prof. Gertruda Uścińska: Wniosek o 500 plus do końca czerwca gwarantuje prawo do świadczenia za pełen okres

Możliwość komentowania prof. Gertruda Uścińska: Wniosek o 500 plus do końca czerwca gwarantuje prawo do świadczenia za pełen okres została wyłączona Aktualności, Prawo i Podatki

Rodzice i  opiekunowie, którzy do 30 czerwca złożą wniosek o  500 plus, otrzymają pieniądze za cały okres świadczeniowy, od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty zależy od miesiąca złożenia wniosku – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS
prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS fot. mat. prasowe ZUS

Od 1 lutego rodzice mogą wnioskować o  500 plus na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca br. do 31 maja 2023 r.

„Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczne okresy, zatem zarówno osoby, które już pobierają środki z  programu, jak i  rodzice nowo narodzonych dzieci powinny złożyć wniosek” – wskazuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

„Rodzic, który składa wniosek na nowo narodzone dziecko w lutym 2022 r., może złożyć od razu dwa wnioski – na okres bieżący, który trwa do 31 maja br. oraz na nowy okres, który trwa od 1 czerwca br.” – dodaje profesor.

Jeśli rodzic pobiera już świadczenie wychowawcze wypłacane przez gminę, nie powinien składać ponownie wniosku za bieżący okres świadczeniowy. Gmina będzie nadal wypłacać świadczenie do 31 maja br. Należy za to złożyć do ZUS wniosek na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca br. Nabór wniosków na ten okres rozpoczął się 1 lutego.

Jeśli wniosek na nowy okres świadczeniowy wpłynie do ZUS do końca czerwca, świadczenie będzie przysługiwało od czerwca br. do maja 2023 r. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje bowiem od miesiąca, w  którym wpłynął wniosek, do końca okresu świadczeniowego. Zatem osoba, która złoży wniosek dopiero w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec, lecz dopiero od lipca.

Wyjątkiem jest sytuacja dzieci dopiero co narodzonych, przysposobionych, objętych opieką, umieszczonych w pieczy lub w placówce. Jeśli wniosek w ich sprawie zostanie złożony w  ciągu 3 miesięcy od dnia tego zdarzenia, świadczenie 500 plus będzie przysługiwać od miesiąca wystąpienia wymienionych zdarzeń.

Osobną kwestią jest maksymalny termin na ustalenie prawa i  wypłatę świadczenia 500 plus. Przepisy przewidują, że wniosek złożony do kwietnia musi zostać załatwiony najpóźniej do czerwca, wniosek złożony w maju – do lipca, w czerwcu – do sierpnia, w  lipcu – do września, a  w  sierpniu – do października danego roku. Przez załatwienie rozumie się rozpatrzenie i wypłatę świadczenia na konto rodzica.

Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 r. można przesyłać do ZUS tylko drogą elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portalu Empatia lub w  bankowości elektronicznej. Również pisma, informacje i  decyzje w  sprawie wniosku będą przekazywane w formie elektronicznej – wyłącznie na PUE. Gdy pojawi się tam ważna informacja o 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie SMS lub na e-maila.

Pieniądze z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

logo 500 plus

Kolejne nadpłaty na kontach emerytów i rencistów

Ponad 185 tys. emerytów i rencistów otrzymało już zwroty nadpłaconych w styczniu zaliczek na podatek dochodowy – poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Łączna kwota tych zwrotów wyniosła blisko 18 mln zł.

„Emeryci i  renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł – 12 800 zł, mają obliczaną zaliczkę na podatek i  składkę na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymują zwrot nadpłaconego podatku za styczeń” – wskazała prezes ZUS.

Zwróciła uwagę, że ponad 185 tys. emerytów i rencistów, którym terminy płatności świadczeń przypadają na 1-go, 5-go, 6-go i 10-go dnia miesiąca, otrzymało już zwroty nadpłaconych w  styczniu zaliczek na podatek dochodowy. „Łączna kwota tych zwrotów wyniosła blisko 18 mln zł” – dodała prof. Uścińska.

Przypomniała, że terminy wypłaty dla kolejnych osób to 15, 20 i 25 dzień lutego tego roku.

Aby otrzymać zwrot nie trzeba składać jakichkolwiek wniosków czy podań. Zwrot nastąpi w  terminach wypłaty świadczeń w lutym. Jak podał ZUS, łącznie w lutym blisko 430 tys. osób otrzyma wyrównanie na łączną kwotę 41,7 mln zł.

