Rozwój usług bezpieczeństwa

Możliwość komentowania Rozwój usług bezpieczeństwa została wyłączona Aktualności, Biznes, porady ekspertów

Rozmowa z  Marcinem Pyclikiem prezesem zarządu Polskiej Izby Ochrony, wiceprezesem Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i  Ich Rodzinom OCHRONA I  POMOC, prezesem zarządu Grupy Ochrony KONWÓJ – firmy członkowskiej Polskiej Izby Ochrony. Od niemal 30 lat czynnie związanym z branżą ochrony osób i mienia. Konsultantem i  ekspertem ds. bezpieczeństwa osób i obiektów, w tym o znaczeniu strategicznym. Rzeczoznawcą Polskiej Izby Ochrony z  zakresu ochrony osób, mienia i  zarządzania bezpieczeństwem. Członkiem Stałej Grupy Eksperckiej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i  Administracji w  ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.

Marcin Pyclik,  prezes zarządu Polskiej Izby Ochrony
Marcin Pyclik, prezes zarządu Polskiej Izby Ochrony fot. mat.prasowe

Od jak dawna istnieje i  ilu zrzesza członków Polska Izba Ochrony? Jakie to są przedsiębiorstwa?

Polska Izba Ochrony została utworzona na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989  r. o  izbach gospodarczych. Pierwotnie pod nazwą Polska Izba Gospodarcza Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia, jednak decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2009 r. nazwa została zmieniona na obowiązującą aktualnie – Polską Izbę Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o  izbach gospodarczych oraz zgodnie z  własnym Statutem.

Obecnie Polska Izba Ochrony zrzesza niemalże 200 firm członkowskich działających w  takich obszarach biznesowych jak: ochrona osób i  mienia, projektowanie, produkcja, obrót towarów i  usług w  zakresie środków i  urządzeń zabezpieczenia technicznego, systemów ochrony osób i  mienia, wysokospecjalistycznego sprzętu np. systemy dronowe i  antydronowe. Zrzeszamy również firmy detektywistyczne, a  także te działające w zakresie doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa oraz specjalistycznych szkoleń. W gronie firm członkowskich znajdują się zarówno korporacje, firmy sektora MŚP, jak i mikro przedsiębiorstwa oraz niezależni eksperci. Wszystkie firmy członkowskie łączą wspólne cechy jakimi są profesjonalizm, rzetelność, bardzo często wieloletnia obecność w branży oraz najwyższa jakość świadczonych usług. Dowodem tego są Rekomendacje Wiarygodności dla firm członkowskich, wydawane dwukrotnie w  ciągu roku przez Polską Izbę Ochrony. Warto podkreślić, iż kompetencje naszych członków są bardzo często weryfikowane poprzez podmioty organizujące przetargi i konkursy ofert. Zapytania takie wpływają do biura PIO niemalże każdego tygodnia. Cieszymy się móc poświadczyć i promować profesjonalizm firm zrzeszonych w PIO. Warto również podkreślić, że w  ramach naszej organizacji zrzeszeni pozostają także Rzeczoznawcy, z  których opinii jako biegłych korzystają m.in. sądy i prokuratury. To wysoko wyspecjalizowani eksperci w  takich dziedzinach jak ochrona osób, mienia i  zarządzania bezpieczeństwem, projektowania, produkcji i  naprawy oraz obrotu towarowego w  zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa, detektywistyki oraz wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Obserwując dynamikę wzrostu rozwoju usług sektora bezpieczeństwa oraz nowych technologii, a także – co najważniejsze – potrzeby rynku i  zainteresowanie Klientów usługami tego obszaru, jestem przekonany, że zarówno grono firm członkowskich PIO, jak i ekspertów będzie się poszerzać. Korzystając z  okazji rozmowy chciałbym serdecznie zaprosić organizacje, a  także indywidualnych ekspertów branży bezpieczeństwa i  nowych technologii oraz sektorów pokrewnych – do współpracy. Wierzę bowiem, że tylko dzięki silnej grupie profesjonalistów wzmocnimy pozytywne postrzeganie wizerunku branży ochrony oraz wpłyniemy na uświadomienie istoty funkcjonowania naszej branży w obszarze bezpieczeństwa, ale także rozwoju gospodarczego kraju. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb życiowych. Zadbajmy o nie wspólnie, a my jako eksperci służymy pomocą.

Jakie korzyści odnosi firma będąca członkiem Polskiej Izby Ochrony?

