Radni uchwalili nową Strategię Rozwoju Miasta Bytomia

Możliwość komentowania Radni uchwalili nową Strategię Rozwoju Miasta Bytomia została wyłączona Aktualności, Samorząd


Dwa lata trwały prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta Bytomia „Bytom 2030+” – najważniejszym dokumentem długofalowego planowania rozwoju miasta. W jego przygotowanie zaangażowali się naukowcy, instytucje miejskie, organizacje non profit, przedsiębiorcy, a także sami mieszkańcy. W poniedziałek, 30 stycznia bytomscy radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia nowej strategii.

Miasto Bytom - Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Miasto Bytom – Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu


– To były dwa lata rozmów, podczas których ścierały się różne poglądy na temat zmian i kierunków, w jakich powinno podążać nasze miasto w kolejnych latach. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w warsztatach, badaniach ankietowych i konsultacjach. Dzięki zaangażowaniu tak wielu środowisk udało się wypracować dokument, który odzwierciedla aspiracje mieszkańców – mówi prezydent Mariusz Wołosz.


Miasto z wizją

Przypomnijmy, że w lutym 2021 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, a w maju prezydent Mariusz Wołosz powołał zespół ds. opracowania projektu nowej strategii.
Opracowaniem dokumentu zajęli się  m.in. dr Krzysztof Wrana, ekonomista z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, przewodniczący rady programowej Fundacji Kreatywny Śląsk oraz dr Mariusz Raczek, ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB, specjalista z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego, smart city, zarządzania strategicznego w sektorze publicznym.

Z nową strategią po unijne wsparcie

Konieczność dostosowania dokumentów strategicznych Bytomia do analogicznych dokumentów na szczeblu wojewódzkim i krajowym ma też znaczenie w przypadku starań miasta o dofinansowania projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

– Założeniem nowego dokumentu była konieczność powiązania rozwoju miasta z kierunkami europejskiej, krajowej i regionalnej polityki rozwoju oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi opartych o instrumenty finansowe m.in. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji), kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej czy zmiany sytuacji geopolitycznej – wymienia Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Po przyjęciu Strategii Rozwoju Miasta Bytomia przygotowane zostaną programy operacyjne dotyczące poszczególnych zagadnień, takich jak: transformacja, ochrona środowiska, polityka mieszkaniowa czy komunikacja publiczna.

Badania ankietowe i indywidualne

W trakcie prac nad dokumentem członkowie zespołu brali udział w warsztatach strategicznych i tych skierowanych do konkretnych sektorów (gospodarczego, społecznego czy środowiskowego), konsultacjach społecznych oraz spotykali się z mieszkańcami.

– Przystępując do prac nad tym dokumentem chcieliśmy, aby miał on formę zarówno pod względem struktury jaki i treści nawiązującą do współczesnego myślenia o procesach rozwoju lokalnego – mówi dr Krzysztof Wrana, ekonomista z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, przewodniczący rady programowej Fundacji Kreatywny Śląsk.

Z myślą o mieszkańcach w różnych grupach wiekowych, opracowane zostały badania ankietowe, w których wzięło udział kilkuset mieszkańców Bytomia oraz respondenci z sektora pozarządowego i biznesowego.


– Już na początku tworzenia strategii przyjęliśmy, że najbardziej uzasadnione jest czerpanie z aktualnych modeli partycypacyjnego współrządzenia miastem, angażującego mieszkańców – tłumaczy dr Krzysztof Wrana.

Co znajdziemy w strategii rozwoju

Wśród ważnych kwestii zawartych w nowej Strategii Rozwoju Miasta  znalazły się tematy mieszkaniowe, w tym uwzględniające poprawę jakości mieszkań w tradycyjnej zabudowie, rozwój transportu publicznego i poprawę infrastruktury transportowej na terenie miasta, a także wspieranie rozwoju elektromobilności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania wzmożonego ruchu samochodowego zwłaszcza w ścisłym centrum.

– Opracowując Strategię Rozwoju Miasta Bytomia analizowaliśmy wiązki wartości, które służą realizacji celu strategicznego. To samo dotyczy kierunków, które są adresowane do celów operacyjnych. W dokumencie tym odnosimy się do dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, do rewitalizacji, wykorzystywania tego, co jest w Bytomiu wyjątkowe na tle innych ośrodków Metropolii – wymienia dr Wrana.

W dokumencie nie mogło zabraknąć tematów związanych z rewitalizacją zabytkowej i historycznej zabudowy Śródmieścia, wykorzystywaniem zrekultywowanych terenów poprzemysłowych na cele inwestycyjne, a także podnoszeniem standardów infrastruktury miejskiej i dostosowywaniem jej do potrzeb mieszkańców.

źródło informacji: Urząd Miejski w Bytomiu