A jakie plany przed wami?

Plany również mamy ambitne. Naszym priorytetem od początku kadencji było zbudowanie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w  Białymstoku, ponieważ w całej północno-wschodniej Polsce nie ma ani jednego stacjonarnego oddziału, w  którym mogłyby one liczyć na pomoc psychiatryczną! Pozyskaliśmy środki na tę inwestycję – 40 mln zł, z  czego 23  mln zł z Ministerstwa Zdrowia, a 17 mln zł z funduszy europejskich, którą to kwotę – jako zarząd województwa – przekazaliśmy Uniwersytetowi Medycznemu w  Białymstoku, prowadzącemu tę inwestycję. I mogę śmiało powiedzieć, że to jedno z  najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć w  naszym województwie. Dzięki naszym staraniom, z  końcem 2022 roku inwestycja zostanie oddana do użytku. Placówka zapewni dzieciom i młodzieży fachową opiekę.

Bardzo ważną inwestycją będzie również utworzenie Breast Cancer Unit – Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów, które zapewni chorym z  obszaru północno- -wschodniej Polski dostęp do nowoczesnej diagnostyki i  leczenia nowotworów piersi w  oparciu o  najnowocześniejsze standardy i  rozwiązania. Proces leczenia będzie przebiegał w  jednym miejscu, pod opieką zespołu specjalistów. Centrum ruszy w  2022-2023 r., do tej pory przeznaczyliśmy na tę inwestycję 40 mln zł z budżetu województwa.

Muszę jeszcze wspomnieć o jednym z priorytetowych projektów, jakie zamierzamy realizować przy wsparciu funduszy europejskich. To Dolina Rolnicza 4.0, projekt unikalny w  skali Polski, Europy, a  nawet świata. Ambitny pomysł na rozwój gospodarczy województwa podlaskiego w  oparciu o  największe zasoby regionu: silny przemysł rolno-spożywczy, rolnictwo indywidualne, wyspecjalizowane uczelnie oraz innowacyjne przedsiębiorstwa. Współpraca biznesu, nauki oraz samorządu województwa sprawi, że już wkrótce w  Podlaskiem powstawać będą wysokie technologie umożliwiające rozwój rolnictwa przyszłości.

A najważniejsze cele, jakie przyświecają wam w kreowaniu wizji rozwoju?

Województwo podlaskie to wyjątkowy i  ambitny region. Dlatego cele również stawiamy sobie ambitne. Naszym priorytetem jest zwiększanie konkurencyjności regionu i rozwój gospodarczy. A to z kolei przełoży się na wysoką jakość życia. Nasi mieszkańcy będą lepiej zarabiać, jeździć po szerokich drogach, korzystać z doskonale wyposażonych szpitali, dostosowanych do rynku pracy szkół, jednostek kultury z bogatym repertuarem. Świetnie rozwinięta gospodarka zapewni bowiem wysoki komfort życia. Będziemy najlepszym miejscem do życia w Polsce!

Mamy jeszcze jedną przewagę, którą zamierzamy wykorzystać. Piękne, nieskażone bogactwo naturalne. Pandemia pokazała, że ludzie w dużych miastach tęsknią za naturą. W Podlaskiem mogą być jednocześnie blisko niej i korzystać z  najwyższych technologii, sieci internetowych. Mamy przyrodę, zasoby naturalne, które czynią nasz region wyjątkowym nie tylko w kraju, ale i na świecie.