W ramach prowadzonej przez Polską Izbę Ochrony działalności, reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w  obszarze prowadzonej przez nie działalności – w  szczególności wobec organów państwowych. Oznacza to szereg aktywności, w  tym interwencji, które podejmujemy wobec ochrony interesów biznesowych oraz wizerunkowych, jak również reprezentowania członków w  zakresie wykonywanej przez nich działalności vs organy rządowe, samorządowe czy organizacje społeczno – gospodarcze. W  ramach funkcjonujących zespołów i  grup roboczych PIO, procedowane są opinie o projektach ustaw i rozporządzeń, jak również uczestniczenie w  przygotowywaniu od podstaw aktów prawnych w  zakresie rozwiązań odnoszących się do zasad funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie w  przygotowaniu aktów prawnych w  tym zakresie, dotyczących branży ochrony osób i mienia. Współtworzymy oraz  opiniujemy projekty aktów prawnych dotyczących działalności zawodowej członków Izby – w szczególności normalizacji, badań i  certyfikacji urządzeń technicznych ochrony mienia, szkolenia zawodowego pracowników fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia.

Ponadto na rzecz naszych członków prowadzimy działania z zakresu edukacji oraz poprzez Fundację Pomocy Pracownikom Ochrony i  Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC – społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacja powołana przez Polską Izbę Ochrony, realizuje swe cele statutowe poprzez objęcie realną i szeroką opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i  ich rodziny, wdowy i  sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby, a także ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony. Ponadto wpływamy na kształtowanie i  upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i  doskonalenie norm rzetelnego postępowania oraz prowadzimy monitoring rynku ochrony. Przykładem mogą być chociażby opracowywane aktualnie – Kodeks postępowania w sprawie danych osobowych w branży ochrony czy też Raport dotyczący wyzwań polskiego rynku ochrony dla bezpieczeństwa XXI wieku.

Od ponad 20 lat jesteśmy także organizatorem konferencji branżowych skupiających ekspertów sektora bezpieczeństwa, a także nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla rynku tego sektora. W listopadzie bieżącego roku, planujemy organizację kolejnej – XXI już edycji konferencji. Podczas tegorocznego wydarzenia skupimy się na jednym z  kluczowych elementów naszej branży – OCHRONIE OBIEKTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE.

Poprzez prowadzone przez Polską Izbę Ochrony działania staramy się w  zdecydowany sposób wpływać na budowanie i  wzmacnianie społecznego zaufania do branży ochrony, w  tym dla zrzeszonych w  Izbie podmiotów, poprzez inicjowanie, rozwijanie i  propagowanie standardów i  postaw oraz działań sprzyjających poprawie jakości bezpieczeństwa. Kładziemy duży nacisk na wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz wiarygodność i  profesjonalizm. Stawiamy na współpracę z ekspertami z  zakresu bezpieczeństwa, prawa, nowych technologii. Współpracujemy także z instytucjami gospodarczymi, naukowymi. Reasumując, członkostwo w  PIO to możliwość czynnego uczestnictwa na swoistej platformie networkingowej, która umożliwia nawiązywanie współpracy oraz wymianę doświadczeń i  potencjałów pomiędzy członkami, a  także partnerami Izby. Naszym firmom członkowskim zapewniamy profesjonalne wsparcie organizacyjno – prawne oraz doradztwo w  obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto wspieramy w obszarze legislacyjnym i  marketingowym. Dystrybuujemy cotygodniowe newslettery prawne i  branżowe, umożliwiamy oraz wspieramy promocję firm, a  także oferowanych usług w  ramach komunikacji wewnętrznej, ale również na oficjalnych profilach mediów społecznościowych PIO. Organizujemy szkolenia zarówno stacjonarne, jak i w formule on-line. Dla naszych członków oferujemy atrakcyjne rabaty i zniżki w ofertach firm partnerskich.

Polska Izba ochrony logo 1

W jaki sposób pandemia odbija się na kondycji branży ochrony w Polsce?

Pandemia przede wszystkim ograniczyła zasoby ludzkie. Uporczywa walka z  Covid-19, kwarantanny – z  tymi problemami mierzą się pracownicy ochrony, ale i  zarządzający firmami branży ochrony. Tak jak nie ma ochrony bez ludzi, tak nie można mówić o  profesjonalnych usługach bez nowoczesnych rozwiązań technologicznych obsługiwanych przez ludzi. Sztuczna inteligencja, systemy monitoringu wizyjnego z  inteligentną analityką obrazu, systemy ochrony mobilnej – pozwalają na skuteczną kontrolę chronionego terenu i  obiektów. To narzędzia, które są wykorzystywane w  coraz to szerszym zakresie. Zwłaszcza teraz w  pandemii, przy ograniczonym dostępie kadrowym, te rozwiązania sprawdzają się idealnie. Korzystają z nich i oferują w usługach swym klientom także firmy członkowskie PIO. W  dzisiejszych realiach to absolutny „must have”. Dzięki temu ograniczamy kontakt bezpośredni z  pracownikami ochrony, zapewniając jednocześnie precyzyjne i  nowoczesne zabezpieczenia technologiczne. Jako przykład wymienić można chociażby usługi kontroli ruchu osób, pomiar temperatury, ale i te związane ściśle z obszarem cyberbezpieczeństwa i zabezpieczania pracy zdalnej dla firm.

