Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”.

Możliwość komentowania Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Od 01.06.2022r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

nfosigw logo

Program przewiduje wsparcie następujących rodzajów inwestycji:

 1. dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Elementem uzupełniającym inwestycji w pkt. 1) może być:

 1. przyłącze do sieci należące do Beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
 2. magazyn energii – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Wyłączone ze wsparcia są również instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Intensywność dofinansowania:

 1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
 2. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych,
 3. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Łączna wartość pomocy publicznej (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać progu powodującego obowiązek zgłoszenia pomocy publicznej Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania i rozpatrywania wniosków określone zostały odpowiednio w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Finansowanie inwestycji dostępne w ramach środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

mat. prasowe: źródło Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)