Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce

Możliwość komentowania Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce została wyłączona Aktualności, Biznes, Inwestycje, Samorząd

Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce, w tym zakresie należy również do liderów na świecie. Jego największymi atutami są bardzo obszerne zasoby pracy, drugi największy w Polsce rynek zbytu, bardzo wysoka aktywność regionu wobec inwestorów, a także bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza oraz społeczna.

Województwo znajduje się na 14. miejscu w kraju pod względem zajmowanego obszaru, a na 2. pod względem liczby ludności. Na tym stosunkowo niedużym terytorium, wynoszącym 12 333 km2, tj. 3,9% powierzchni Polski, żyje ponad 4 500 000 mieszkańców, tj. 11,8% ogólnej liczby ludności, co daje najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia: 368 osób/km2 tj. trzykrotnie więcej niż średnia dla kraju (123 osób/km2) oraz w Unii Europejskiej (114 osób/km2). Tak duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych.

Województwo śląskie to największy zurbanizowany obszar w Europie środkowo-wschodniej, mający najwyższą średnią krajową gęstość zaludnienia oraz wskaźnik ludności miejskiej – prawie 77%.

GOSPODARKA
Województwo śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 12,3% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju.

Województwo śląskie wyróżnia się także wzrostem konkurencyjności na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych, o czym świadczy fakt, iż w latach 2005-2015 udział w rynku liczony wartością kapitału zagranicznego w ww. spółkach utrzymywał się na stabilnym, wysokim poziomie.

W regionie zarejestrowanych jest prawie 470 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich największą grupę stanowią osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego. Najmniej liczna jest grupa przedsiębiorstw państwowych.

Województwo dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m.in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne.

Zachodzące od kilku lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa, branż do niedawna dominujących w gospodarce województwa, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego i spożywczego.

STREFA EKONOMICZNA I OTOCZENIE BIZNESU
Jednym z filarów wysokiej pozycji Śląskiego jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), w której funkcjonuje już ponad 400 podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych. Wartość zrealizowanych przez nie inwestycji jest szacowana na kwotę około 36 mld PLN, natomiast poziom zatrudnienia w strefie wynosi 80 tys. pracowników. Co więcej, wokół firm zrzeszonych w ramach strefy powstały kolejne miejsca pracy.

Instytucje okołobiznesowe są mocnymi stronami regionu. Są to przede wszystkim agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, izby przemysłowe, izby handlowe, cechy rzemieślnicze oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze i informacji gospodarczej, a także stowarzyszenia gospodarcze. Podstawowym celem działalności organizacji wspierających przedsiębiorczość jest podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich rozwój.

Ważną częścią otoczenia biznesu są fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, typu venture capital, czy parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, powstałe w celu wspierania innowacji w gospodarce i transferu technologii.

Śląskie to drugi w kraju ośrodek badawczo-rozwojowy, do którego należą jednostki i instytuty naukowe, badawcze oraz szkoły wyższe prowadzące samodzielną działalność naukowo-badawczą lub we współpracy z biznesem. Ich działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na ochronę środowiska, energetykę, automatykę, elektronikę i budownictwo.

EDUKACJA

Na terenie Województwa Śląskiego działa ok. 40 szkół wyższych, w tym m.in. uniwersytety, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczna. Do najbardziej znanych uczelni należą: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Muzyczna.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
TRANSPORT DROGOWY

Śląskie jest regionem , na którego terenie krzyżują się europejskie szlaki transportowe: korytarz III (Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów) oraz korytarz VI (Gdańsk – Katowice – Żylina). Województwo Śląskie uznawane jest za obszar o bardzo dobrej dostępności transportowej nie tylko dzięki istnieniu głównych szlaków komunikacyjnych, ale także z powodu bardzo dużej gęstości infrastruktury drogowej (drogi ekspresowy, szybkiego ruchu itp.).

TRANSPORT KOLEJOWY

W województwie realizuje się około 50% krajowych przewozów kolejowych. Opisując infrastrukturę kolejową na Śląsku należy wspomnieć węzeł kolejowy w Tarnowskich Górach – jeden z największych węzłów kolejowych w Europie. Transport między Bielskiem, Katowicami i Warszawą zapewnia Centralna Magistrala Kolejowa (CMK), a między Katowicami i Gdańskiem Magistrala Portowa, którymi przewożona jest większość towarów z terenu województwa. Przez region przebiegają ważne szlaki kolejowe, z których trzy są zaliczane do międzynarodowej sieci AGC.

Na uwagę zasługuje również Euroterminal w Sławkowie. Jest to najbardziej na zachód wysunięty punkt styku systemów kolei szeroko- i normalnotorowej, funkcjonującej według standardów europejskich. Terminal posiada wewnętrzną sieć torów kolejowych zarówno o szerokim rozstawie, jak i w standardzie europejskim, tym samym posiada połączenie z systemem przepływu ładunków na osi Azja i Daleki Wschód – Europa Zachodnia. Polski odcinek kolei szerokotorowej stanowi Linia Hutnicza Szerokotorowa, która jest najdalej na zachód wysuniętą linią o prześwicie 1520 mm w Europie.

TRANSPORT LOTNICZY

Jednym z kluczowych elementów transportu lotniczego w województwie jest Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, który znajduje się około 30 km na północ od Katowic. Korzystają z niego pasażerowie z całej południowej Polski, a nawet z Czech i Słowacji. Całkowity ruch pasażerski w 2018 roku osiągnął prawie 5 mln pasażerów, co było rekordowym wynikiem. Lotnisko Katowice od wielu już lat są liderem wśród polskich portów regionalnych w segmencie przewozów towarowych. W 2018 roku w Pyrzowicach przetransportowano 18 547 ton towarów, czyli o 754 ton więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Na lotnisku w Pyrzowicach obecne są m.in. następujące firmy: DHL Express, UPS, TNT i FedEx.

TURYSTYKA
Śląskie jest pełne pozytywnej energii, czerpiącej swoje źródła z różnorodności kulturowej i krajobrazowej. Region obfituje w najbardziej zróżnicowane atrakcje turystyczne w kraju. Są nimi m.in. Zespół Klasztorny oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Szlak Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Muzeum Zamkowe w Pszczynie oraz Szlak Zabytków Techniki – jedyny w Polsce regionalny szlak turystyki industrialnej. Szczególnie popularnymi obiektami wchodzącymi w skład Szlaku są: Muzeum Browaru Żywiec, Tyskie Muzeum Piwowarstwa oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Region jest ważnym ośrodkiem wystawienniczo-targowym i konferencyjnym. W Katowicach corocznie organizowany jest Europejski Kongres Gospodarczy oraz Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które są największymi imprezami biznesowymi w Europie Centralnej, tworzącymi przestrzeń do wymiany opinii elit politycznych, biznesowych, naukowych oraz przedstawicieli firm.

mat. prasowe: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,