Podczas Ogólnopolskich Warsztatów Naukowo Technicznych „Bezpieczeństwo Obiektów w  obszarze przygotowania i  reagowania na zamachy”, przedstawił Pan model współpracy między publicznym a  prywatnym sektorem bezpieczeństwa w  kontekście przeciwdziałania zamachom. Na czym ta współpraca powinna polegać?

Tak, uważam, że to bardzo istotny temat, który warto poruszyć w  ramach debaty społecznej i  rządowej. W  mojej ocenie to niewykorzystany potencjał w  aspekcie przeciwdziałania zamachom czy też reagowaniom na nie, jak również w  ramach codziennych zadań prewencyjnych. Warte rozważenia byłoby zatem podjęcie dialogu na temat powierzenia służbom ochrony niektórych działań zarezerwowanych dla służb publicznych np. patrolowych, informacyjnych czy też bardzo obecnie na czasie – kontroli osób będących w  kwarantannie. Innym ważnym w  mojej opinii rozwiązaniem mogłoby być potraktowanie służb ochrony jako równorzędnego partnera wobec służb publicznych np. podczas zabezpieczeń ważnych wydarzeń, ale także jako jednostek współpracujących z  systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wyobraźmy sobie grupy patrolowo-interwencyjne przeszkolone z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i wyposażone w  specjalistyczny sprzęt np. automatyczne defibrylatory (AED), torby ratownicze itd. Jak bardzo odciążyłoby to system, w szczególności w obecnej sytuacji epidemicznej.

Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed branżą ochrony w  Polsce m.in. w  zakresie rozwoju nowych technologii, zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa ochranianym przedsiębiorstwom i  instytucjom?

Branża ochrony to przede wszystkim kapitał ludzki, którego ciężka praca powinna być dostrzegana i  traktowana poważnie. To również obszar biznesu; pracodawców, usługodawców oraz dostawców profesjonalnych usług i  technologii np. z  obszaru zabezpieczeń mienia czy danych. Ta branża ma przed sobą szereg wyzwań. Aby spełnić oczekiwania Klientów musi nie tylko stawić czoła ich wymaganiom w zakresie rzetelnego i profesjonalnego świadczenia usług, ale i  zmierzyć się ze sferą ekonomiczną, legislacyjną i niełatwym obszarem HR dla tego sektora – pozyskiwaniem pracowników, spełniających kryteria w  ramach realizowanych przez firmy ochrony świadczeń. To także konieczność edukacji pracowników ochrony, poszerzania ich kompetencji zawodowych i  umiejętności. Wymogi te wynikają z  wyzwań jakie stawia przed branżą pandemia, jak i z rozwoju technologicznego, z którym również zderzają się agencje ochrony, ale i  producenci specjalistycznego sprzętu dedykowanego właśnie temu sektorowi. Mówimy tu zarówno o  systemach bezpieczeństwa danych, systemach bezzałogowych czy też zaawansowanej łączności. Przykładem mogą być obiekty infrastruktury krytycznej, które narażone są na zagrożenia z perspektywy bardzo popularnych ostatnio dronów.

Wyzwaniem dla branży jest zatem inwestowanie w coraz to nowocześniejsze rozwiązania techniczne, poszerzanie kwalifikacji wśród pracowników ochrony, ale i  pozyskiwanie wykwalifikowanego i  otwartego na rozwój personelu. To również kwestia wynagradzania firm świadczących usługi ochrony przy zachowaniu realnych stawek – proporcjonalnie do świadczonych usług. Polska Izba Ochrony corocznie publikuje zestawienia rekomendowanych stawek za ochronę. Wykwalifikowana i  skuteczna ochrona ma swoją cenę. Niestety nadal walczymy z nagminnie powtarzającym się – nieuczciwym i rażącym zaniżaniem stawek przy ogłaszanych przetargach i  konkursach ofert. Mam jednak nadzieję, że ten rok pozwoli nam się uporać z  pandemią i  dzięki temu z  nową energią i  pozytywnym nastawieniem w  pełni stawić czoła wszystkim wyzwaniom pojawiającym się przed branżą ochrony.

Dziękuję za rozmowę, Marcin Prynda