PPK – oszczędzanie szyte na miarę

Możliwość komentowania PPK – oszczędzanie szyte na miarę została wyłączona Aktualności

PPK to dobrowolny dla pracowników program systematycznego oszczędzania. Po rezygnacji, zawsze można wrócić do oszczędzania w  programie. Uczestnictwo w  Pracowniczych Planach Kapitałowych to skuteczny sposób oszczędzania na przyszłość. PPK oferuje elastyczność w  zarządzaniu Twoimi środkami oraz możliwość wypłacenia oszczędności w  dowolnym momencie. Sprawdź, jakie jeszcze możliwości daje PPK.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Na początku przypomnijmy, o jakie środki chodzi. Na indywidualny rachunek uczestnika PPK trafia co miesiąc sfinansowana przez niego wpłata podstawowa, czyli co do zasady 2% jego wynagrodzenia oraz wpłata jego pracodawcy (min. 1,5% tego wynagrodzenia). Po trzech miesiącach oszczędzania, w  terminie 30 dni po za – kończeniu kwartału, dodatkowo ze strony państwa na rachunek uczestnika PPK jednorazowo wpływa wpłata powitalna w wysokości 250 zł, a następnie – jeśli spełnione są warunki wskazane w ustawie – dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Ten sposób finansowania sprawia, że program PPK jest nieporównywalny z  żadnym innym produktem finansowym, służącym oszczędzaniu lub inwestowaniu.

Zalety oszczędzania w  Pracowniczych Planach Kapitałowych:

• Masz możliwość obniżenia swojej wpłaty przy zachowaniu wpłat od pracodawcy (dot. zarabiających nie więcej niż 120 procent minimalnego wynagrodzenia).

• Możesz dokonać zwrotu środków, kiedy chcesz, to Twoje prywatne pieniądze.

Nawet wypłacając środki przed 60. rokiem życia, co wiąże się z  określonymi pomniejszeniami, możesz zyskać (to Twoje dodatkowe oszczędności). Możesz też wypłacić środki bez pomniejszeń w dwóch przypadkach: na wkład własny (np. przy zakupie nieruchomości) oraz w razie poważnego zachorowania – Twojego lub Twoich bliskich (małżonka lub dziecka).

• Wycofanie środków przed 60. rokiem życia nie oznacza braku możliwości dalszego gromadzenia oszczędności w PPK.

• Możesz zmienić przypisany do Twojego wieku fundusz zdefiniowanej daty, tj. wybrać strategię inwestowania Twoich środków.

Sposób zasilania Pracowniczych Planów Kapitałowych jest tak skonstruowany, że każdy uczestnik PPK zyskuje. Dla przykładu uczestnik PPK, którego pensja wynosiła tyle, ile przeciętne miesięczne wynagrodzenie (ok. 5 000 zł brutto w  listopadzie 2020 r. wg GUS), w  ciągu pierwszego roku istnienia PPK „zarobił” na programie 1  453  zł. Na jego koncie było prawie 1 500 zł w więcej stosunku do tego, co sam wpłacił ze swojej pensji.

Uczestnicy PPK wiele zyskują Ci, którzy nie wypisali się z  programu, mają dodatkowe pieniądze i  mogą z  nich skorzystać w  dowolnej chwili, co nie oznacza koń – ca oszczędzania. W  przypadku niskiego wynagrodzenia, możemy obniżyć naszą wpłatę do PPK aż do 0,5%, przy zachowaniu pełnej wpłaty ze strony pracodawcy (1,5%). W  razie przerwy w  oszczędzaniu, możemy w dowolnym momencie powrócić do odkładania środków – wyjaśnia Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

PPK – wypłać, kiedy chcesz

Główną zaletą oszczędzania w PPK jest to, że choć zasadniczym celem gromadzenia środków jest korzystanie z nich po zakończeniu aktywności zawodowej, to jednak można skorzystać z  nich także wcześniej. Dzieje się tak dlatego, że PPK to nie program emerytalny, taki jak OFE, ale długoterminowy system oszczędzania, w  ramach którego środki uczestnika stanowią jego prywatną własność i są dla niego dostępne w każdym momencie.

Wycofanie środków przed 60. rokiem ży – cia nie jest tym samym co rezygnacja i nie powoduje, że uczestnik PPK przestaje oszczędzać w  tym programie. Rachunek PPK uczestnika nadal będą zasilać wpłaty finansowane przez tego uczestnika i przez jego pracodawcę, a po spełnieniu określonych warunków – dopłaty roczne od państwa.