Szefowa Zakładu podkreśliła jednocześnie, że zdecydowana większość emerytów skorzysta na Polskim Ładzie. „To 8,2 mln osób (95,1 proc. ogółu emerytów) ze świadczeniem do 4920 zł brutto” – wskazała.

Zgodnie z  założeniami Polskiego Ładu roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Wzrośnie też do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej – nie będzie pomniejszała zaliczki na podatek.

Obowiązują nowe terminy płatności składek

Od 2022 r. obowiązują nowe terminy płatności składek i  przekazywania dokumentów rozliczeniowych. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany mają związek z wejściem w życie pakietu ustaw zwanego Polskim Ładem.

Jak wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i  opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i  ubezpieczenia społeczne. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (m.in. urzędy gmin, miast) termin pozostanie bez zmian – do piątego dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników składek termin zależy od tego, czy mają osobowość prawną czy też nie.

„Dla płatników składek mających osobowość prawną, m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji, itp. – będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca” – zwrócił uwagę Żebrowski.

„Natomiast do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej” – poinformował rzecznik.

Do końca 2021 r. osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (opłacające składkę wyłącznie za siebie) miały prawny obowiązek opłacania składek nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. W 2022 r. termin ten uległ wydłużeniu do 20. dnia następnego miesiąca.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i  Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w  dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej www.zus.pl

W  2021 roku mniej zwolnień lekarskich

W 2021 r. lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w  ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich. Łączna liczba dni absencji chorobowej w  pracy wyniosła 239,9 mln. W porównaniu z 2020 r. spadła o 6,3 proc. absencja liczona w dniach i o 1,3 proc. liczba zaświadczeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił wstępne dane o zwolnieniach lekarskich wystawianych w 2021 r.

„Zwolnienia lekarskie były wystawiane przeciętnie na 11,7 dnia. Ale jedna osoba może otrzymać kilka zwolnień w  ciągu roku. Przynajmniej jedno zwolnienie otrzymało w ubiegłym roku 6,5 mln osób, czyli ok. 45 proc. liczby osób podlegających w  jednym momencie ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem przeciętna długość absencji chorobowej wyniosła 36,7 dnia. Przy czym w przypadku mężczyzn było to 33,5 dnia, a w przypadku kobiet 39,5 dnia” – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska w wypowiedzi przesłanej PAP.

Jak wskazała, z wstępnych danych wynika, że w ubiegłym roku lekarze w całej Polsce wystawili osobom ubezpieczonym w  ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z  tytułu ich choroby.

„Łączna liczba dni absencji chorobowej w  pracy wynikającej z  tych zaświadczeń wyniosła 239,9 mln. W  porównaniu z 2020 r. spadła zarówno absencja liczona w dniach – o 6,3 proc., jak i liczba zaświadczeń – o 1,3 proc.” – dodała szefowa ZUS.

W rejestrze e-ZLA są także zapisywane zaświadczenia lekarskie wystawiane osobom ubezpieczonym w  ZUS w  celu opieki nad dzieckiem oraz innym członkiem rodziny, w  związku z  ich chorobą. Ponadto zwolnienia lekarskie są wystawiane osobom, które nie są ubezpieczone w ZUS. Absencja uwzględniająca również te przypadki wyniosła 282,5 mln dni, na które złożyło się 24,6 mln zaświadczeń od lekarzy.

„Dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby związane z  ciążą, porodem i  połogiem. Odpowiadały one za ok. 17 proc. absencji. Niewiele mniej, bo 16,5 proc. przerw w  pracy, dotyczyły choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Dalsze miejsca tego rankingu zajmują urazy i  zatrucia (13,1 proc.), choroby układu oddechowego (11,6 proc.) oraz zaburzenia psychiczne i  zaburzenia zachowania (10,5 proc.), które od lat nabierają coraz większego znaczenia” – wskazała prezes ZUS.

Przypomniała, że w  rejestrze e-ZLA uwidoczniona jest jedynie część absencji chorobowej wynikającej z  epidemii COVID-19.

„Wynika to z faktu, że usprawiedliwieniem nieobecności w  pracy oraz podstawą wypłaty zasiłków jest również decyzja o  nałożeniu kwarantanny i  izolacji. Dlatego w 2021 r. zarejestrowano jedynie 528,3 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu jednostki chorobowej COVID-19 (kod U07) na łączną liczbę 4,2 mln dni” – wyjaśniła prof. Uścińska.

Lekarze wystawiają także zaświadczenia na jednostki chorobowe powiązane z  COVID-19 (kod U08, U09, U10, U12), np. powikłania po COVID, rehabilitacja po covidzie. W 2021 r. ZUS zarejestrował 165,4 tys. takich zaświadczeń na 1,7 mln dni absencji.