STRABAG Aktywnie Uczestniczy w Rozwoju Polski

Możliwość komentowania STRABAG Aktywnie Uczestniczy w Rozwoju Polski została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Grupa STRABAG jest obecna w Polsce od 1987 roku, aktywnie uczestnicząc w przemianach społecznych i gospodarczych naszego kraju. Do dziś zrealizowała tysiące inwestycji, które modernizują Polskę, dając solidne fundamenty dla jednego z najszybciej rozwijających się państw w  Europie.

Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o. fot. mat. prasowe STRABAG
Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o. fot. mat. prasowe STRABAG

To między innymi dynamicznie rozbudowująca się i nowoczesna infrastruktura uczyniła z Polski jedno z najbardziej konkurencyjnych państw regionu, przyciągając do nas inwestorów z  całego świata. To dobry moment na obiektywną ocenę dotychczasowego wpływu firmy na polską gospodarkę, nie tylko przez pryzmat zrealizowanych inwestycji, ale także wkładu w  budżet państwa, tworzenia miejsc pracy czy wsparcia różnych regionów kraju. Dlatego we współpracy z  Deloitte Polska, jedną z wiodących firm realizujących profesjonalne usługi doradztwa gospodarczego, spółka przygotowała raport „Wpływ STRABAG na rozwój polskiej gospodarki”. Przedstawiono w nim kluczowe inwestycje.

Wartość dodana STRABAG

Analiza Deloitte wykazała, że STRABAG w Polsce tylko w 2021 r. wytworzył ponad 1,16 mld PLN wartości dodanej w  gospodarce, czyli najważniejszej części składowej polskiego PKB. Dodając do tego efekty zakupów u poddostawców i  wypłacanych pensji, w  sumie 6,11 mld PLN, otrzymujemy łącznie: 7,27 mld PLN – to 0,28% PKB Polski w 2021 roku! STRABAG tworzy w Polsce prawie 6,8 tys. wysokopłatnych miejsc pracy – przeciętne wynagrodzenie osób pracujących w firmie w 2022 r. było o 1/4 wyższe niż średnia dla dużych przedsiębiorstw. Znacząca wartość dodana i  wysokie płace zapewniły w  sumie, w 2021 roku, 712 mln PLN wpływów z  podatków i  składek dla budżetu państwa, a także całych finansów publicznych.

To kwota pozwalająca na wypłatę ponad 28  tys. emerytur. Firma współpracuje również z  5 tys. polskich firm podwykonawczych, bezpośrednio wpływając na ich kondycję finansową, zapewniając tym samym 53 tys. miejsc pracy w całej Polsce.

Inwestycje zrealizowane przez STRABAG

Według analiz Deloitte każdego dnia z wybudowanych przez STRABAG w  Polsce obiektów korzysta ponad milion osób. Firma jest liderem we wdrażaniu najnowszych rozwiązań technologicznych w  obszarze digitalizacji w  budownictwie. Projekty budowlane realizuje zgodnie z  tzw. metodologią BIM (z ang. Building Information Modeling), wykorzystuje drony, działa w oparciu o cyfrowy model placu budowy, digitalizuje dokumentację, optymalizuje logistykę i  procesy budowlane. Laboratorium spółki rozwija i wdraża innowacyjne technologie na potrzeby realizowanych kontraktów. Wśród opracowanych przez STRABAG w  Polsce rozwiązań są m.in. mieszanki asfaltowe wzbogacone granulatem gumowym pochodzącym z  recyklingu, świecący asfalt, nawierzchnie betonowe zbrojone prętami z  włókna szklanego i  nawierzchnie długowieczne. Innowacyjność stosowanych rozwiązań pozwalają na realizację najbardziej skomplikowanych projektów. Niewiele osób wie, że STRABAG odpowiada za blisko 40% wybudowanych autostrad w Polsce i ponad 20% dróg ekspresowych – co czwarty kilometr dróg szybkiego ruchu w Polsce został wybudowany przez tę firmę. Nowe drogi przyczyniają się do rozwoju gospodarki, skracając czas i koszt podróży oraz transportu towarów. Efektem tego jest rozwój relacji handlowych z  sąsiadującymi państwami oraz wyrównywanie szans między poszczególnymi regionami Polski.

Raport opisuje również działania firmy w  na rzecz modernizacji kolei w  Polsce. Przebudowane przez STRABAG dworce — Katowice oraz Warszawa Wschodnia — to największe obiekty dworcowe pod względem ilości pasażerów w  kraju, a prowadzona przebudowa linii E30 radykalnie usprawni ruch kolejowy w  Krakowie. Realizowane projekty kolejowe oraz tramwajowe stanowią ważny wkład spółki w  rozwój przyjaznego dla środowiska transportu zbiorowego. Między innymi takie realizacje pozwolą na zwiększenie udziału w przewozach sektora kolejowego.