Zwrot, czyli wycofanie środków z  rachunku PPK przed ukończeniem 60. roku życia, następuje na wniosek uczestnika PPK i  jest składany instytucji finansowej, która prowadzi jego rachunek PPK. Termin, w  jakim instytucja finansowa do – kona przelewu środków z  rachunku PPK na wskazane przez uczestnika konto, jest określony w  umowie o  prowadzenie PPK, jak również w  statucie funduszu inwestycyjnego, statucie funduszu emerytalnego albo regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Zwrot dotyczy całej kwoty zgromadzonej na rachunku PPK (po pomniejszeniach), nie jest możliwe wycofanie tylko części środków. Dyspozycję zwrotu można złożyć w instytucji finansowej lub za pomocą aplikacji internetowej, logując się na swój rachunek PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe grafika

Wypłata oszczędności z PPK – co musisz wiedzieć

Ponieważ, poza naszymi wpłatami do PPK, na nasz rachunek PPK wpływają wpłaty sfinansowane przez pracodawcę oraz bonusy od państwa, to jeśli wypłacimy środki przed 60. rokiem życia, nie poniesiemy opłaty manipulacyjnej, ale utracimy bonusy od państwa, a 30 proc. ze środków pochodzących z wpłat pracodawcy trafi na do ZUS. Informacja o tej kwocie zostanie zapisana na naszym koncie w  ZUS jako składka na ubezpieczenie emerytalne. Zapłacimy też podatek od zysków kapitałowych. W dużym uproszczeniu – wypłacając środki wcześniej otrzymujemy 100% naszych wpłat i ok. 70% wpłat pracodawcy.

Bez utraty bonusów od państwa i konieczności zapłaty podatku, możemy natomiast w każdej chwili, także przed osiągnięciem 60 lat, wypłacić do 25 proc. środków zgromadzonych na naszym rachunku PPK w  razie poważnego zachorowania – własnego, małżonka lub dziecka. Możemy też wypłacić nawet 100 proc. środków, jeśli przeznaczymy je na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym (m.in. na zakup mieszkania). Z  tego rozwiązania skorzystać można jednak tylko przed ukończeniem 45 lat, pod warunkiem zwrotu wypłaconej kwoty na nasz rachunek PPK w ciągu 15 lat od wypłaty.

Jak można wrócić do oszczędzania w PPK?

Wiele osób uprawnionych do oszczędza – nia w PPK zrezygnowało z tej możliwości, często nie mając dostatecznej wiedzy o tym programie. O tym, że nie warto było składać takiej rezygnacji, przekonują wyniki osiągnięte przez PPK.

Dzięki wykorzystaniu mechanizmu finansowania wpłat do PPK przez pracownika, pracodawcę i państwo, uczestnik PPK „zyskuje” prawie drugie tyle, ile sam przekazuje do tego programu. Dane nie mają nic wspólnego z powyższym zdaniem – 9% to zysk instytucji. Proponuję zapis:

Dodatkowy zysk przynosi inwestowanie środków. Zgodnie z wyliczeniami analityków PFR, do tej pory na rachunki uczestników PPK wpłynęło 3,159 mld zł. Dzięki inwestycjom kwota ta wynosi 3,443 mld, co daje wzrost o ok. 9%.

Na szczęście każdy uprawniony do oszczędzania w PPK może zmienić zdanie i w dowolnym momencie przystąpić lub wrócić do oszczędzania. Co ważne, wypłacając pieniądze z PPK – niezależnie od powodu i związanych z tym konsekwencji – nie tracimy prawa do oszczędzania w PPK. Mimo zwrotu nadal do naszych wpłat dokładać się będą pracodawca i państwo.

„Do oszczędzania powrócić możemy w  każdej chwili” bardziej odnosi się do powrotu po rezygnacji. Wypłacenie całej zgromadzonej kwoty przed ukończeniem 60 lat nie oznacza końca oszczędzania w PPK. O ile nie złożymy pracodawcy pisemnej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (zrezygnujemy z oszczędzania w  programie), na nasz rachunek PPK nadal będą dokonywane wpłaty.

Także osoby, które nie są uczestnikami PPK, mogą w  każdej chwili przystąpić do programu. Wystarczy złożyć pracodawcy wniosek o  dokonywanie wpłat do PPK. Taki wniosek – podobnie jak deklaracja o rezygnacji – obowiązuje od chwili złożenia. W  takim przypadku pracodawca zawrze w imieniu pracownika umowę o prowadzenie PPK. Pracodawca będzie naliczać i  pobierać wpłaty do PPK, począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po zawarciu dla niego tej umowy oraz będzie przekazywać wpłaty do instytucji finansowej.

Warto też wiedzieć, że co cztery lata (w 2023 r., w 2027 r., itd.) pracodawca będzie zobowiązany do ponownego zapisania do PPK wszystkich osób, które wcześniej nie przystąpiły do programu lub zrezygnowały z oszczędzania. Jeśli wówczas będziemy mieli między 18 a 55 lat i nie złożymy ponownie pisemnej rezygnacji, rozpoczniemy oszczędzanie w PPK „z automatu”.

Oczywiście nie musimy czekać tak długo. Możemy przystąpić lub wrócić do oszczędzania już teraz – składając pracodawcy wniosek o  dokonywanie wpłat do PPK. Dodatkowe informacje na temat PPK można znaleźć na stronie mojeppk.pl.

Rozliczanie i  umarzanie Tarczy Finansowej PFR 1.0

Poza działalnością edukacyjną dotyczącą PPK, spółka PFR Portal PPK realizuje także szereg aktywności związanych z Tarczą Finansową PFR w ramach pomocy dla mikro, małych i średnich firm, które ucierpiały z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19. Obecnie przeprowadzane są bezpłatne szkolenia online na temat rozliczania i  umarzania subwencji z  Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkich za – interesowanych działaniami spółki zapraszamy na stronę: www.pfrportal.pl i www. mojeppk.pl.