Z dużą satysfakcją zachęcam do zapoznania się z  treścią raportu poświęconego roli STRABAG w  rozwoju polskiej gospodarki, której częścią jesteśmy od 1987 roku. Nasza firma od samego początku transformacji ustrojowej i  gospodarczej brała aktywny udział w  budowie wolnej, nowoczesnej i  otwartej na świat Polski. 35 lat działalności STRABAG w Polsce to doskonały moment, żeby przyjrzeć się temu, jaką wartość dodaną wypracowało przedsiębiorstwo dla kraju, jego gospodarki i społeczeństwa, a  także zastanowić się nad tym, jak może oddziaływać na ich rozwój w  przyszłości.” mówi Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Współpraca STRABAG z samorządami

Kluczowym obszarem działalności STRABAG, do którego firma przywiązuje od lat największą wagę, jest realizacja projektów na zlecenie samorządów. STRABAG jest najbardziej zaangażowaną w  inwestycje samorządowe firmą budowlaną w  Polsce – 80% wszystkich swoich kontraktów realizuje właśnie na zlecenie samorządów. To element wyróżniający STRABAG na tle innych dużych firm budowlanych. Firma jest sprawdzonym partnerem dla samorządów realizując projekty o  dużym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Efektem tej współpracy we wszystkich województwach są nowe drogi lokalne i  ulice oraz liczne obiekty użyteczności publicznej, jak np. szpitale czy szkoły, obiekty rekreacyjne i kulturalne. W ostatnich latach szczególnie intensywnie rozwija się współpraca STRABAG z samorządami Polski Wschodniej i  Północnej, co sprzyja zmniejszeniu luki rozwojowej tych regionów względem reszty kraju. W latach 2015-2023 firma zrealizowała około 3 tys. projektów samorządowych o  łącznej wartości prawie 15 mld PLN.

STRABAG Droga ekspresowa S14 - Zachodnia Obwodnica Łodzi fot. materiały prasowe STRABAG
STRABAG Droga ekspresowa S14 – Zachodnia Obwodnica Łodzi fot. materiały prasowe STRABAG

#BudujemyKlimatKultury

Dzięki swojemu lokalnemu zaangażowaniu STRABAG jest obecny i  zauważalny we wszystkich regionach Polski. Firma zdaje sobie jednak sprawę, że przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne powinny wychodzić poza ramy swojej działalności i budować relacje także w innych, ważnych dla swojego otoczenia obszarach. Dlatego w  tym roku STRABAG rozpoczął zakrojony na szeroką skalę program mecenatu instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych na terenie całego kraju pod nazwą #BudujemyKlimatKultury. Celem działań podejmowanych przez drugą największą firmę budowlaną w Polsce jest wsparcie i rozwój życia kulturalnego regionów, a poprzez to tworzenie wyjątkowej wartości dodanej dla społeczności lokalnych. Program stanowi ważny element polityki ESG prowadzonej przez grupę STRABAG.

Jesteśmy obecni we wszystkich regionach Polski. Chcemy pokazać, że wyróżnia nas nie tylko profesjonalizm i  jakość naszych usług, ale najwyższe standardy z  zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego uruchomiliśmy nasz mecenat pod hasłem Budujemy Klimat Kultury. To inny wymiar budowania, ale równie istotny, jak tworzona przez nas infrastruktura czy budynki. Chcemy by STRABAG aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym regionów – dodaje Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Długofalowy cel STRABAG– neutralność klimatyczna

Szczególnie istotna dla STRABAG jest praca na rzecz rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma podejmuje liczne działania w  zakresie minimalizowania zużycia zasobów naturalnych, energii oraz surowców. STRABAG zamierza przyspieszyć ten proces, stawiając ambitny cel całej Grupy – neutralność klimatyczną do 2040 roku. W  tym celu wdraża innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na stworzenie budownictwa jutra. Grupa realizuje 250 innowacyjnych projektów, pracując nad udoskonaleniami swoich procesów, zwiększaniem efektywności prac, wdrażaniem recyklingu oraz zmniejszaniem emisyjności i wytwarzania odpadów. Jednymi z ciekawszych dokonań STRABAG w  Polsce są m.in. wprowadzenie oraz opracowanie nawierzchni drogowej z  granulatu gumowego, pochodzącego ze zużytych opon czy unikalne technologie, służące przetwórstwu odpadów komunalnych i  wytwarzaniu zielonej energii.